OBS: Detta är utgåva 2019.7. Sidan är avslutad 2023.

I en periodisk sammanställning ska uppgifter om viss gränsöverskridande handel med varor och tjänster lämnas.

Varför ska en periodisk sammanställning lämnas?

Beskattning av gräns­överskridande handel med varor och tjänster mellan beskattningsbara personer bygger till stor del på destinations­principen. Principen innebär att mervärdesskatten tillfaller destinations­staten, alltså det land där en vara eller tjänst konsumeras. Det är köparen som är skattskyldig i dessa fall i stället för säljaren. För att myndigheterna i köparens land ska kunna kontrollera att förvärvet redovisas måste säljaren lämna vissa uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Vem är skyldig att lämna periodisk sammanställning?

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 eller 2 § SFL ska i vissa fall lämna en periodisk sammanställning (35 kap. 2 § första stycket SFL). Bestämmelsen motsvaras av artikel 262 i mervärdesskattedirektivet.

Periodisk sammanställning ska lämnas när det finns uppgifter att redovisa om

 • omsättning och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder
 • omsättning av vissa tjänster mellan EU-länder.

Vilka varutransaktioner ska tas med?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla uppgifter om omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder (35 kap. 2 § första stycket 1 SFL).

Skatteverket har meddelat föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning (SKVFS 2009:38 och 2010:23). Föreskrifterna innebär att uppgifter ska lämnas vid omsättning och överföringar, men inte vid förvärv. Nedan följer en redogörelse av föreskrifterna.

Omsättning

Uppgift ska lämnas om omsättning av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. ML om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land.
 • köparen är registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land än Sverige
 • köparen har åberopat sitt VAT-nummer i det andra EU-landet.

Om varor tillhandahålls i form av delleveranser ska varje delleverans rapporteras i den periodiska sammanställningen.

En mellanman i en s.k. trepartshandel som har åberopat sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet av varorna ska rapportera efterföljande omsättning av varorna i den periodiska sammanställningen.

Överföring

Uppgift ska lämnas om överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • överföringen görs inom ramen för en ekonomisk verksamhet som bedrivs inom EU
 • den som överför varorna är registrerad till mervärdesskatt för verksamheten i det land dit varorna förs.

Överföringar som inte ska tas med

Uppgift om överföringen ska inte lämnas i periodisk sammanställning om överföringen

 • avser en vara som ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under persontransport med avgångsplats i ett EU-land och ankomstplats i ett annat EU-land
 • är ett led i omsättning av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete i det andra EU-landet på den överförda varan. Detta gäller under förutsättning att transporten av varan avslutas i det andra EU-landet och att varan sedan arbetet utförts skickas tillbaka till den i Sverige som har överfört varan
 • görs för att den överförda varan ska användas för omsättning av tjänster (t.ex. uthyrning) i ett annat EU-land och varan därför ska användas tillfälligt i det andra EU-landet
 • görs för att den överförda varan tillfälligt, i högst två år, ska användas i det andra EU-landet
 • görs i samband med omsättning av en vara till ett annat EU-land som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML eller som är omsatt utomlands enligt 5 kap. 3 a § ML (export)
 • görs i samband med omsättning av en vara som transporteras från Sverige till ett annat EU-land och som är omsatt i det andra EU-landet enligt 5 kap. 2 a § ML (distansförsäljning eller monteringsleveranser)
 • avser gas, el, värme eller kyla som omsätts i det andra EU-landet på villkor som motsvarar de som anges i 5 kap. 2 c och 2 d § ML.

Om användningen av en vara ändras så att förutsättningarna enligt någon av punkterna ovan inte längre är uppfyllda ska överföringen rapporteras i en periodisk sammanställning.

Överföringen ska i sådant fall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då användningen av varan ändrades.

Vilka tjänstetransaktioner ska tas med?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla uppgifter om omsättning av tjänster när följande förutsättningar är uppfyllda (35 kap. 2 § första stycket 2 SFL):

 • omsättningen av tjänsten är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt
 • förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i mervärdeskattdirektivet.

