OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Om man har intäkter från ett nordiskt land eller ett EU/EES-land och är skattskyldig i Sverige kan ett allmänt avdrag under vissa förutsättningar medges för utländska socialförsäkringsavgifter.

Vad kan man få avdrag för?

Den som tillhör ett annat EU/EES-lands socialförsäkringssystem och får inkomster som ska beskattas i Sverige, kan få allmänt avdrag för de avgifter som betalas i det andra landet (62 kap. 6 § IL).

Avdragsrätten gäller avgifter som betalats på alla typer av inkomster, även t.ex. pension, förutsatt att övriga villkor i lagtexten är uppfyllda, se prop. 2012/13:18 s. 37.

Villkor för att få avdrag

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattningsåret i Sverige enligt inkomstskattelagen.
 • Avgifterna ska vara fastställda och slutligt debiterade.
 • Avgifterna ska betalas i enlighet med nordiska konventionen eller EU-förordning.

Intäkten ska tas upp till beskattning i Sverige

För att ett avdrag ska medges ska den avdragsgrundande intäkten tas upp till beskattning i Sverige för beskattningsåret i fråga. Även om den utländska intäkten redovisas som inkomst av näringsverksamhet i Sverige ska avdraget för utländska socialförsäkringsavgifter göras som ett allmänt avdrag.

Avgifterna ska vara fastställda och slutligt debiterade

För att avdrag ska medges ska den skattskyldige vara skyldig att betala avgifterna enligt slutligt fastställd debitering eller liknande. Det spelar däremot ingen roll om avgiften helt eller delvis inte har betalats under beskattningsåret.

I vissa fall kan den skattskyldige ha svårt att få uppgift om avgifternas storlek i tid till inkomstdeklarationen. Därför blir det i dessa fall ofta aktuellt med en omprövning av den årliga beskattningen.

Avgifterna ska betalas i enlighet med den nordiska konventionen eller EU-förordning

För att avdrag ska medges ska den skattskyldige ha betalat avgifterna i enlighet med bestämmelserna i den nordiska konventionen om social trygghet, eller till följd av att den skattskyldige enligt förordningarna EG 883/04 eller EEG 1408/71 ska omfattas av det andra landets lagstiftning om social trygghet. Norska trygdeavgifter är avdragsgilla som allmänt avdrag om övriga förutsättningar är uppfyllda. Detta gäller oavsett om trygdeavgiften tas ut på lön, pension, syke- eller foreldrepenger. Om de norska ersättningarna inte beskattas i Sverige medges inte avdrag för trygdeavgifterna.

Den danska AM-bidraget är från den 1 januari 2008 en inkomstskatt i Danmark och ingen socialförsäkringsavgift. Skatteverket anser därför att man inte kan få allmänt avdrag för AM-bidrag. Enligt Skatteverkets uppfattning är inte heller en inbetalning till dansk efterlönsordning en sådan obligatorisk utländsk socialförsäkringsavgift som ger rätt till allmänt avdrag enligt 62 kap. 6 § IL.

Skatteverket anser att den som bor i Sverige och får pension från ett eller flera andra EES-länder ska medges allmänt avdrag för obligatoriska socialförsäkringsavgifter som utbetalande land har debiterat på pensionsutbetalningen förutsatt att pensionen ska beskattas i Sverige. Detta förutsätter att pensionen omfattas av EU-förordningen 883/04. Om pensionen omfattas av förordningen ska den ingå i den lagsstiftning om social trygghet som medlemsstaterna själv har anmält enligt artikel 9 i förordningen. En sammanställning finns på EU:s hemsida. Någon särskild utredning om det andra landet haft laglig rätt att ta ut avgiften ska inte göras.

Ändrad debitering i utlandet

Avgifter, som har satts ned genom ändrad debitering i utlandet och för vilka avdrag har medgetts, ska tas upp som skattepliktig inkomst av tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras enligt 62 kap. 6 § andra stycket IL och 11 kap. 44 § IL.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen [1]
 • Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
 • Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet [1]

Propositioner

 • Proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor [1]

Ställningstaganden

 • Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter [1]
 • Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning [1]
 • Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet [1]