OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

A-kassor är bokföringsskyldiga och ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring ger ut föreskrifter som ska följas.

Bokföringsskyldighet

En arbetslöshetskassa är bokföringsskyldig enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL. I 67 § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor finns bestämmelser om bokföring, men lagen hänvisar även till bokföringslagen och årsredovisningslagen.

En arbetslöshetskassa har alltid ett räkenskapsår som är lika med kalenderår, oavsett bestämmelserna i 3 kap. 1 § BFL (66 § lagen om arbetslöshetskassor).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Styrelsen ska lämna en årsredovisning för varje räkenskapsår, vilket framgår av 67 § lagen om arbetslöshetskassor.

Inspektionen för arbets­löshets­försäkringen (IAF) utfärdar före­skrifter om arbetslöshets­kassor (IAFFS 2014:6).

Arbetslöshetskassans årsredovisning ska utformas i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor, ÅRL, BFL, föreskriften och god redovisningssed (IAFFS 2014:6 9 §).

Uppställningsformen för balans- och resultaträkningen samt tilläggsupplysningar finns i bilagan till IAFFS 2014:6.

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren (68 § lagen om arbetslöshetskassor). Årsredovisningen ska offentliggöras genom att en kopia av årsredovisningen och av revisionsberättelsen hålls tillgänglig hos arbetslöshetskassan för dem som vill ta del av dem (70 § lagen om arbetslöshetskassor). Offentliggörandet ska ske senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har blivit fastställda. Årsredovisningen ska även lämnas in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Föreskrifter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbets­löshetsförsäkringen (IAF) får utfärda närmare föreskrifter om bokföring och årsredovisning för arbetslöshetskassor. Om det finns särskilda skäl får dessa föreskrifter avvika från årsredovisningslagens och bokföringslagens bestämmelser. Mer information om IAF och deras normgivning finns på deras webbplats www.IAF.se.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • IAFs webbplats [1]