OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

Hemtjänster

Det förekommer att en arbetsgivare för de anställdas räkning köper s.k. hemtjänster, t.ex. städning i hemmet. Arbetsgivaren står för kostnaden och de anställda utnyttjar tjänsten som en personalförmån. Skatteverket anser att arbetsgivarens ingående skatt för inköp av sådana hemtjänster inte är avdragsgill eftersom det inte är fråga om inköp i verksamheten utan för privat bruk hos den anställde. Inte heller den s.k. serviceavgift som arbetsgivaren i vissa fall kan betala till företag som säljer hemtjänster kan ses som ett inköp i arbetsgivarens verksamhet. Avdragsrätt för den ingående skatten för denna avgift finns därför inte.

Personalvårdsförmåner

Skatteverket anser att någon begränsning av avdragsrätten på grund av privat konsumtion inte behöver ske för ingående skatt för personalvårdskostnader och gåvor av personalvårdskaraktär om den förmånen är skattefri för den anställde vid inkomstbeskattningen. Här avses kostnader som är skattefria vid inkomstbeskattning, d.v.s. kostnader för t.ex. julgåvor av mindre värde, sedvanliga jubileumsgåvor, minnesgåvor och möjlighet till enklare slag av motion (11 kap. 11 och 14 §§ IL). Se Skatteverkets meddelande SKV M 2017:17, avsnitten 3.5 och 3.7. Anledningen till detta synsätt är att den här typen av kostnader är ett naturligt inslag i ett företags verksamhet och att marknadsvärdet är begränsat (RSV 1999-02-03, dnr 851-99/100).

Motion och friskvård

Skatteverket anser att en arbetsgivare har rätt till avdrag för ingående skatt på inköp för sådan motion och annan friskvård som är skattefri för anställda vid inkomstbeskattningen. Detta gäller både om arbetsgivaren betalar kostnaden direkt till den som tillhandahållit tjänsterna och om den anställde gör ett utlägg för arbetsgivarens räkning. För avdragsrätt krävs alltid att den faktiska utgiften kan styrkas genom en faktura från den som har tillhandahållit tjänsterna. Kvittot eller handlingen som utgör faktura måste, för att godkännas som arbetsgivarens verifikation, uppfylla kraven på faktura enligt 11 kap. ML, med undantag av att den anställdes namn får stå på fakturan i stället för arbetsgivarens namn. Någon tvekan får inte finnas om att det är ett sådant inköp som medför avdragsrätt i arbetsgivarens verksamhet. Om den anställde själv ska stå för en del av kostnaden räknas denna del inte som något inköp för arbetsgivarens verksamhet. I det fall arbetsgivaren lämnar en kostnadsersättning som ska täcka den anställdes kostnader för t.ex. deltagande i motion har arbetsgivaren inte avdragsrätt för den ingående skatten för den anställdes utgift.

Hemdatorer

Nedan följer en sammanfattning om regler kring hemdatorer.

Rättsfall: hemdatorer

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked som gäller tillämpningen av ML angående företags inköp av hemdatorer för de anställdas privata bruk. Av förutsättningarna för förhandsbeskeden fick det enligt Skatterättsnämnden anses underförstått att de anställda fick använda datorutrustningarna på samma sätt som om de själva hade hyrt utrustningarna. Enligt förhandsbeskeden finns inte någon avdragsrätt för ingående skatt på sådan datorutrustning. Skatterättsnämnden har vidare gjort den bedömningen att utlåning av hemdatorer till anställda mot bruttolöneavdrag får anses vara en del i avlöningsförmånerna och inte till någon del ett tillhandahållande mot ersättning i en yrkesmässig verksamhet (RÅ 1999 ref. 37 och RÅ 1999 not. 176).

I ytterligare ett avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen bedömt avdragsrätten för den ingående skatten för inköp av persondatorer m.m. som en arbetsgivare tillhandahöll sina anställda för användning främst i deras hem, mot att de avstod från övertidsersättning. I domskälen uttalar domstolen att när en persondator anskaffas för att placeras i hemmet hos en anställd kan arbetsgivaren ha rätt till avdrag för den ingående skatten om det kan visas att den anställde ska använda datorn i sitt arbete. Eftersom bevisbördan för att avdragsrätt finns vilar på den skattskyldige och att denne i det aktuella målet inte visat att den ingående skatt som dragits av avsåg anskaffningar för bolagets skattepliktiga verksamhet fann Högsta förvaltningsdomstolen att avdragsrätt inte fanns för den ingående skatten (RÅ 2004 ref. 112).

Avdragsrätt för hemdatorer för statliga myndigheter och kommuner

Statliga myndigheter har inte avdragsrätt för ingående skatt (jmf 8 kap. 8 § ML). Denna får i stället rekvireras i särskild ordning från Skatteverket, skattekontor Jönköping (se förordning [2002:831] om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt). Skatteverket anser att statliga myndigheter inte har rätt till kompensation för ingående skatt för datorer som köpts för de anställdas privata bruk.

I det fall en kommun bedriver verksamhet som medför skattskyldighet enligt ML gäller ML:s allmänna regler för denna verksamhet.

Förutom det har en kommun efter ansökan rätt till ersättning för ingående skatt som inte dragits av enligt ML, se lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund. I nämnda lag finns ingen hänvisning till 8 kap. 3 § ML. Skatteverket anser därför att återbetalning kan ske för mervärdesskatt för datorer som köpts för de anställdas privata bruk. Ärenden som gäller utbetalning av ersättning handläggs av Skatteverket, skattekontor Jönköping.

Försäljning av hemdatorer

Skatteverket anser att en arbetsgivare inte är skattskyldig vid försäljning av sådana hemdatorer där avdragsrätt inte funnits vid anskaffningen. Undantag från skatteplikt gäller i dessa fall enligt bestämmelserna i 3 kap. 24 § ML.

När det gäller datorer som arbetsgivaren hyrt under låneperioden och sedan köper från uthyrningsföretaget för att sälja dessa vidare är skattskyldigheten beroende av om försäljningen sker till marknadsvärdet eller inte. Sker försäljningen till ett pris som uppgår till lägst marknadsvärdet föreligger skattskyldighet enligt ML:s allmänna bestämmelser och arbetsgivaren har då också rätt till avdrag för den ingående skatten för anskaffningen av datorerna. Om försäljningspriset är lägre än marknadsvärdet får arbetsgivarens avsikt med inköp och försäljning av datorerna anses vara att tillhandahålla personalen eller någon annan en förmån. Under sådana omständigheter kan försäljningarna inte anses ske inom ramen för arbetsgivarens yrkesmässiga verksamhet varför skattskyldighet för mervärdesskatt inte föreligger. I dessa fall finns inte avdragsrätt för den ingående skatten för inköp av datorerna från uthyrningsföretaget.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1999 not. 176, mål nr 5498-1998 [1]
 • RÅ 1999 ref. 37 [1]
 • RÅ 2004 ref. 112 [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt [1]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund [1]
 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]

Meddelanden

 • Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 [1]

Ställningstaganden

 • Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån [1]
 • Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär [1]
 • Hemdatorer, stat och kommun [1] [2]
 • Hemtjänster [1]
 • Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer [1]