OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Utbetalaren ska göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK om det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet. I vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig för skatten.

Vilka inkomster som är skattepliktiga och skattefria enligt SINK kan du läsa om på sidorna Lön och annan ersättning för arbete, Styrelsearvode, Pension och socialförsäkringsersättning och Andra tjänsteinkomster.

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

Skatteverket beslutar om särskild inkomstskatt ska tas ut enligt SINK, s.k. beslut om särskild inkomstskatteredovisning (13 kap. 1 § SFL). För att en utbetalare ska få göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK (se nedan) krävs att det finns ett sådant beslut.

Skatteverket anser att en ansökan om beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska avslås när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EES eller Schweiz.

När ska beslutet fattas?

Eftersom beslutet ska ligga till grund för redovisning och betalning av skatten förlorar det sitt syfte om det meddelas först efter det att inkomsten har betalats ut. Beslutet ska därför fattas före eller under löpande beskattningsår. Om inkomsten redan har betalats ut och ordinarie redovisnings- och betalningstider har passerats ska Skatteverket besluta om att särskild inkomstskatt ska betalas enligt 54 kap. 2 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 751).

Vad ska beslutet innehålla?

I beslutet ska Skatteverket ange om (13 kap. 1 § SFL)

 • utbetalaren ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt
 • mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt.

Den som är utbetalare är intresserad av att få veta hur stort skatteavdrag som ska göras. För mottagaren av ersättningen handlar det om att få besked om skatten ska redovisas och betalas av utbetalaren genom skatteavdrag eller om mottagaren själv ska redovisa och betala in den (prop. 2010/11:165 s.751).

Ett beslut enligt 13 kap. 1 § SFL är ett beslut både om att en viss inkomst ska beskattas enligt SINK och hur den särskilda inkomstskatten ska betalas. Eftersom beslutet är ett beslut om beskattning av en viss inkomst ska det av beslutet framgå vem som är utbetalare och vilken typ av inkomst beslutet gäller.

Vilka inkomster är undantagna från skatteplikt?

Med inkomster som är undantagna från skatteplikt (skattefria) avses inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 6 § SINK (prop. 2010/11:165 s. 752). Vilka inkomster som är skattefria enligt 6 § SINK kan du läsa mer om på respektive sida Lön och annan ersättning för arbete, Styrelsearvode, Pension och socialförsäkringsersättning samt Andra tjänsteinkomster.

Den 1 januari 2022 har nya undantag från skatteplikt för kostnadsersättningar införts i 6 § SINK. Läs mer under Kostnadsersättning till personer bosatta i EES-land eller i Schweiz, Kostnadsersättning vid tillfällig anställning eller uppdrag i högst en månad och Kostnadsersättning som betalas ut vid en specifik händelse i Sverige.

Undantaget från skatteplikt på grund av 183-dagarsregeln finns numera i 6 a § SINK. När regeln är tillämplig krävs inget beslut från Skatteverket för att utbetalaren ska få låta bli att göra skatteavdrag. Läs mer under Undantag: om 183-dagarsregeln i SINK är tillämplig ska skatteavdrag inte göras (se nedan).

Exempel: beslut för en person som är bosatt i Frankrike

Alain bor i Frankrike och kommer till Stockholm för att arbeta fyra månader för AB X. AB X kommer att stå för resekostnaden till och från Sverige vid anställningens början och slut. Under fyra dagar kommer Alain att vara på tjänsteresa i Luleå och kommer då att få traktamentsersättning. AB X skickar in en ansökan om särskild inkomstskatteredovisning till Skatteverket.

Skatteverket ska i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning ange att

 • AB X ska göra skatteavdrag med 25 procent på den lön de betalar ut
 • skatteavdrag inte ska göras på ersättning för kostnad för resa till och från Sverige vid anställningens början och slut och på traktamentsersättning som inte överstiger schablonbelopp.

Skatteavtal med remittanceregler

En del stater beskattar vissa inkomster endast i den mån de överförs till eller tas emot i den staten. Sveriges skatteavtal med sådana stater innehåller därför s.k. remittanceregler. Sådana regler finns i exempelvis skatteavtalet med Malta (SFS 1995:1504) och skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland (SFS 2015:666). Remittanceregeln i artikel 22 punkt 3 i skatteavtalet med Malta ger Sverige beskattningsrätt till vissa inkomster som härrör från Sverige och som inte överförs till eller tas emot i Malta. Remittanceregeln i artikel 28 i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland ger Sverige beskattningsrätt till vissa inkomster om de inte beskattas i Storbritannien eller Nordirland.

