OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Företag som tagit emot betalning för andelar som kan ge rätt till investeraravdrag ska lämna kontrolluppgift. Kontrolluppgift ska även lämnas i de fall investeraravdraget ska återföras.

Allmänt om uppgiftsskyldigheten

Kontrolluppgift ska lämnas om investeraravdrag enligt 43 kap IL. Investeraravdrag kan fås av fysiska personer och dödsbon när andelar i mindre företag betalas kontant vid bildandet av bolaget eller vid en nyemission. Företaget som tar emot pengarna ska lämna kontrolluppgiften.

Kontrolluppgift om investeraravdrag ska lämnas först när villkoren för avdraget är uppfyllda. Kontrolluppgiften ska därför i vissa fall lämnas först för det följande året. Detta kan vara fallet när villkoret för löner i företaget och villkoret för rörelse inte är uppfyllda under betalningsåret.

Medgivet investeraravdrag ska under vissa omständigheter återföras. Kontrolluppgift ska då vanligen lämnas av företaget.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Det företag som tagit emot den kontanta betalningen för andelarna i företaget ska lämna kontrolluppgift (22 kap. 23 § SFL).

Kontrolluppgift för investeraravdrag ska enbart lämnas av företaget då alla förutsättningar för investeraravdraget är uppfyllda enligt 43 kap. IL. Företaget ska t.ex. vara ett företag av mindre storlek. Vidare ska företaget uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse och ha ett löneunderlag som uppgår till minst 300 000 kronor. Uppfylls rörelsevillkoret och lönevillkoret först året efter betalningsåret ska kontrolluppgift lämnas för det beskattningsår som följer efter betalningsåret. Läs mer om investeraravdrag och villkor för företaget.

Vid omständigheter som medför eller kan medföra att investeraravdraget ska återföras ska företaget som mottagit den ursprungliga betalningen lämna kontrolluppgift om detta (22 kap. 24 § SFL).

För vem ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer eller dödsbon som gjort betalningen för andelar i företaget (22 kap. 23 § SFL).

I det fall det finns omständigheter som medför eller kan medföra återföring av investeraravdraget ska kontrolluppgift lämnas för de fysiska personer eller dödsbon som tidigare betalat för andelar i företaget (22 kap. 24 § SFL).

Begränsat skattskyldiga

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift för investeraravdraget gäller även för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Se även vilka uppgifter en kontrolluppgift ska innehålla.

Vilka belopp ska redovisas?

Underlag som ska anges i kontrolluppgiften är underlaget för den enskilde som betalat för andelarna i bolaget. Även det totala underlaget för betalningar till bolaget ska anges. Vid kontrolluppgift för återföring ska inget belopp för återföringen anges i kontrolluppgiften.

Underlag för enskilda fysiska personer och dödsbon

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för investeraravdraget. Underlaget är vanligen vad den fysiska personen eller dödsboet betalat för andelarna i bolaget.

Underlaget som lämnas i kontrolluppgiften ska i det fall företaget tagit emot inbetalningar från fysiska personer och dödsbon som överstiger 20 miljoner kronor vara ett annat belopp än den faktiska inbetalningen (22 kap. 23 § SFL).

Har flera fysiska personer eller dödsbon tillsammans betalat mer än 20 miljoner kronor för andelar i ett och samma företag under kalenderåret ska underlaget för investeraravdraget minskas. Detta görs genom att underlagen minskas proportionellt i förhållande till betalningen för andelarna så att underlagen tillsammans inte överstiger 20 miljoner kronor (43 kap. 20 § IL).

Totalt underlag för betalning till företaget

Kontrolluppgiften ska även innehålla en uppgift om fysiska personers och dödsbons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året som kan utgöra underlag för investeraravdraget (22 kap. 23 § SFL). Detta innebär t.ex. att ett aktiebolags betalning för andelar i företaget inte ska tas med i den lämnade uppgiften.

Kontrolluppgift för återföring

Vid kontrolluppgift som kan medföra återföring av investeraravdraget ska inget belopp anges utan enbart uppgift om den omständighet som innebär att investeraravdraget ska återföras (22 kap. 24 § SFL).

Följande omständigheter ska anges i kontrolluppgiften:

  • Andelarna i företaget avyttrats under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret (43 kap. 22 § IL).
  • Den skattskyldige eller någon närstående till honom eller henne under något av de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret har fått värdeöverföring från företaget eller företag i samma koncern som överstiger ett jämförelsebelopp (43 kap 25 § IL).
  • Företaget har gjort ett internt förvärv under de två beskattningsåren närmast efter betalningsåret (43 kap. 26 § IL).
  • Den skattskyldige har under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret upphört att vara skattskyldig i Sverige m.m. (43 kap. 27 § IL).

Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheten är känd av företaget (22 kap. 24 § SFL).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgift om investeraravdrag ska lämnas på blankett KU 28 (formulär SKV 2335). Uppgift lämnas om specifikationsnummer, identifikationsuppgifter på uppgiftslämnare och den uppgiften avser. Läs mer om gemensamma regler för kontrolluppgifter i kapital.

På kontrolluppgiften om investeraravdrag ska underlag för investeraravdrag för den enskilde personen anges och den sammanlagda betalningen för andelar i företaget som kan utgöra underlag för investeraravdrag.

Omständigheter som kan eller medför återföring av investeraravdraget ska kryssas i under aktuell omständighet.

Begränsat skattskyldiga

För begränsat skattskyldiga ska i de flesta fall uppgift lämnas om den skattskyldiges utländska skatteregisteringsnummer och landskod.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar