OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Motions- och friskvårdsaktiviteter är skattefria om de riktar sig till arbetsgivarens hela personal och är av mindre värde och enklare slag.

Motion och annan friskvård

Motions- och friskvårdsaktiviteter som en arbetsgivare erbjuder all personal och som är av enklare slag och mindre värde är skattefria (11 kap. 11 och 12 §§ IL). Genom uttrycket mindre värde markeras att skattefriheten för personalvårdsförmåner förutsätter att de inte kostar för mycket.

Vid bedömningen av om en motions- eller friskvårdsaktivitet är av enklare slag och mindre värde ska en bedömning göras utifrån RÅ 2001 ref. 44. Av domen framgår att ett riktmärke för enklare slag och mindre värde är vad det kostar att skaffa sig ett årskort på en ordinär motionsanläggning på orten. Om en arbetsgivare subventionerar t.ex. några anställdas tennisspel med mycket stora belopp per år kan det inte anses som sådan enklare motion som föranleder skattefrihet (SkU 1987/88:8, prop. 1987/88:52 s. 54).

Även aktiviteten som sådan har betydelse för bedömning av skattefriheten. Det spelar ingen roll om aktiviteten utförs i Sverige eller utomlands.

Förmånen ska gälla hela personalen

Förmånen om motion och friskvård ska rikta sig till hela personalen (11 kap. 11 § andra stycket IL). Se Hela personalen ska erbjudas förmånen.

Naturaförmån eller friskvårdsbidrag

Nytt: 2020-02-12

Med anledning av dom från HFD (HFD 2019 ref. 33) har frågor uppkommit om var gränserna går för skattefri motion och friskvård i olika former. Ställningstagandet tydliggör hur Skatteverket avser att tillämpa reglerna. Ställningstagande ersätter ställningstagandet Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja, dnr. 202 39595-18/111. De rättsliga bedömningarna har inte ändrats, med undantag för de beloppsmässiga konsekvenser för skatte- och avgiftsplikt som domen från HFD innebär. Om en arbetsgivare tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner som tillsammans kan anses överstiga mindre värde ska förmånerna anses skattepliktiga i sin helhet.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda friskvård som naturaförmån eller som friskvårdsbidrag.

En naturaförmån bestäms och betalas av arbetsgivaren

När arbetsgivaren bestämmer och tillhandahåller aktiviteter för motion eller friskvård så är det en naturaförmån. Det gäller i många fall när aktiviteterna tillhandahållas på arbetsplatsen eller i någon annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller abonnerar.

Exempel på sådana förmåner kan vara att personalen har tillgång till ett gym, massage eller kan delta i olika friskvårdskurser. Om arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym för enklare motion eller ett klippkort på en viss angiven simhall är det en skattefri naturaförmån.

En arbetsgivare som har anställda på olika orter och erbjuder de anställda motionsmöjligheter, t.ex. gym i egna lokaler, ska göra detta på alla orterna men det kan då vara skiftande arrangemang. Om bara några av arbetsplatserna omfattar egna gym eller annat friskvårdsalternativ, ska arbetsgivaren erbjuda även personalen på de andra orterna någon form av naturaförmån motsvarande det som övrig personal får.

Det finns inte någon fastställd beloppsgräns för skattefria naturaförmåner men förmånerna ska uppfylla kravet för enklare slag och mindre värde.

Ett friskvårdsbidrag är ett angivet belopp som den anställda får använda själv

Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de efter eget val får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är det ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen. Det gäller även stora arbetsgivare som har anställda på flera orter i landet.

Beloppsgränsen för mindre värde och utbetalning av friskvårdsbidraget

Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är en skattefri förmån (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag, HFD 2019 ref. 33). Förmånen anses inte vara av mindre värde och slutsatsen är att beloppet i sin helhet är att jämställa med skattepliktig lön. Detta gäller oavsett om de aktiviteter som bidraget bekostar i sig kan anses vara enklare slag av motion och annan friskvård. Domen innebär ingen ändring av Skatteverkets tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgår till 5 000 kr per år. Om friskvårdsbidraget överstiger 5 000 kr är beloppet skattepliktigt i sin helhet och det är inte möjligt att dela upp friskvårdsbidraget mellan skattefri respektive skattepliktig del.

Friskvårdsbidraget kan betalas ut till den anställda vid flera tillfällen under året. Ett och samma kvitto på motion eller friskvård kan den anställda dock bara åberopa en gång och detta under det beskatt­ningsår som det är betalat.

Undantag från den principen kan göras vid årsskiften där hänsyn tas till arbetsgivarens lönerutiner som ofta stängs i början av december. Det kan då godtas att en anställds betalningar i november och december år 1 ersätts av arbetsgivaren med friskvårdbidrag år 2, och bidraget ska då tas med i underlaget för år 2 i fråga om 5 000 kr-gränsen respektive arbetsgivarens eget maxbelopp.

Ett friskvårdsbidrag som inte utnyttjats ett år kan i övrigt inte flyttas med till nästkommande år.

Skatteverket anser att en arbetsgivare kan proportionera s.k. friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. Anställda som t.ex. arbetar deltid på 50 procent kan alltså erbjudas 50 procent av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för alla deltidsanställda bland personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag.

En arbetsgivare kan bara ersätta en anställds utlägg för utgifter för friskvård som den anställda betalar under anställningstiden.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare som tillhandahåller möjligheten till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen eller genom att erbjuda hela personalen exempelvis ett gymkort som naturaförmån kan även erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag. För att arbetsgivaren även ska kunna erbjuda ett friskvårdsbidrag krävs att alla anställda på orten i fråga kan ta del av aktiviteten som är naturaförmån och dessutom få tillgång till friskvårdsbidrag som kan användas för valfria aktiviteter utanför arbetsplatsen.

Exempel: kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare erbjuder samtliga anställda tillgång till ett gym på arbetsplatsen. Förutom tillgång till gymmet får samtliga anställda möjlighet att själva välja enklare motions- och friskvårdsaktiviteter utanför arbetsplatsen till ett belopp om 5 000 kr. Eftersom naturaförmånen av tillgång till gym på arbetsplatsen är av enklare slag och mindre värde, kan arbetsgivaren utöver denna förmån erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr utan att de anställda ska förmånsbeskattas.

Friskvårdsaktiviteter som omfattas av skattefriheten

Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Hit räknas t.ex. gymnastik, styrketräning, spinning, olika former av dans, bowling och racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Till det skattefria området räknas också vanliga lagidrotter som t.ex. volleyboll, fotboll, handboll, bandy och ishockey. Även banhyra kan omfattas av skattefriheten. När flera personer delar på en banhyra kan arbetsgivaren bara stå för den anställdas del av hyran.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom öppnat upp för att även golf på pay and play-banor och driving range kan omfattas av definitionen av enklare slag av motion. Domstolen skriver bland annat att förutsättningarna för att spela golf, liksom synen på sporten, har förändrats väsentligt sedan slutet av 1980-talet (HFD 2018 ref. 2). Enligt Skatteverkets uppfattning kan även greenfee vid golfspel godtas.

Även synen på andra sporter såsom ridning, utförsåkning, segling, dykning och kajakpaddling har förändrats under åren och sådana motionsformer kan numera anses falla inom området ”enklare slag av motion” när arbetsgivaren ger ut förmånen i form av friskvårdsbidrag. Personlig tränare som anlitas på exempelvis ett gym, på golfbanan eller i ridhuset kan omfattas av skattefriheten.

Skatteverket anser också att skattefriheten omfattar olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom vanlig kroppsmassage kan andra kroppsbehandlingar och träning i syfte att lösa spänningar i kroppen, t.ex. tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster omfattas av skattefriheten. Exempel på behandlingar kan vara akupressur, akupunktur, kinesiologi, osteopati, zonterapi, ljusterapi och floating rest. Till samma kategori hör fotmassage som inte innefattar medicinsk behandling eller pedikyr.

Tillgång till bastu och solarium räknas också till sådan friskvård av enklare slag som omfattas av skattefriheten. Kostrådgivning omfattas av skattefriheten även om den innehåller ett visst mått av individuell rådgivning, liksom kurser om rökavvänjning. Skattefriheten gäller dock inte för nikotinprodukter som kursdeltagarna använder under kurstiden och därefter.

Tillträde till frilufts- och strövområden för joggning, stavgång eller vanliga promenader kan också ses som skattefri friskvård, även om sådana områden sällan är avgiftsbelagda.

Andra former för utövande av friskvård är t.ex. tai chi, qigong, olika former av yoga (även graviditetsyoga) och information om stresshantering (prop. 2002/03:123 s.14-15). Även profylaxkurser för blivande föräldrar kan erbjudas som friskvård.

Motions- och friskvårdsaktiviteter i hemmet

Skatteverket anser att det i undantagsfall kan godtas att motions- och friskvårdsaktiviteter utförs i bostaden utan beskattning. Det kan gälla

 • en anställd med fast arbetsplats i sin bostad som huvudsakligen utför arbete där och som utövar motion eller friskvård med hjälp av en webbtjänst eller liknande i anslutning till arbetspassen
 • en anställd som har svårigheter att utföra aktiviteter på annan plats än bostaden på grund av funktionshinder
 • profylaxkurs för blivande föräldrar via webbtjänst eller liknande.

Se även under Träningsutrustning (nedan).

Friskvårdsaktiviteter som inte omfattas av skattefriheten

Vissa aktiviteter omfattas inte av skattefriheten. Det gäller

 • sporter som kräver dyrare anläggningar, redskap och kringutrustning, som t.ex. fallskärmshoppning, motorsport och hästkörning (jfr prop. 2002/03:123 och SkU 1987/88:8 s.42)
 • aktiviteter som har karaktär av hobby- och naturupplevelser, t.ex. agility, forsränning, fiske och jakt
 • webbtjänster inom motion- eller friskvård som de anställda kan ta del av utanför arbetsplatsen
 • personliga tränare som kommer hem till den anställdas bostad för att hjälpa till med träningen
 • aktiviteter som inte innebär fysisk träning t.ex. pistolskytte, bridge, schack och körsång.

Körsång på arbetsplatsen kan dock räknas som en vanlig personalvårdsförmån.

En aktivitet som inte anses som en skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet kan ändå vara en skattefri personalvårdsförmån, om den erbjuds vid ett enstaka tillfälle som vid en personalutflykt eller teambildning, t.ex. forsränning eller kanotpaddling.

Om arbetsgivaren ersätter en sådan aktivitet ska den anställda beskattas för förmånen, oavsett om den betalas direkt till arrangören eller genom att den anställda utnyttjar sitt friskvårdsbidrag.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att hyra utrustning eller för teorikurser

Friskvårdsbidraget kan inte heller användas för att hyra motionsredskap, exempelvis skidor eller att på längre tid hyra en häst (vara medryttare), och inte heller teorikurser, exempelvis en kurs i grönt kort för golf.

Om en viss angiven motionsaktivitet, exempelvis deltagande i en skidskola, innebär att man kan få låna utrustning behöver inte kostnaden fördelas mellan motionsaktiviteten och kostnaden för utrustning. Man får också använda friskvårdsbidraget för hela aktiviteten om man går en kurs som kombinerar motion och teori, exempelvis en ridlektion.

Träningsutrustning

Frågan om arbetsgivare kan tillhandahålla träningsutrustning i den anställdas bostad har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen ansåg att en anställds hemlån av motionsband till bostaden inte kunde vara en skattefri förmån (HFD 2015 ref. 1).

Skatteverket anser dock att om arbetsgivaren lånar ut enklare träningsutrustning eller annan utrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. gångstavar, är det skattefritt för den anställda.

Webb- och mobiltjänster

Tjänster och funktioner som används via dator, läsplatta, mobiltelefon eller liknande kan omfattas av skattefriheten. Det finns inte något hinder att anställda utför motions- eller friskvårdsaktiviteter som tillhandhålls via internet eller en mobilapp om aktiviteten utförs i anslutning till arbetsplatsen eller annan lämplig lokal som arbetsgivaren hyr eller tillhandahåller på annat sätt för de anställdas räkning. Om de anställda som exempel kan utföra webbaserade motions- eller yogaövningar i en lämpligt utrustad lokal vid arbetsplatsen ses detta som en skattefri personalvårdsförmån.

Situationen är en annan om avsikten är att själva aktiviteten ska utföras i bostaden, t.ex. i fråga om motions- eller yogaprogram. Detta får i normalfallet anses ligga utanför det som lagstiftaren avsett med personalvårdsförmån. Om arbetsgivaren bekostar ett träningsprogram för motions- eller yogaövningar som den anställda utför i sin bostad är det en skattepliktig förmån. Det gäller oavsett vilken sätt som programmet tillhandahålls på webbtjänst, mobilapp, dvd-skiva eller annat sätt.

