OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2023.

Beskattningsland för kulturella aktiviteter m.m. som tillhandahålls till privatpersoner eller till andra än beskattningsbara personer avgörs av var aktiviteten äger rum. Om köparen däremot är en beskattningsbar person gäller att beskattningsland avgörs av var köparen är etablerad.

Var äger aktiviteten rum?

Samtliga tjänster i samband med kulturella aktiviteter m.m. som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum här.

Följande aktiviteter avses (5 kap. 11 § ML):

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. av underhållningskaraktär
 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet.

Att en tjänst ska ske i samband med en viss aktivitet innebär att tjänsten ska vara direkt hänförlig till den aktuella aktiviteten (prop. 2009/10:15 s. 216).

Förutom tjänster i samband med dessa aktiviteter omfattar bestämmelsen även

 • underordnade tjänster
 • tjänster som tillhandahålls av organisatören av aktiviteten.

Nya bestämmelser från och med 1 juli 2021 för redovisning av tjänster genom de särskilda ordningarna

Från och med den 1 juli 2021 omfattar de särskilda ordningarna försäljningar av alla tjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer i stället för endast elektroniska tjänster. Det innebär att en säljare som tillhandahåller tjänster som avser kulturella aktiviteter m.m. och som inte är etablerad i det land där omsättningen sker i vissa fall kan redovisa mervärdesskatt på försäljningen genom unionsordningen eller tredjelandsordningen.

Underordnade tjänster

Underordnade tjänster är sådana tjänster som i sig inte är direkt hänförliga till någon aktivitet som omfattas av bestämmelsen, men som är nödvändiga för att aktiviteten som sådan ska kunna genomföras (prop. 2009/10:15 s. 216). Endast i undantagsfall omfattas underordnade tjänster till en aktivitet av bestämmelsen i 5 kap. 11 § ML. Orsaken är att underordnade tjänster i normalfallet tillhandahålls till en beskattningsbar person.

Tjänster som tillhandahålls av organisatören av aktiviteten

Med en organisatör avses den person som tar det faktiska ansvaret för organiseringen av aktiviteten. Således omfattas t.ex. inte den som bara förmedlar biljetterna i annans namn utan att ha något eget ansvar för aktiviteten.

Gäller inte när köparen är en beskattningsbar person

De tjänster i 5 kap. 11 § ML som avser andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang gäller bara vid tillhandahållanden till andra än beskattningsbara personer. Om de tillhandahålls en köpare som är en beskattningsbar person omfattas tjänsterna av huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Tillträde till evenemang

Bestämmelsen i 5 kap. 11 § ML omfattar alltid sådana tillträden till evenemang som säljs till privatpersoner eller andra än beskattningsbara personer som skulle ha omfattats av 5 kap. 11 a § ML om köparen var en beskattningsbar person.

Skatteverket anser t.ex. att privatpersoners köp av tillträde till ett idrottsevenemang (t.ex. entré till en fotbollsmatch) omfattas av bestämmelsen.

Nytt: 2022-12-01

Direktsända interaktiva framträdanden som tillhandahålls via internet

Skatteverket anser att ett tillhandahållande av en tjänst i form av ett framträdande som filmas och direktsänds via internet där köparen (tittaren) under framträdandet kan vara interaktiv med den som framträder genom t.ex. videochatt, är omsatt inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige enligt 5 kap. 11 § ML. Det gäller om den beskattningsbara personen som äger det digitala innehållet tillhandahåller tjänsten till en köpare som inte är en beskattningsbar person och om aktiviteten är kulturell, konstnärlig, idrottslig, vetenskaplig, pedagogisk eller har karaktär av underhållning eller liknande. Enligt Skatteverket äger aktiviteten faktiskt rum i Sverige om den som tillhandahåller tjänsten, d.v.s. säljaren, har sitt säte här eller ett fast etableringsställe här från vilken tjänsten tillhandahålls. Om säljaren inte har några sådana etalbleringar i Sverige eller utomlands, äger aktiviteten rum i Sverige om säljaren är bosatt eller stadgivarande vistas här. Skatteverkets bedömning överensstämmer med de slutsatser som framgår av EU-domstolens dom i mål C-568/17, L.W. Geelen. Skatteverket gör alltså en annan tolkning än den som framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 118:e mötet den 19 april 2021, Dokument B första punkten andra stycket.

