Ett företag kan äga andelar i ett annat företag genom att vara delägare i ett handelsbolag. Andelar i handelsbolag kan redovisas på olika sätt beroende på vilken normgivning företaget följer.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild. Läs om hur inkomster från andelar i handelsbolag ska tas upp vid beskattningen.

Klassificering

Andelar i handelsbolag respektive kommanditbolag klassificeras vanligen som finansiella anläggningstillgångar, eftersom avsikten med andelarna i normalfallet är ett stadigvarande innehav. Andelar i handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag eller ägande i ett gemensamt styrt företag eller annat joint venture. Utöver de regler generella som gäller för andelar i koncernföretag och intresseföretag samt ägande i ett gemensamt styrt företag eller i ett annat joint venture gäller särskilda regler för värderingen av en andel i ett handelsbolag.

K1: förenklat årsbokslut

Varken det allmänna rådet BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut eller det allmänna rådet BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut innehåller några särskilda regler om redovisning av andelar i handelsbolag. Läs om när andelar får ingå i en enskild näringsverksamhet på sidan Poster i enskild näringsverksamhet.

Årsbokslut

Vid förvärv av andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, värderar man andelarna utifrån utgiften för förvärvet av andelen (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar det allmänna rådet om årsbokslut (BFNAR 2017:3) ska det redovisade värdet på andelarna i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, årligen ändras

  • dels med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat enligt beskattningen
  • dels med de uttag och tillskott som företaget gjort under året.

Ett negativt värde ska redovisas som en skuld till handelsbolaget (BFNAR 2017:3 punkt 18.7).

Andelen redovisas i balansräkningen under rubrikerna Finansiella anläggningstillgångar och Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag eller Ägarintressen i övriga företag (BFNAR 2017:3 punkt 4.6 eller 4.7).

Ett företag som är delägare i ett handelsbolag beskattas för sin andel i handelsbolagets resultat. Inkomsten redovisas i resultaträkningen under rubrikerna Finansiella poster och Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag eller från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (BFNAR 2017:3 punkt 4.3 eller 4.4) Resultatet framgår av det delägande företagets inkomstdeklaration.

K2: årsredovisning i mindre företag

Vid förvärv av andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, värderar man andelarna utifrån utgiften för förvärvet av andelen (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) ska det redovisade värdet på andelarna i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, årligen ändras

  • dels med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat enligt beskattningen
  • dels med de uttag och tillskott som företaget gjort under året.

Ett negativt värde ska redovisas som en skuld till handelsbolaget (BFNAR 2016:10 punkt 19.6).

Andelen redovisas i balansräkningen under rubrikerna Finansiella anläggningstillgångar och Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag eller Ägarintressen i övriga företag (BFNAR 2016:10 punkt 4.7 eller 4.8).

Ett företag som är delägare i ett handelsbolag beskattas för sin andel i handelsbolagets resultat. Inkomsten redovisas i resultaträkningen under rubrikerna Finansiella poster och Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag eller från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (BFNAR 2016:10 punkt 4.4 eller 4.5) Resultatet framgår av det delägande företagets inkomstdeklaration.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

När man förvärvar andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska man värdera andelen vid första redovisningstillfället utifrån utgiften för förvärvet av andelen. Det innebär att man redovisar sin insats om det är ett nybildat handelsbolag, respektive köpeskillingen om man förvärvar en andel i ett befintligt handelsbolag (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) ska det redovisade värdet på andelar i handelsbolag inklusive kommanditbolag, som är dotterföretag, årligen ändras med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat. Om det skattepliktiga resultatet inte avviker väsentligt från det redovisade resultatet får man använda det skattepliktiga resultatet. Om det redovisade värdet på andelen är negativt, ska man redovisa en skuld (BFNAR 2012:1 punkt 9.9).

Motsvarande gäller om handelsbolaget respektive kommanditbolaget är ett intresseföretag (BFNAR 2012:1 punkt 14.12) eller en andel i ett gemensamt styrt företag (BFNAR 2012:1 punkt 15.16).

En delägares tillskott till ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en ökning av andelens värde. En delägares uttag ur ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en minskning av andelens redovisade värde (BFNAR 2012:1 punkterna 6.4 och 6.5).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 27 Separata finansiella rapporter, om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger något annat. RFR 2 anger att ett företag endast ska tillämpa punkt 10, 11, 12 och 19 i IAS 27 med beaktande av undantagen i RFR 2 IAS 27.

En andel i ett handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som en andel i ett koncernföretag, intresseföretag eller ett ägande i ett gemensamt styrt företag eller ett annat joint venture.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs mer om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3]
  • IAS 27 Separata finansiella rapporter [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]