OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Samfällighetsförvaltande juridiska personer som t.ex. samfällighetsföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, viltvårdsområdesföreningar, häradsallmänningar, sockenallmänningar och gemensamhetsskogar är i vissa fall bokföringsskyldiga. Den löpande bokföringen ska avslutas med en årsredovisning eller med ett årsbokslut.

Bokföringsskyldighet

De flesta samfällighetsförvaltande juridiska personer, t.ex. häradsallmänningar, sockenallmänningar och gemensamhetsskogar, är alltid bokföringsskyldiga enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL.

Det finns dock några juridiska personer som inte är bokföringsskyldiga enligt huvudregeln:

  • samfällighetsföreningar bildade enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
  • viltvårdsområdesföreningar bildade enligt 1 § lagen (2000:592) om vilt­vårdsområden
  • fiskevårdsområdesföreningar bildade enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Dessa juridiska personers bokföringsskyldighet regleras i stället i 2 kap. 2 § BFL. Av denna lag framgår det att för att dessa föreningar ska vara bokföringsskyldiga så måste minst en av följande förutsättningar vara uppfylld:

  • värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor
  • föreningen bedriver näringsverksamhet
  • föreningen är moderföretag i en koncern.

Räkenskapsåret för samfällighetsförvaltande juridiska personer

Samfällighetsförvaltande juridiska personer som ska föreningsbeskattas enligt 6 kap. 6 § första stycket IL får ha ett räkenskapsår som antingen är kalenderår eller brutet (3 kap. 1 § BFL). I en samfällighetsförvaltande juridisk person som är delägarbeskattad enligt 6 kap. 6 § andra stycket IL ska räkenskapsåret vara kalenderår (3 kap. 1 § BFL).

Hur avslutas bokföringen?

Samfällighetsförvaltande juridiska personer som klassificeras som större företag ska enligt 6 kap. 1 § första stycket 6 BFL avsluta räkenskaperna med en årsredovisning. Om inte räkenskaperna avslutas med en årsredovisning ska de avslutas med ett årsbokslut (6 kap. 3 § första stycket BFL). Om den årliga nettoomsättningen, inklusive delägarfastigheternas driftsbidrag till föreningen, uppgår till högst 3 mkr får ett förenklat årsbokslut upprättas i stället för ett årsbokslut (6 kap. 3 § andra stycket BFL).

Vilken normgivning ska samfälligheten använda?

Samfällig­heten som avslutar den löpande bokföringen med en årsredovisning kan antingen tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller reglerna i BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Årsredovisning enligt K3

Huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning är BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:10 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det allmänna rådet är huvudregelverket för företag som upprättar årsredovining och ska användas av juridiska personer som anses som större enligt 1 kap 3 § ÅRL. Mindre företag kan välja att använda det allmänna rådet. Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 1.4). Det allmänna rådet utgår från regler för koncernredovisning men har i vissa fall med särskilda regler för den juridiska personen.

Årsredovisning enligt K2

Det är endast samfällighetsförvaltande juridiska personer som är ett mindre företag som får tillämpa BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (BRNAR 2016:10 punkt 1.4).

Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3

Samfällighetsförvaltande juridiska personer som inte behöver upprätta en årsredovisning, ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. När årsbokslutet upprättas ska reglerna i BFNAR 2017:3 Årsbokslut tilämpas. Det allmänna rådet sak tillämpas i sin helhet och utan avviklse (BFNAR 2017:3 punkt 1.5).

Offentliggöra årsredovisningen

Om den samfällighetsförvaltande juridiska personen är skyldig att upprätta en årsredovisning ska den offentliggöras genom att en kopia av årsredovisningen skickas in till Bolagsverket senast sex månader efter räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL). I annat fall offentliggörs årsredovisningen genom att kopior av årsredovisningen hålls tillgängliga för alla som är intresserade, också senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]