OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Förmån av fri kost och av hemresa, liksom ersättningar vid dödsfall eller invaliditet kan vara skattefria i samband med fredsbevarande tjänst.

Fredsbevarande tjänst

Svensk personal som tjänstgör i FN:s eller OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) fredsbevarande verksamhet utomlands är normalt anställda inom Försvarsmakten eller i Polisens utlandsstyrka och får sin lön av sin svenska arbetsgivare under tiden tjänstgöring sker utomlands.

Utbetalning av ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa

När sådan personal tjänstgör i fredsbevarande verksamhet utomlands och får ersättning för ökade levnadskostnader av sin arbetsgivare eller direkt av FN gäller vanliga regler. Sådan ersättning är därmed skattepliktig (11 kap. 1 § IL), men under vissa förutsättningar medges avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa. Läs om hur avdraget beräknas på sidan Beräkna avdraget vid tjänsteresa utomlands.

Skattefri förmån av kost och av hemresa

Förmån av fri kost och av hemresa för sådan personal som tjänstgör i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands, d.v.s. personer som omfattas av lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands, är skattefri (11 kap. 3 § IL).

Även om kostförmån inte ska tas upp till beskattning ska det belopp med vilket avdrag för ökade levnadskostnader kan medges reduceras med hänsyn till förmånen (12 kap. 17 och 22 §§ IL).

Skattefri ersättning vid dödsfall eller invaliditet

Ersättningar som betalas ut vid dödsfall eller invaliditet genom statens riskgarantier är skattefria för de som tjänstgör i Försvarsmakten i en internationell militär insats eller i Polisens utlandsstyrka (8 kap. 20 § IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands [1]