OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska i vissa fall betala tillbaka mervärdesskatt och punktskatt till bl.a. internationella organisationer som har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt.

Vilka personer kan få återbetalning?

Personer som har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får använda den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten.

Det gäller personer som har denna rättighet enligt någon av följande:

De som avses är internationella organisationer och organ, personer med anknytning till dessa samt främmande stats militiära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Skattefriheten framgår då av stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige (4 och 7 §§ lagen om immunitet och privilegier i vissa fall).

Bestämmelsen om återbetalning vid skattefrihet finns i 64 kap. 6 § SFL. Den är en slags reservreglering som ska tillämpas i de fall internationella organisationer m.fl. i materiellt avseende har rätt till skattefrihet på annan rättslig grund än enligt ML och punktskattelagarna. Den rätt till skattefrihet som kan finnas enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser får användas genom en ansökan om återbetalning av skatten.

Undantag: andra bestämmelser för återbetalning

Om någon av nedanstående bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet gäller inte första stycket om återbetalning vid skattefrihet:

Hur får man återbetalning?

Vid återbetalning av skatten gäller förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

En ansökan ska göras skriftligt och ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal (2-3 §§ förordning om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Om det framgår av stadgan eller avtalet att återbetalning förutsätter att förvärvet uppgått till ett betydande belopp får återbetalning ske endast om den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 1 500 kr (3 a § förordning om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1]
  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2]
  • Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen [1]
  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]
  • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1]
  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]