OBS: Detta är utgåva 2021.15. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan återbetala särskild inkomstskatt när den skattskyldiga har rätt till avräkning av utländsk skatt (omvänd credit) och när en utbetalare har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt. Det kan också bli aktuellt med återbetalning när beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt.

Utländsk skatt ska avräknas

I vissa skatteavtal finns regler om så kallad omvänd credit. När en inkomst har beskattats både i Sverige och i ett annat land ska avräkningen göras från den svenska källskatten för den skatt som har betalts i det andra landet. Om skatt enligt SINK har betalats in och avräkning för utländsk skatt ska medges, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldiga ska få återbetalning av ett belopp som motsvarar den skatt som har betalats i utlandet, dock inte ett högre belopp än den inbetalda SINK-skatten (54 kap. 4 § SFL).

Nytt: 2021-10-04

Bestämmelsen i 54 kap. 4 § SFL tillämpas på ansökningar om återbetalning som avser inkomster som har kommit den skattskyldiga till del efter utgången av 2011 (punkt 1 e, i övergångsbestämmelserna till SFL, SFS 2011:1244). Det finns ingen tidsgräns i 54 kap. 4 § SFL för när den skattskyldiga ska ha lämnat in en ansökan om återbetalning. Det är den skattskyldiga som har bevisbördan för att visa att avräkning ska ske. Om Skatteverket på grund av reglerna om gallring av personuppgifter inte har kvar underlag så måste det vägas in vid prövningen av varje enskilt fall.

Ansökan ska vara skriftlig och tillsammans med ansökan ska den skattskyldiga ge in en utredning som visar att särskild inkomstskatt har betalats och vilken utländsk skatt som hen har betalat (13 kap. 1 § SFF).

Rätt till ränta på beloppet som ska återbetalas

Den skattskyldiga har rätt till eventuell ränta från och med den 13 i andra månaden (februari) efter beskattningsåret till och med den dag då skatten betalas tillbaka, se Skatteverkets ställningstagande Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit?

Utbetalaren har gjort för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt

När det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska utbetalaren göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK. Om ersättningen är skattepliktig enligt A-SINK ska utbetalaren göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt A-SINK. Om utbetalaren har gjort för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldiga ska få återbetalning av för mycket avdragen skatt (54 kap. 3 § första stycket SFL). Till ansökan ska hen bifoga en utredning av hur mycket särskild inkomstskatt som betalats (13 kap. 1 § SFF).

Återbetalning av särskild inkomstskatt kan bli aktuell i exempelvis följande situationer:

  • En skattskyldig har fått ett beslut om att hen skulle betala särskild inkomstskatt med 25 procent. Bestämmelser i ett skatteavtal innebär dock att inkomsten ska undantas från beskattning i Sverige.
  • Utbetalaren har gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt med 25 procent. Den skattskyldiga är dock skattskyldig enligt bestämmelserna i A-SINK varför skatteavdraget bara skulle ha varit 15 procent.
  • Utbetalaren har gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt på traktamentsersättningar. Den skattskyldiga är emellertid bosatt i ett EES-land varför skatteavdrag inte skulle ha gjorts på den del som inte överstiger de avdragsgilla schablonbeloppen.
  • Vid återbetalning av lön, pension och ersättningar där korrigering ska göras det ursprungliga utbetalningsåret och ersättningen detta år beskattats enligt SINK.

När ska ansökan senast lämnas?

Ansökan om återbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (54 kap. 3 § andra stycket SFL).

Ansökan ska vara skriftlig

Skatteverket anser att återbetalning av särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt) kan göras först när det kommit in en skriftlig ansökan till Skatteverket. Det gäller även om Skatteverket vid en kontroll uppmärksammar att för mycket skatt är inbetald. Skatteverket bör dock upplysa om möjligheten att ansöka om återbetalning av skatten.

Motsvarande får anses gälla även vid återbetalning av särskild inkomstskatt enligt A-SINK.

Beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt

Om Skatteverket har fattat beslut om att den skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL för inkomst där utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (och redovisat detta till Skatteverket) och skatteavdraget är större än den särskilda inkomstskatt som ska betalas, kan den skattskyldiga begära återbetalning av det överskjutande beloppet. Skatteverket ser då det överskjutande beloppet som för mycket inbetald särskild inkomstskatt. Återbetalning kan inte ske till utbetalaren, se under Ingen återbetalning av skatteavdrag.

Den skattskyldiga har själv redovisat och betalat skatten

När den skattskyldiga själv ska redovisa och betala den särskilda inkomstskatten redovisas skatten i en särskild skattedeklaration och inbetalning görs till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. När Skatteverket betalar tillbaka sådan skatt sker detta via skattekontot efter omprövningsbeslut eller beslut av domstol.

Den skattskyldiga ska beskattas enligt inkomstskattelagen

Om arbetsgivaren har gjort avdrag för särskild inkomstskatt men beskattning ska ske enligt IL, och detta resulterar i att den skattskyldiga ska få tillbaka skatt, så sker detta via skattekontot efter en slutskatteberäkning.

Kan återbetalning till den skattskyldiga alltid göras?

Den skattskyldiga har rätt till återbetalning av del av eller hela den särskilda inkomstskatten om det inte finns hinder mot återbetalning enligt 64 kap. 4 § SFL.

Om den skattskyldiga har skulder hos Kronofogden för allmänna eller enskilda mål ska avräkning eller utmätning ske innan återbetalningen görs till den skattskyldiga.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

  • Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit? [1]
  • Återbetalning av SINK-skatt [1]