Kulturella, konstnärliga och underhållsmässiga aktiviteter

Exempel på kulturella och underhållningsmässiga aktiviteter är teater, cirkus, nöjesfält och bio.

Artistiskt framträdande

Ett artistiskt framträdande är en sådan tjänst som avser en kulturell aktivitet eller en aktivitet av underhållningskaraktär. Tillhandahållanden som omfattas av denna bestämmelse begränsas inte av att det ska vara fråga om ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Således omfattas t.ex. jonglörer, clowner och fakirer av denna bestämmelse även om de vanligtvis inte framför något upphovsrättsligt skyddat verk.

Användning av spelautomater

En tjänst som består i att göra det möjligt för allmänheten att mot betalning använda spelautomater i spelhallar utgör en underhållningsmässig eller liknande tjänst. Huvudsyftet med dessa aktiviteter är att ge användarna av automaterna underhållning, inte ekonomisk vinning. Själva osäkerheten kring vinstchanserna är en väsentlig del av den underhållning som användare av automaten söker (C-452/03, RAL).

Exempel: skoterturer

Ett företag tillhandahåller skoterturer i Sverige till både svenska och utländska privatpersoner. Anmälan till skoterturerna sker i förväg. Skoterturer är aktiviteter av underhållningskaraktär och Sverige är beskattningsland när köparna är privatpersoner eftersom de utförs här i landet, 5 kap. 11 § ML. För bedömning av beskattningsland när köparna är beskattningsbara personer se sidan Tillträde till evenemang.

Underhållning via internet

Sammansatta tjänster i form av interaktiva erotiska framträdanden som filmas och direktsänds via Internet utgör tjänster av underhållningsmässig karaktär. Tjänsterna ska, för att få en rationell lösning ur skattesynpunkt, anses utförda på den plats där leverantören är etablerad när kunderna är privatpersoner. Att de som filmas kan finnas i ett land utanför EU påverkar inte bedömningen (C-568/17, L.W. Geelen).

Idrottsliga aktiviteter

Tjänster som avser idrottsliga aktiviteter utmärks av att de utförs vid en eller flera specificerade tidpunkter och på en plats, t.ex. på ett gym, en skidanläggning, en fotbollsplan, i ett ridhus eller en simhall. Det är då enkelt att avgöra var aktiviteten faktiskt utförs.

Idrottstränare

Skatteverket anser att när en tränare tillhandahåller en tjänst direkt till någon som inte är en beskattningsbar person kan tjänsten antingen ses som en idrottslig aktivitet eller en tjänst som omfattas av huvudregeln för tillhandahållanden till andra än beskattningsbara personer.

Det avgörande vid bedömningen av om det är fråga om en tjänst som omfattas av huvudregeln är att det är en tjänst som är utsträckt i tiden, t.ex. genom ett avtal, eller om den utförs på olika ställen. Exempel på en sådan tjänst kan vara en tränare som har kontrakt med en idrottsutövare och tränar och följer med idrottsutövaren på tävlingar. En sådan tjänst ska hänföras till huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

En personlig tränare på ett gym, som idrottsutövaren kan anlita direkt per timme mot separat ersättning, tillhandahåller däremot en tjänst som avser en idrottslig aktivitet som omfattas av 5 kap. 11 § ML. Både köparen och säljaren finns på plats vid idrottsutövandet. Tjänsten tillhandahålls vid ett särskilt tillfälle och på en särskild plats.

Jockey eller kusk

Den tjänst en jockey eller kusk tillhandahåller någon som inte är en beskattningsbar person är en sådan idrottslig aktivitet som omfattas av 5 kap. 11 § ML.

Om tränaren själv kör hästen på tävling anser Skatteverket att tjänsten – att köra hästen – ska vara underordnad tränartjänsten. Det innebär att hela tränarens tillhandahållande omfattas av huvudreglerna i 5 kap. 5 eller 6 § ML (Skatteverkets ställningstagande Omsättningsland – tränartjänster m.m.).

