OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Personer kan få avdrag för de resor som de gör när de börjar eller slutar en tjänst. För att få avdrag måste de göra resan mellan två platser inom EES eller Schweiz.

Vad är en inställelseresa?

En inställelseresa är en resa som en person gör när hen börjar eller slutar en tjänst (12 kap. 25 § IL). Det ska alltså vara den första resan vid anställningens eller uppdragets början respektive den sista resan vid anställningens eller uppdragets slut.

När medges avdrag?

Om personen gör resan mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) medges avdrag för utgifterna för resan. Trots att Schweiz inte ingår i EES-området är det Skatteverkets uppfattning att avdrag ska medges även för inställelseresor till och från Schweiz, eftersom landet har ingått ett avtal med EU om fri rörlighet för personer. Till stöd för denna uppfattning finns en HFD-dom som gäller hemresor till och från Schweiz (HFD 2014 ref. 29).

Om personen påbörjar eller avslutar resan utanför EES-området eller Schweiz får hen inte göra något avdrag alls.

Hur stort avdrag får man?

Avdrag medges normalt för det billigaste sättet att resa. Skäliga utgifter för flygresa och tågresa medges dock (12 kap. 25 § och 24 § andra stycket IL).

När en person har rest med flyg eller tåg (även första klass och snabbtåg) anser Skatteverket dock att hen alltid ska medges avdrag för denna kostnad om villkoren för avdragsrätt är uppfyllda. Detta gäller alltså även om flyg- respektive tågresan inte är det billigaste resealternativet och den anställda inte gör någon tidsvinst jämfört med att resa med andra kommunikationer. För flygresor medges avdrag endast med det billigaste alternativet på den aktuella flygsträckan vid resetillfället.

Godtagbara allmänna kommunikationer saknas

Avdrag för resa med egen bil medges med 18:50 kr per mil när godtagbara allmänna kommunikationer saknas (12 kap. 25 § och 24 § tredje stycket IL).

Om en person gör hemresan med sin förmånsbil medges avdrag med 6:50 kr per mil för en dieselbil och med 9:50 kr per mil för övriga bilar. Detta gäller också om det är hens sambo eller någon annan närstående som är skattskyldig för förmånsbilen.

Avdrag medges dessutom för faktisk kostnad för vägavgifter, broavgifter och färjeavgifter samt för trängselskatt.

Godtagbara allmänna kommunikationer finns men egen bil har använts

Om det finns godtagbara allmänna kommunikationer och personen ändå har använt egen bil medges avdrag med belopp som motsvarar kostnaden för en resa med buss eller med tåg i andra klass. Oftast är det billigast att resa med buss. Om sträckan är lång och resan med bussen innebär täta stopp och lång restid kan avdrag i stället medges för kostnaden för en resa med tåg i andra klass.

Begränsning av avdraget

Man får avdrag bara för de utgifter som överstiger 11 000 kr. Om en person även har utgifter för arbetsresor räknas dessa utgifter med i beloppet (12 kap. 2 § tredje stycket IL).

Arbetsgivaren betalar inställelseresan

Om arbetsgivaren har betalat inställelseresan för den anställda ska hen redovisa värdet av resan i sin inkomstdeklaration. Personen har sedan rätt till avdrag under samma förutsättningar som om hen själv hade betalat resan.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2014 ref. 29 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avdrag för hemresor med flyg eller tåg [1]