OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Ersättning för flytt är i vissa fall skattefri.

Grundläggande förutsättningar

Ersättning för utgifter för att flytta är skattefria om man på grund av byte av verksamhetsort flyttar till en ny bostadsort och ersättningen betalas av allmänna medel (t.ex. av en arbetsmarknadsmyndighet) eller av arbetsgivaren (11 kap. 27 § IL).

En förutsättning för att ersättningen ska vara skattefri är att den anställda byter verksamhetsort. Det är inte nödvändigt att flytten sker till samma ort som den där arbetsplatsen finns, så länge flytten beror på bytet av verksamhetsort, t.ex. för att få ett bättre pendlingsavstånd. Det ska alltså finnas ett orsakssamband mellan bytet av verksamhetsort och flytten till en ny bostadsort.

Ersättning vid flyttning är däremot en skattepliktig förmån om flyttningen görs av privata skäl och inte på grund av arbetet. Så är oftast fallet vid flyttning i närområdet. Skattefri flyttningsersättning kan ges ut vid byte av verksamhetsort i en pågående anställning, vid byte av verksamhetsort inom en koncern eller av en ny arbetsgivare i samband med tillträdande av ny tjänst.

Skatteverket anser att det vid byte av verksamhetsort inom en koncern saknar betydelse för skattefriheten om ersättningen betalas ut av den nya eller gamla arbetsgivaren inom koncernen.

Utgifter för flyttning

Som utgift för flyttning räknas utgifter för emballering, packning, transport och uppackning av den anställdas och hens familjs bohag och personliga lösöre. Till personligt lösöre räknas exempelvis cykel, bil, båt, gräsklippare och andra mindre redskap. Hit räknas också transport av den anställda och hens familj från den gamla till den nya bostadsorten samt liknande utgifter för flyttningen.

Andra förmåner i samband med flyttning är skattepliktiga. Detsamma gäller flyttningsersättning som inte motsvaras av faktiska utgifter.

Om flyttningsersättningen omfattar ersättning för körning med egen bil, är den skattepliktig till den del den överstiger 18,50 kr per mil ökat med eventuella utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt.

Andra utgifter i samband med en flytt

Andra utgifter i samband med flytten som t.ex. utgifter för resor till och från arbetsplatsen, hemresor, dubbel bosättning eller förlust vid försäljning av bostad eller andra tillgångar räknas inte som utgifter för flyttning.

Utomlands stationerad personal vid statlig myndighet

Om personal vid en statlig myndighet får andra ersättningar för utgifter eller merkostnader än flyttningsutgifter är de skattefria om de är nödvändiga till följd av en förflyttning till eller från en stationeringsort utomlands eller mellan orter i utlandet (11 kap. 27 § fjärde stycket IL).

Bestämmelsen innebär att utgifter för adressändring, eftersändning av post och flyttning av telefonabonnemang kan ersättas utan skattekonsekvenser till den del utgifterna överstiger motsvarande utgifter som hade uppkommit vid en flytt inom Sverige.

I den mån det uppkommer några ytterligare nödvändiga merkostnader för förflyttningen som inte hade uppkommit vid en förflyttning inom Sverige, kan också de ersättas utan skattekonsekvenser för den utsände. Det kan gälla merkostnader på grund av särskilda klimat- eller hygienförhållandena eller andra särskilda yttre omständigheter, t.ex. krig eller katastrofer, som kan råda på stationeringsorten.

Skattefriheten är begränsad till ersättning för faktiska utgifter eller merkostnader (prop. 2005/06:19, sid 39).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:19 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Skattefrihet för flyttningsersättningar [1]