Huvudregeln för beskattningsland vid tjänster mellan beskattningsbara personer

Hänvisningen till artikel 196 i mervärdesskattedirektivet innebär att säljaren ska lämna sammanställning i det fall omsättningen av tjänsten omfattas av huvudregeln för beskattningsland när tjänster tillhandahålls mellan beskattningsbara personer. Tjänsterna ska beskattas i det land där köparen är etablerad och det är köparen som är skattskyldig för förvärvet. Motsvarande bestämmelse i ML är huvudregeln för omsättningsland i 5 kap. 5 § ML.

Tjänsten ska vara skattepliktig i EU-landet där tjänsten är omsatt

En av förutsättningarna för att uppgift om omsättning av tjänster ska lämnas i den periodiska sammanställningen är att omsättningen av tjänsten är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt. Det är de faktiska bestämmelserna om skatteplikt i det land omsättningen är gjord som är avgörande.

Köparen ska ha åberopat sitt VAT-nr i ett annat EU-land

Redovisning i den periodiska sammanställningen förutsätter att köparen har åberopat sitt VAT-nummer i ett annat EU-land än Sverige (SKVFS 2009:38).

Vilka tjänstetransaktioner ska inte tas med?

En tjänst som är undantagen från skatteplikt i det EU-land där omsättningen är gjord ska inte tas med i en periodisk sammanställning.

Om säljaren saknar kunskap om de faktiska bestämmelserna i ett EU-land anser Skatteverket att säljaren kan förutsätta att EU-landet har infört de obligatoriska undantagen från skatteplikt som finns i mervärdesskattedirektivet. Skatteverket har i ställningstagandet skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer angett vilka de obligatoriskt undantagna tjänsterna är. Nedan följer några av dessa uppräknade undantag samt vad motsvarande undantag är enligt ML.

Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset

Undantag för andra verksamheter

Undantag för vissa transporter samt undantag i samband med import eller export av varor

 • Varutransporter till eller från samt mellan Azorerna och Madeira (3 kap. 30 e § ML).
 • Tjänster i samband med import om värdet av tjänsterna ingår i beskattningsunderlaget för varan (3 kap. 32 § ML).
 • Arbete på lös egendom som bara förts till landet för att arbetet ska kunna utföras och som ska transporteras ut ur EU när arbetet har utförts (5 kap. 19 § 3 ML).
 • Tjänster, inbegripet transporter, som har direkt samband med export eller import av varor som ska läggas i sådant lager som omfattas av särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt t.ex. tullager (5 kap. 19 § 2 ML).

Undantag i samband med internationella transporter

Vissa tjänster som avser fartyg som används på öppna havet eller som avser luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning som t.ex. underhåll, uthyrning och befraktning (3 kap. 21 och 21 b §§ ML).

Undantag för vissa transaktioner likställda med export

Undantag för tillhandahållande av tjänster som utförs av förmedlare

Förmedling för annans räkning i dennes namn när den förmedlade huvudtransaktionen, dvs. varu- eller tjänsteförsäljningen, gjorts i ett land utanför EU (5 kap. 19 § 4 ML)

Vilka uppgifter ska lämnas?

Uppgifterna ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL). Sammanställningen får lämnas till Skatteverket med hjälp av e-tjänsterna Filöverföring eller Periodisk sammanställning (SKVFS 2010:3). Föreskriften motsvaras av artikel 263.2 i mervärdesskattedirektivet.

Vilka uppgifter som ska lämnas i den periodiska sammanställningen skiljer sig lite beroende på om det är omsättning av varor, överföring av varor eller omsättning av tjänster (SKVFS 2009:38). Nedan följer en redogörelse av föreskriften. Föreskriften motsvaras av artikel 264.1 i mervärdesskattedirektivet.

Uppgifter vid omsättning av varor

Uppgifter som ska anges vid omsättning av varor:

 • säljarens VAT-nummer
 • köparens VAT-nummer inklusive landskod
 • den sammanlagda ersättningen för varuleveranserna till varje köpare för sig
 • mellanmannens omsättning i trepartshandel.

Uppgifter vid överföring av varor

Uppgifter som ska anges vid överföring av varor:

 • säljarens VAT-nummer i Sverige
 • säljarens VAT-nummer i det land som varorna förs till
 • för inköpta varor anges varornas faktiska inköpspris vid tidpunkten för överföringen av varorna om sådant inköpspris finns. I annat fall ska inköpspris för liknande varor vid tidpunkten för överföringen uppges.
 • för tillverkade varor anges självkostnadspriset för varorna vid tidpunkten för överföringen.