Enklare tjänster via webb- och mobiltjänster som ger tillgång till information om friskvård och registrering av egen träning motion och friskvård kan vara skattefria. Det gäller t.ex. för enklare träningsprogram, kost- och kaloriregistrering, stegräknare, pulskontroll såväl som appar för rökavvänjning eller stresshantering. Det är naturligt att dessa används under hela dagen. Den omständigheten att en sådan friskvårdsapp kan användas även på fritiden och i bostaden, bör inte medföra skatteplikt för en sådan app som arbetsgivaren bekostar.

Webb- och mobiltjänsterna kan betalas genom en engångskostnad eller via abonnemang. Är tjänsterna kopplade till t.ex. ett aktivitetsarmband eller en klocka som arbetsgivaren betalar är det inte en skattefri friskvårdsförmån.

Utrustning för vissa yrkeskategorier

Skatteverket anser att fri träningsutrustning kan vara skattefri när den är av begränsat värde, för vissa yrkeskategorier. Det gäller de där det ställs krav på att den anställda håller sig i fysisk trim genom träning på arbetstid för att klara av fysiskt krävande arbete, t.ex. inom Försvarsmakten, Räddningstjänsten och Polisen.

Skattefriheten gäller för utrustning som är anpassad till träningen, t.ex. särskilda träningsskor, under förutsättning att förmånen har ett mindre värde för den anställda.

Träningskläder

Träningskläder av mindre värde och enklare slag, som t.ex. t-shirtar och enklare träningsoveraller, som är försedd med arbetsgivarens reklamtryck kan anses som en skattefri förmån (SKV A 2019:29).

Om arbetsgivaren däremot bekostar träningsskor eller dyrare träningskläder är förmånen skattepliktig.

Motion med friskvårdscheckar och friskvårdskuponger

Skatteverket anser att en arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge den anställda s.k. friskvårdscheckar, friskvårdskuponger eller liknande bevis som ger tillträde till en motions- eller friskvårdsanläggning. Det får inte vara fråga om ospecificerade kuponger som i praktiken innebär ett betalningsmedel. Ett system med friskvårdscheckar eller friskvårdskuponger får användas under förutsättning att det är utformat på ett sådant sätt att arbetsgivaren har full insyn över vilket slag av aktivitet som respektive check eller kupong kan användas till. Det ska också finnas en möjlighet för arbetsgivaren att följa upp hur de har använts.

På checken eller kupongen ska det framgå:

 • företagets och den anställdes namn
 • att den bara kan användas för godkända former av motion och annan friskvård
 • att den inte kan bytas mot varor eller kontanter
 • att den kan följas upp genom återrapportering till arbetsgivaren.

Den personliga informationen kan vara förtryckt eller på annat sätt angiven av arbetsgivaren. Det ska också finnas plats för den anställda att kvittera med sin namnteckning.

Entréavgifter, startavgifter och medlemsavgifter

Entréavgifter till idrottsevenemang är skattepliktiga förmåner om arbetsgivaren betalar dem.

Om arbetsgivaren betalar personliga startavgifter i tävlingar är förmånen skattepliktig för den anställda. Däremot kan arbetsgivaren betala startavgifter för lag utan att det är skattepliktigt. Om arbetsgivaren har gjort en gruppanmälan till en motionstävling kan den godtas även om evenemanget saknar en särskild tävlingsklass för lag. Förutsättningen är dock att motionen är av enklare slag (löpning, cykling, längdskidåkning m.m.) och att erbjudandet om deltagande riktar sig till alla anställda. Om arbetsgivaren i ett sådant fall även betalar kostnader för resor eller övernattning ska de anställda beskattas för den delen.

Skatteverket anser vidare att om arbetsgivaren betalar en anställds medlemsavgift i en idrottsförening eller liknande uppkommer en skattepliktig förmån för den anställda.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2020 [1]

Domar & beslut

 • HFD 2015 ref. 1 [1]
 • HFD 2018 ref. 2 [1]
 • HFD 2019 ref. 33 [1]
 • RÅ 2001 ref. 44 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1] [2]

Rättsfallskommentarer

 • HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag [1]

Ställningstaganden

 • Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja [1] [2]
 • Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid [1]
 • Medlemsavgift – skattefri motionsförmån? [1]
 • Motion och annan friskvård i olika former [1] [2] [3]
 • Motion och annan friskvård med användning av checkar [1]
 • Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden [1] [2]