När Skatteverket fattar beslut om särskild inkomstskatteredovisning är det normalt inte känt i vad mån inkomsten kommer att överföras till eller tas emot, alternativ beskattas, i hemviststaten på det sätt som sägs i en remittanceregel. Först när hemvist i den andra staten är styrkt med hemvistintyg ska avtalet inklusive remittanceregel tillämpas och inkomsten undantas från beskattning eller beskattas med nedsatt skattesats. Skatteverket informerar i en separat handling som bifogas beslutet om att svensk skattefrihet förutsätter att inkomsten förs över till eller tas emot i hemviststaten samt att Skatteverket kan komma att göra kontroll i efterhand.

Vem kan ta initiativ till beslutet?

Både mottagaren och utbetalaren kan ansöka om beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Skatteverket kan också på eget initiativ bestämma att skatt ska tas ut enligt SINK (prop. 2010/11:165 s. 751).

Exempelvis kan Skatteverket fatta beslut om särskild inkomstskatteredovisning på eget initiativ när en ansökan om godkännande för F-skatt avslås på grund av att det inte är fråga om inkomst av näringsverksamhet utan inkomst av tjänst.

Även en pensionsförmedlare kan ansöka om SINK om denna har fått det i uppdrag av utbetalaren eller mottagaren.

Vem ska beslutet skickas till?

Om det är mottagaren av ersättningen som ansöker om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket skicka beslutet till mottagaren. Det finns inget krav på att Skatteverket ska underrätta utbetalaren. Av serviceskäl kan dock en kopia skickas till utbetalaren.

Om det är utbetalaren som ansöker om särskild inkomstskatteredovisning ska beslutet skickas till både utbetalaren och mottagaren.

Vid val av beskattning enligt IL ska beslut inte fattas

Om mottagaren väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK ska Skatteverket inte fatta något beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Beslutet ska visas upp för utbetalaren

Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren (13 kap. 2 § SFL).

Skatteavdrag för skatt enligt SINK

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt om följande två förutsättningar är uppfyllda (13 kap. 3 § SFL):

 • Skatteverket har i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning angett att skatteavdrag ska göras.
 • Utbetalaren känner till beslutet.

Det är här fråga om ersättning till en begränsat skattskyldig fysisk person.

Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till beslutet ska denna i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt, se vidare under Om beslut saknas ska avdrag för preliminär skatt göras (se nedan).

Även utländska utbetalare ska göra skatteavdrag

Alla utbetalare omfattas av skyldigheten att göra skatteavdrag vilket innebär att även utländska utbetalare ska göra skatteavdrag.

Att även utbetalare som är hemmahörande i utlandet (se nedan) ska göra skatteavdrag gäller från den 1 januari 2021. Ändringen beskrivs under rubriken Även utländska utbetalare är skyldiga att göra skatteavdrag från den 1 januari 2021 i 2021 års utgåva.

Undantag: om 183-dagarsregeln i SINK är tillämplig ska skatteavdrag inte göras

En utländsk utbetalare ska inte göra skatteavdrag när ersättningen är undantagen från skatteplikt enligt 183-dagarsregeln i 6 a § SINK (10 kap. 5 § 5 SFL). När regeln är tillämplig krävs det således inget beslut från Skatteverket för att utbetalaren ska få låta bli att göra skatteavdrag. En ansökan om SINK behöver därför inte lämnas i dessa fall.

Undantag: skatteavdrag ska inte göras på pension och annan ersättning som anges i 10 kap. 3 § andra stycket 1-7 SFL

En utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska inte göra skatteavdrag på pension och annan ersättning som anges i 10 kap. 3 § andra stycket 1-7 SFL (10 kap. 5 § 4 SFL).

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

Vid skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när skatteavdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Utbetalaren ska göra skatteavdrag med 25 procent av den skattepliktiga inkomsten. Men för sjöinkomst ska skatteavdrag göras med 15 procent (7 § SINK). Skatteavdrag ska inte göras om det i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning anges att inkomsten är undantagen från skatteplikt.

Mottagare som har en inkomst på vilken omvänd credit (omvänd avräkning) ska tillämpas får begära återbetalning av det belopp som den särskilda inkomstskatten ska sättas ned med.

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?

Befrielse från skatteavdrag när skatteavdrag görs i ett annat nordiskt land

Mellan de nordiska länderna finns det en överenskommelse om att undvika att preliminär skatt på en och samma inkomst tas ut i mer än ett av länderna, det s.k. trekk-avtalet.