Uppgifter vid omsättning av tjänster

Uppgifter som ska anges vid omsättning av tjänster:

 • säljarens VAT-nummer
 • köparens VAT-nummer inklusive landskod
 • ersättning för tillhandahållna tjänster.

Beräkningen av ersättningen

I ersättningen räknas leveranskostnader och andra tillägg till priset som faktureras köparen in. Ränta ska inte räknas in.

Valutaomräkning

Den ersättning som anges i periodiska sammanställningen ska anges i svenska kronor. Om faktureringen görs i annan valuta än svenska kronor måste valutan alltså räknas om.

Om euro används som redovisningsvaluta och faktureringen görs i euro ska omräkningen till svenska kronor göras till den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser på sätt som framgår av 15 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro m.m.

I övriga fall finns det två olika metoder för omräkning som kan användas:

 • den kurs som gäller den dag då skyldigheten att lämna uppgifter inträder enligt 13 kap. 8 b § (varor) eller 8 c § ML (tjänster)
 • genomsnittlig månatlig valutakurs som fastställs av oberoende part, t.ex. Riksbanken eller Tullverket.

Samma metod för omräkning till svenska kronor ska användas för hela den period som den periodiska sammanställningen avser.

När ska uppgifterna lämnas?

Uppgifter ska lämnas i en periodisk sammanställning som avser en viss tidsperiod, rapporteringsperiod. I vilken rapporteringsperiod uppgifterna ska lämnas skiljer sig åt beroende på om det är varor eller tjänster som ska rapporteras.

Prisnedsättning

Om ersättningen förändras efter det att omsättningen rapporterats i den periodiska sammanställningen ska den uppgiftsskyldige lämna uppgift om storleken av höjningen eller sänkningen. Uppgiften ska lämnas för den rapporteringsperiod som kreditfaktura eller tilläggsfaktura för händelserna har utfärdats eller borde ha utfärdats. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden (SKVFS 2009:38).

Rättelse

En rättelse i en periodisk sammanställning ska avse samma rapporteringsperiod som den i vilken den felaktiga uppgiften lämnats. En rättad periodisk sammanställning ska bara avse det VAT-nummer för vilket en felaktig uppgift lämnats. Det är det totala beloppet för korrekt omsättning eller överföring som ska anges. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden (SKVFS 2009:38).

Omsättningar av tjänster till Sverige

För en skattepliktig tjänst som tillhandahålls från ett annat EU-land och som är omsatt i Sverige enligt 5 kap. 5 § ML ska mervärdesskatt redovisas här av köparen, och säljaren ska lämna en periodisk sammanställning. Vid tillhandahållande av tjänster från ett annat EU-land som är undantagna från skatteplikt och som är omsatta här enligt 5 kap. 5 § ML ska säljaren inte lämna någon periodisk sammanställning. Det innebär att omsättning av tjänster som är obligatoriskt undantagna från skatteplikt enligt mervärdesskattedirektivet är sådana tjänstetransaktioner som inte ska tas med i en periodisk sammanställning.

Särskilda undantag som inte ska tas med

Utöver de obligatoriskt undantagna tjänsterna ska en säljare i ett annat EU-land inte heller lämna en periodisk sammanställning för tjänster som är omsatta här men som är särskilt undantagna från skatteplikt. Däremot ska en periodisk sammanställning normalt lämnas om en svensk säljare tillhandahåller sådana tjänster till en köpare i annat EU-land.

Framställningstjänster

Enligt Sveriges anslutningsfördrag till EU har Sverige fått rätt att undanta framställningstjänster avseende s.k. periodiska publikationer, dvs. publikationer som tillhandahålls av vissa allmännyttiga ideella föreningar från mervärdesskatteplikt (3 kap. 19 § 2 ML).

Artistframträdande

Enligt mervärdesskattedirektivet får Sverige under vissa villkor särskilt tillämpa undantaget för artistframträdanden, d.v.s. för en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk (3 kap. 11 § 1 ML och artikel 380 och del B punkt 2 i bilaga X mervärdesskattedirektivet).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av periodisk sammanställning i elektronisk form; [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning; [1] [2] [3] [4] [5]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning; [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer [1]