OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Preliminärt stöd beräknas genom att ett underlag för varje arbetstagare och stödmånad bestäms. Underlaget multipliceras därefter med 43 procent.

Underlag för beräkning av preliminärt stöd

Preliminärt stöd beräknas genom att ett underlag räknas fram för varje arbetstagare och stödmånad. Preliminärt stöd betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av underlaget (17 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Av förenklingsskäl används ordinarie lön vid beräkningen av preliminärt stöd upp till ett gränsbelopp på 44 000 kr (5 § förordning [2020:208] om stöd vid korttidsarbete). Ordinarie lön multipliceras med den arbetstidsminskning enligt 12 § lag (2013:948) om korttidsarbete som var avtalad vid ansökningstillfället. Det gäller oavsett hur arbetstidsminskningen fördelas under enskilda månader under avtalsperioden. Därefter multiplicerar man med den individuella närvarokvoten för stödmånaden. Stöd ska inte lämnas för tid som arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet. Sist sker multiplicering med en procentsats om 43 procent vilket resulterar i det stöd som arbetsgivaren har rätt till avseende en viss arbetstagare för en viss stödmånad.

Formel för beräkning av preliminärt stöd

Preliminärt stöd beräknas enligt följande formel:

Ordinarie lön x arbetstidsminskning x närvarokvot x procentsats = preliminärt stöd

Arbetsgivaravgifter

Den procentsats på 43 procent som underlaget för preliminärt stöd ska multipliceras med avser dels statens del av kostnaden för korttidsarbete på en tredjedel (33 procent), dels en tredjedel av ett schablonmässigt antagande om att arbetsgivaravgifterna uppgår till 30 procent. Staten ska därmed stå för även en tredjedel av arbetsgivaravgifterna (10 procent).

Arbetsgivaravgifterna för en anställd varierar beroende på den anställdas ålder och i vissa fall ersättningsbelopp. För år 2022 är full arbetsgivaravgift 31,42 procent. Det innebär att den schablonmässigt valda genomsnittliga arbetsgivaravgiften om 30 procent är något lägre än den lagstadgade nivån. Lagstiftaren ansåg att fördelarna med en enhetlig nivå för alla arbetstagare övervägde, jämfört med att använda de faktiska nivåerna för arbetsgivaravgifter när stöd ska beräknas för varje enskild arbetstagare (prop. 2013/14:1 s. 363).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete [1]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1]