Skatteverket får besluta att avdrag för särskild inkomstskatt inte ska göras från en ersättning för arbete till en mottagare som är bosatt i ett annat nordiskt land men utför arbete i Sverige. Detta gäller bara om avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i det andra landet (13 kap. 5 § första stycket 1 SFL).

Samma skyldighet att lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut en ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag för särskild inkomstskatt på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Om beslut saknas ska avdrag för preliminär skatt göras

Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till beslutet ska denna i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL (10 kap. 7 § SFL).

Om ersättningen är mottagarens huvudinkomst och det inte finns ett beslut om preliminär A-skatt ska en svensk utbetalare göra ett obligatoriskt förhöjt skatteavdrag.

En utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska (som huvudregel) göra skatteavdrag för preliminär skatt med 30 procent på ersättning för arbete utfört i Sverige. Men skatteavdrag ska inte göras om ersättningen är undantagen från skatteplikt enligt 183-dagarsregeln i 6 a § SINK (se ovan).

Läs mer om reglerna om avdrag för preliminär skatt under Ersättning för arbete till en fysisk person .

Vid val av beskattning enligt IL ska avdrag för preliminär skatt göras

Avdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL ska också göras om mottagaren har valt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK.

Läs mer om reglerna om avdrag för preliminär skatt under Ersättning för arbete till en fysisk person.

Exempel: vilket skatteavdrag ska utbetalaren göra?

AB Y har anställt Sofia som bor i Bulgarien för att arbeta för dem för tiden 14 februari–30 juni. Hon ska arbeta i Göteborg.

AB Y betalar ut den första lönen till Sofia den 25 mars. Vid denna tidpunkt finns det inget beslut om särskild inkomstskatteredovisning. AB Y ska därför göra ett förhöjt skatteavdrag för preliminär skatt på den lön som betalas ut den 25 mars. I den arbetsgivardeklaration som AB Y lämnar för redovisningsperioden mars redovisar AB Y att de gjort skatteavdrag för preliminär skatt på ersättningen till Sofia.

När AB Y betalar ut lön den 25 april finns det ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och detta känner AB Y till. AB Y ska därför göra skatteavdrag för skatt enligt SINK med 25 procent av den lön som betalas ut den 25 april. I den arbetsgivardeklaration som AB Y lämnar för redovisningsperioden april redovisar AB Y att de gjort skatteavdrag för skatt enligt SINK på ersättningen till Sofia.

För den lön som betalades ut den 25 mars och där AB Y har gjort skatteavdrag för preliminär skatt ska Skatteverket fatta beslut om att Sofia ska betala särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL, se under Beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (på sidan om beslut om särskild inkomstskatt). Om skatteavdraget är större än den särskilda inkomstskatt som Sofia ska betala kan Sofia begära återbetalning av det överskjutande beloppet, se under Beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (på sidan om återbetalning av särskild inkomstskatt).

Egeninbetalning av särskild inkomstskatt

I vissa fall blir mottagaren själv ansvarig för att betala in skatten.

Betalningsansvar för skatt på ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från

Som framgår ovan ska även utländska utbetalare göra skatteavdrag. Detta innebär att en utbetalare som är hemmahörande i utlandet i de flesta fall ska göra skatteavdrag när beskattning ska ske enligt SINK.

Om en utbetalare som är hemmahörande i utlandet inte ska göra skatteavdrag från en ersättning som ska beskattas enligt SINK ska mottagaren själv redovisa och betala skatten på ersättningen (13 kap. 6 § SFL). Detta kan t.ex. bli fallet när bara förmåner betalas ut och det inte finns någon kontant ersättning att göra skatteavdrag från eller om den kontanta lönen inte täcker det skatteavdrag som ska göras. Mottagaren ska redovisa ersättningen i en särskild skattedeklaration. Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i skattedeklarationen. Beslutet om särskild inkomstskatt fattas med stöd av 54 kap. 1  § SFL.

Vad avses med hemmahörande i utlandet?

Att utbetalaren är hemmahörande i utlandet innebär för en fysisk person att denna är begränsat skattskyldig och för en juridisk person att denna inte är registrerad i Sverige och inte heller har ett fast driftställe här (2 § SINK).

Ett svenskt bolag och dess utländska filial är en och samma juridiska person. Skatteverket anser att då ett svenskt bolags utländska filial inte är något eget rättssubjekt kan filialen inte anses vara en utbetalare som är hemmahörande i utlandet. Även om filialen administrerar och har hand om den faktiska utbetalningen av en ersättning som är skattepliktig enligt SINK så finns det en skyldighet för det svenska bolaget att göra skatteavdrag från ersättningen.

