OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Förmån av cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren ska under vissa förutsättningar tas upp bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kr per beskattningsår.

Skattepliktig eller skattefri förmån av cykel

När en anställd får använda arbetsgivarens cykel privat är det en skattepliktig förmån, och arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för förmånen.

Förmån av cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren ska under vissa förutsättningar bara tas upp till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kr per beskattningsår. Om förmånsvärdet överstiger 3 000 kr ska det överskjutande beloppet beskattas. Takbeloppet för skattefriheten är kopplad till cykelförmånens förmånsvärde och är inte begränsad till ett visst antal cyklar (11 kap. 12 a § IL).

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på förmåner som lämnas efter den 31 december 2021.

Förutsättningar för skattefrihet

Skattefriheten gäller cyklar som en arbetsgivare tillhandahåller en anställd. Med tillhandahållande menas att en cykel tillhandahålls en anställd under en begränsad period, exempelvis genom lån eller hyra från arbetsgivaren.

Försäljning som innebär att äganderätten till cykeln övergår till den anställda utgör inte ett tillhandahållande. Skattefrihet gäller därför inte i de fall den anställda köper en cykel från arbetsgivaren till underpris. Skattefriheten gäller inte heller vid utköp av cyklar som tillhandahålls genom leasing från cykelföretag.

Däremot påverkas inte skattefriheten av om den anställda betalar ersättning för cykeln, så länge som detta inte görs på ett sådant sätt att det kan bedömas som ett köp.

Både förmånserbjudanden som innebär att arbetsgivaren tillhandahåller anställda individuella cyklar under en längre sammanhängande period och erbjudanden att använda en cykel mer sporadiskt (exempelvis ur en cykelpool) omfattas av skattefriheten (prop. 2021/22:34 s. 14 f. och s. 41).

En förutsättning för skattefrihet är att arbetsgivaren direkt betalar kostnaden för cykeln, antingen genom att köpa, hyra eller leasa den.

Hela personalen ska erbjudas förmånen

Skattefriheten gäller under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Det innebär att erbjudandet från arbetsgivaren ska rikta sig till alla som är tillsvidareanställda (11 kap. 12 a § andra stycket IL).

Det finns inte något krav på att erbjudandet också ska gälla för personal med olika tidsbegränsade anställningar, såsom vikariat, praktikarbete eller feriearbete. Men om en arbetsgivare väljer att erbjuda cyklar även till sådana personalkategorier omfattas de också av skattefriheten. Även en uppdragstagare omfattas av skattefriheten om hen erbjuds cykelförmån (prop. 2021/22:34 s. 15 f. och s. 41).

Om en person som tillhör den stadigvarande personalen blir uppsagd bör hen också under uppsägningstiden anses tillhöra den stadigvarande personalen.

Med arbetsplats menas i detta sammanhang en naturligt avgränsad arbetsplatsenhet, geografiskt eller verksamhetsmässigt.

Om förmånserbjudandet inte riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen ska förmånen beskattas fullt ut.

Vilka cyklar omfattas av skattefriheten?

Med cykel menas sådana fordon som omfattas av punkt 1 eller 2 i definitionen av cykel i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (11 kap. 12 a § tredje stycket IL).

Skattefriheten gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar. Däremot omfattas inte elsparkcyklar, elrullstolar, och segways.

I ordet cykel innefattas sådan utrustning som utgör fasta delar av cykeln, såsom lampa och lås. Skattefriheten omfattar däremot inte kringutrustning såsom hjälm, skor, cykelväskor eller släpvagn (prop. 2021/22:34 s. 16. och s. 41 f.).

Värdering av förmånen

Om cykeln går att hyra eller leasa privat kan värdet baseras på en sådan privat leasingkostnad. Hyresmarknaden för cyklar är dock begränsad för privatpersoner. Många arbetsgivare leasar i dag cyklar till sina anställda, men förmånsvärdet bör vara detsamma oavsett om arbetsgivaren äger eller leasar cykeln. Arbetsgivarens leasingkostnad överstiger ofta kostnaden för en privatperson att äga en motsvarande cykel. Då är det mer lämpligt att värdet beräknas på en uppskattad värdeminskning för cykeln baserat på beräknad livslängd och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen. Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret plus en procentenhet, f.n. (november 2021) 0,23 + 1,0 = 1,23 procent.

Elcyklar är ofta dyrare än vanliga cyklar. Förmånsvärdet bör beräknas på samma sätt förutom att den beräknade värdeminskningen även bör inkludera batteriet. Batteriet har normalt kortare livslängd än cykeln och behöver bytas ut, och därför bör en högre värdeminskning användas för elcyklar. Normalt bör en årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri kunna användas för elcyklar.

Observera att ett bruttolöneavdrag för cykeln inte minskar det skattepliktiga förmånsvärdet. Om den anställda däremot betalar för cykeln av sin nettolön reducerar det förmånsvärdet.

Om arbetsgivaren ger en cykel i gåva till en anställd ska förmånsvärdet motsvara marknadsvärdet på cykeln vid gåvotidpunkten. Reglerna om delvis skattefrihet i 11 kap. 12 a § IL blir då inte tillämpliga eftersom arbetsgivaren inte tillhandahåller en cykel på det sätt som avses i lagen.

Nedan visas ett par exempel på hur beräkningen kan göras. Det finns dock ingen fastställd schablon för cykelförmån utan arbetsgivaren måste anpassa beräkningen efter de egna förhållandena.

Exempel: beräkna förmånsvärdet för en cykel

En anställd får använda arbetsgivarens cykel som kostar 15 000 kr på marknaden och beräknas hålla i 6 år. Arbetsgivaren bekostar service och reparationer för 300 kr under året.

Beräkning av förmånen:

Värdeminskning (15 000/6)

2 500 kr

Tillbehör, service, reparationer

300 kr

Kapitalkostnad (15 000 x 1,23 %)

185 kr

Förmånsvärde för ett år

= 2 985 kr

Samma beräkning bör göras även om arbetsgivaren har leasat cykeln till en högre kostnad. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen. I detta fall blir förmånen skattefri eftersom förmånsvärdet är lägre än 3 000 kr.

Exempel: beräkna förmånsvärdet för en elcykel

En anställd får använda arbetsgivarens elcykel som på marknaden kostar 15 000 kr inklusive batteri. Cykeln beräknas hålla i 6 år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren bekostar service och reparationer under året med 600 kr.

Beräkning av förmånen:

Värdeminskning för cykel och batteri (15 000 x 20 %)

3 000 kr

Tillbehör, service, reparationer

600 kr

Kapitalkostnad (15 000 x 1,23 %)

185 kr

Förmånsvärde för ett år

= 3 785 kr

I värdeminskningen ingår även utgifter för byte av batteri. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad som arbetsgivaren betalar ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen. I detta fall ska beskattning ske av det belopp som överstiger 3 000 kr, det vill säga 785 kr.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner [1]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar [1] [2] [3] [4] [5] [6]