OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket anser att lön som betalas av arbetsgivare under föräldraledighet är skattepliktig enligt 11 kap. 1 § IL. Detta gäller t.ex. för lön under barselsorlov (föräldraledighet) från en dansk arbetsgivare.

Skatteverket anser att när det betalas ut en socialförsäkringsersättning från ett annat land vid inkomstbortfall är ersättningen skattepliktig enligt 10 kap. 1 § IL och 11 kap. 1 § IL. Exempel på sådana ersättningar är foreldrepenger från Norge och barselsdagpenge från Udbetalning Danmark.

Skatteverket anser att det norska kontantstøtte til småbarnsforeldre har stora likheter med det svenska vårdnadsbidraget och därför inte kan ses som ersättning för en utförd prestation och det uppfattas inte heller vara avsett att ersätta ett inkomstbortfall. Ersättningen är i stället, liksom det svenska vårdnadsbidraget, kopplat till att mottagaren helt eller delvis avstår från att utnyttja offentligt finansierad verksamhet. Skatteverket anser att det norska kontantstøtte til småbarnsforeldre inte ska beskattas i Sverige under sådana förhållanden.

Skatteavtal kan i vissa fall begränsa Sveriges beskattningsrätt. Skatteverket anser att bestämmelser i Sveriges skatteavtal som motsvarar artikel 15 eller artikel 19 punkterna 1 a och 1 b i OECD:s modellavtal är tillämpliga på lön under sjuk- eller föräldraledighet (Skatteverkets ställningstagande Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal [1]
  • Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge [1]
  • Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge [1]