Betalningsansvar i andra fall

Mottagaren kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall än när det är fråga om skatt på en ersättning som en utbetalare som är hemmahörande i utlandet inte ska göra skatteavdrag från. Beslut fattas då med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Skatteverket kan exempelvis fatta beslut om att mottagaren ska betala särskild inkomstskatt i följande fall:

 • Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp.
 • Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten.
 • Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag.

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för mottagarens och utbetalarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt som tas ut enligt SINK i ett antal situationer.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp

I fall när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller har gjort avdrag med ett för lågt belopp kan Skatteverket besluta om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att någon skulle ha betalat särskild inkomstskatt men de aktuella ersättningarna redan har betalats ut. I denna situation är det för sent att fatta ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Även utbetalaren är betalningsansvarig för den särskilda inkomstskatten. Om utbetalaren betalar skatten har denna regressrätt mot mottagaren. Om det konstateras att utbetalaren har betalat skatten men inte har krävt mottagaren är utbetalarens betalning av skatten en skattepliktig inkomst för mottagaren som ska beskattas hos denna.

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om en utbetalare tillhandahåller både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att betala skatten på hela den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden. Om det är fråga om ersättning från en utbetalare som är hemmahörande i utlandet gäller dock det som sägs under Betalningsansvar för skatt på ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från (se ovan).

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om en utbetalare bara tillhandahåller en förmån, eller när den skattepliktiga ersättningen enligt SINK t.ex. är återfört avdrag för egenavgifter, kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. I dessa fall är mottagaren betalningsansvarig. Om det är fråga om ersättning från en utbetalare som är hemmahörande i utlandet gäller det som sägs under Betalningsansvar för skatt på ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från (se ovan).

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för skatten.

Nettolöneavtal

Om utbetalaren och mottagaren har avtalat om en nettolön ska bruttolönen beräknas efter principen bruttolön = nettolön + skatt (se Skatteverkets ställningstagande Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal).

Eftersom skattesatsen vid beskattning enligt SINK är 25 procent (när det inte är fråga om sjöinkomst) delas nettolönen med 0,75 för att få fram bruttolönen (bruttolön = nettolön/0,75). Om exempelvis en ersättning på 75 000 kr betalas ut blir bruttobeloppet 100 000 kr (75 000/0,75) och skatten 25 000 kr (100 000 x 25 procent).

Det är förhållandena vid utbetalningstillfället som avgör hur bruttolönen ska beräknas. Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning vid utbetalningstillfället eller utbetalaren inte känner till beslutet, ska skatteavdrag göras för preliminär skatt (se ovan) och bruttolönen ska beräknas enligt formeln bruttolön = nettolön + tabellskatteavdrag. Att det senare beslutas att särskild inkomstskatt ska betalas på inkomsten påverkar inte den beräkning av bruttolönen som gjordes vid utbetalningstillfället. Däremot påverkas beskattningen vid ändrade förhållanden.

Exempel: beräkning av bruttolön när beslut om SINK fattas efter utbetalningstillfället

Raj har arbetat för AB Z i tre år och ska flytta tillbaka till Indien den 20 mars. AB Z och Raj har avtalat om en nettolön för arbetet i Sverige. Den sista löneutbetalningen kommer att ske den 25 mars, d.v.s. efter utflytten. I samband med utflytten skickar Raj in en ansökan om att lönen som ska betalas ut den 25 mars ska beskattas enligt SINK.

När AB Z betalar ut lönen den 25 mars finns det inget beslut om särskild inkomstskatteredovisning. AB Z ska därför göra skatteavdrag för preliminär skatt och bruttolönen beräknas enligt formeln bruttolön = nettolön + tabellskatteavdrag. AB Z ska redovisa denna bruttolön och preliminärskatt för Raj i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperiod mars.

Den 22 april fattar Skatteverket beslut (med stöd av 54 kap. 2 § SFL) om att Raj ska betala särskild inkomstskatt på lönen som betalades ut den 25 mars.

Den beräkning av bruttolönen som gjordes vid utbetalningstillfället var då korrekt. Att förhållandena ändras ska inte påverka beräkningen av bruttolönen. Bruttolönen ska dock beskattas enligt SINK varför skatt ska tas ut med 25 procent.

Om den avdragna skatten för mars överstiger den SINK-skatt som Raj ska betala kan Raj begära återbetalning av det överskjutande beloppet, se under Beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt. Återbetalning kan inte ske till AB Z, se under Ingen återbetalning av skatteavdrag som redovisats i arbetsgivardeklarationen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

 • Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal [1]
 • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]
 • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1]
 • Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige [1]