Vetenskapliga aktiviteter

Begreppet vetenskap har inte särskilt belysts i förarbeten eller praxis, men det ska vara fråga om forskning eller liknande.

Vetenskapliga aktiviteter kännetecknas normalt sett av en kreativ och innovativ sida. Även om en tjänst har dessa kännetecken är det inte uteslutet att tjänsten kan omfattas av en annan bestämmelse. De aktiviteter som omfattas kännetecknas även av att de normalt tillhandahålls en mängd olika mottagare. Tjänster som t.ex. utgörs av forsknings- och utvecklingsarbete på miljö- och teknikområdet utfört av ingenjörer åt en kund anses därför inte som en vetenskaplig aktivitet (jfr C-222/09, Kronospan Mielec).

Pedagogiska aktiviteter

Begreppet pedagogisk aktivietet i 5 kap. 11 § ML innefattar utbildningstjänster. EU-domstolens uttalande i C-445/05, Haderer, om undervisningstjänster, kan därför även ligga till grund för bedömningen av vad som utgör en pedagogisk aktivitet. Samtliga tjänster som avser pedagogiska aktiviteter och som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av bestämmelsen, d.v.s. är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt genomförs här i landet.

Därmed omfattas sådan utbildningstjänst som uppfyller kraven för skattefrihet enligt 3 kap. 8 § ML. Även en tjänst som är utbildning men där förutsättningarna i övrigt inte uppfyller kraven i 3 kap. 8 § ML för skattefrihet omfattas av begreppet pedagogisk aktivitet. Det kan således vara fråga om en längre utbildning, men också olika enskilda seminarier.

Utbildning via internet

Utbildning som tillhandahålls av en lärare via internet eller ett liknande elektroniskt nät är en pedagogisk aktivitet. Tjänsten omfattas av bestämmelsen i 5 kap. 11 § ML när köparen är någon som inte är en beskattningsbar person och tjänsten tillhandahålls av läraren från en plats i Sverige. Det är således inte fråga om en elektronisk tjänst eftersom nätet används endast som ett verktyg för kommunikation mellan läraren och eleven.

Liknande aktiviteter

Liknande aktiviteter exemplifieras i lagtexten med mässor och utställningar. Begreppet ”liknande aktiviteter” är ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt för att undvika dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. En aktivitet ska anses vara liknande när den uppvisar samma kännetecken som dem som gäller för övriga kategorier av aktiviteter som räknas upp i bestämmelsen (jfr C-114/05, Gillan Beach, punkt 20).

Mässmontrar

En tjänst som består i att ta fram, tillfälligt upplåta och i förekommande fall transportera, mässmontrar till kunder som presenterar sina varor eller tjänster på mässor kan bedömas som antingen reklam, kulturell aktivitet m.m. eller uthyrning av lös egendom.

Tillhandahållandet utgör en reklamtjänst när montern används för förmedling av ett budskap för att informera om en varas existens och egenskaper i syfte att öka försäljningen eller när den är oupplösligt förbunden med en reklamkampanj.

Tjänsten anses som kulturell aktivitet m.m. när tillhandahållandet sker för viss mässa eller när montern följer en förlaga vars form, storlek, material eller utseende bestäms av organisatören av en viss mässa.

I det fall upplåtelsen av de delar en monter består av utgör den avgörande beståndsdelen i tillhandahållandet utgör tjänsten uthyrning av lös egendom (jfr C-530/09, Inter-Mark Group).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-114/05 [1]
 • EU-dom C-222/09 [1]
 • EU-dom C-445/05 [1]
 • EU-dom C-452/03 [1]
 • EU-dom C-530/09 [1]
 • EU-dom C-568/17 [1] [2]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2]

Ställningstaganden

 • Beskattningsland vid direktsända interaktiva framträdanden som tillhandahålls via internet, mervärdesskatt [1]
 • Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt [1]
 • Omsättningsland - tränartjänster m.m. [1] [2]

Övrigt

 • EU-guidelines 118th meeting 19 april 2021_1016 [1]