OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Under vissa förutsättningar kan en europeisk ekonomisk intressegruppering (”intressegruppering”) vara bokföringsskyldig i Sverige. Om intressegrupperingen är bokföringsskyldig ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut.

Bokföringsskyldighet för europeiska ekonomiska intressegrupperingar

En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) kan liknas vid ett handelsbolag som verkar över gränserna. De som vill bilda en intressegruppering ska ingå ett avtal och låta registrera grupperingen. Intressegrupperingen behöver inte ha något eget kapital och medlemmarna är obegränsat solidariskt ansvariga för grupperingens skulder.

Intressegruppering med säte i Sverige

En intressegruppering som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (5 § lag 1994:1927 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar). Reglerna i bokföringslagen ska tillämpas fullt ut oavsett om intressegrupperingen bedriver näringsverksamhet eller inte i Sverige. Läs mer om vad bokföringsskyldigheten innebär.

Intressegruppering utan säte i Sverige

En intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver som har ett kontor här i Sverige och som bedriver näringsverksamhet här i landet är bokföringsskyldig (2 kap. 7 § jämte 1 kap. 2 § första stycket 5 BFL). Bokföringsskyldigheten för en filial är densamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska ha en egen bokföring för den verksamheten, skild från dess övriga bokföring (4 kap. 7 § BFL). Läs om bokföringsskyldigheten för filialer i Sverige.

Avsluta den löpande bokföringen

Om intressegrupperingen bedöms vara ett större företag enligt villkoren i 6 kap. 1 § första stycket 6 BFL ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning. En intressegruppering bedöms vara ett större företag om den uppfyller mer än ett av följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • mer än 50 anställda i medeltal
  • mer än 40 miljoner i redovisad balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om intressegrupperingen är ett moderföretag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Större företag upprättar årsredovisning

Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL). Årsredovisningen ska offentliggöras genom att intressegrupperingen, inom sex månader från räkenskapsårets utgång, ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket (8 kap. 3 § ÅRL).

Mindre företag upprättar årsbokslut

Om intressegrupperingen inte ska upprätta en årsredovisning därför att den inte anses vara ett större företag ska den löpande bokföringen för räkenskapsåret i stället avslutas med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Årsbokslutet ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 45 §§ BFL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar