OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Här kan man läsa om tillämpningsområdet för skatteförfarandelagen och skatteförfarandeförordningen. Det framgår bland annat vilka skatter och avgifter som omfattas av bestämmelserna.

Skatter som omfattas av skatteförfarandelagen

Huvudregeln är att SFL gäller för alla skatter. Då SFL:s tillämpningsområde är så stort har lagstiftaren ansett det enklare att i lagen räkna upp de skatter som undantas från lagens tillämpningsområde, än dem som lagen ska gälla för. Bara de skatter som särskilt undantas faller utanför tillämpningsområdet (prop. 2010/11:165 s. 694). I lagen anges därför att SFL gäller för skatt, men med där uppräknade undantag (2 kap. 1 § första stycket SFL). Nedan anges några av de vanligaste lagarna vars skatter SFL omfattar.

SFL:s tillämpningsområde omfattar bl.a. skatt enligt följande lagar:

 • inkomstskattelagen (1999:1229)
 • lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
 • lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
 • lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
 • lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
 • mervärdesskattelagen (1994:200) (observera att enligt 22 kap. 1 § andra stycket ML gäller tullagen [2016:253] för mervärdesskatt som ska tas ut vid import).

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

SFL gäller också för belopp som betecknats som mervärdesskatt men som inte utgör mervärdesskatt enligt lagen, d.v.s. belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ML, så kallad felaktigt debiterad mervärdesskatt (2 kap. 1 § andra stycket SFL).

Vissa beslut enligt ML omfattas inte

Det finns vissa beslut enligt ML som inte omfattas av SFL:s bestämmelser, däribland beslut om frivillig skattskyldighet.

Punktskatt

SFL gäller även, om inte annat anges särskilt, för punktskatter. Vad som vid tillämpningen av SFL räknas som punktskatt finns angivet i 3 kap. 15 § SFL.

SINK och A-SINK

SFL:s bestämmelser gäller för den särskilda inkomstskatt som tas ut enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Vidare så gäller SFL för skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK).

Skatter som inte omfattas av SFL

Skatter som är särskilt undantagna i 2 kap. 1 § SFL faller utanför tillämpningsområdet. De skatter som ska undantas från tillämpning av SFL är skatter som tas ut enligt

 • kupongskattelagen (1970:624)
 • lagen (1984:404) om stämpelskatt för inskrivningsmyndigheter
 • lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
 • tullagen (2016:253)
 • lagen (2004:629) om trängselskatt
 • vägtrafikskattelagen (2006:227)
 • lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

Undantag för vissa punktskattepliktiga varor

SFL gäller inte för punktskattepliktiga varor som är omhändertagna med stöd av LPK eller omfattas av ett beslut om skatt enligt samma lag (2 kap. 3 § första stycket SFL).

Om ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om skatt enligt LPK upphävs, ska SFL anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats (2 kap. 3 § andra stycket SFL).

Undantag för mervärdesskatt för vissa elektroniska tjänster

SFL gäller inte för mervärdesskatt som ska redovisas och betalas enligt lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster (2 kap. 4 § SFL).

Vissa bestämmelser om omprövning, överklagande och förfarandet i övrigt i SFL blir ändå gällande för denna mervärdesskatt. Detsamma gäller bl.a. SFL:s bestämmelser om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt bevissäkring och betalningssäkring. Anledningen är att det finns hänvisningar till vissa bestämmelser i SFL i 19–23 c §§ lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Avgifter som omfattas av SFL

SFL gäller för avgifter som tas ut enligt följande lagar (2 kap. 2 § SFL):

 • begravningslagen (1990:1144)
 • lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
 • lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
 • lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
 • socialavgiftslagen (2000:980)
 • lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
 • lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Särskilda avgifter omfattas av SFL

SFL gäller vid uttag av särskilda avgifter (bl.a. förseningsavgift, skattetillägg och kontrollavgift) trots att detta inte särskilt anges i 2 kap. SFL. De särskilda avgifterna ska beslutas, debiteras och betalas enligt bestämmelserna i SFL (prop. 2010/11:165 s. 295 f.).

Ränta omfattas av SFL

SFL tillämpas på ränta som tas ut enligt SFL trots att detta inte särskilt anges i 2 kap. SFL. Ränta ska alltså beslutas, debiteras och betalas enligt bestämmelserna i SFL (prop. 2010/11:165 s. 295 f.).

Bestämmelser med anledning av internationella avtal om informationsutbyte

SFL tillämpas även för följande uppgifts­lämnande som är ett led i Sveriges internationella avtal om informationsutbyte med andra länder:

 • skyldighet att lämna kontrolluppgifter för rapporterings­pliktiga och odokumenterade konton (22 a kap. och 22 b kap. SFL).
 • skyldighet för företag att lämna så kallade land-för-land-rapport eller en underrättelse (33 a kap. SFL)
 • skyldighet för rådgivare och användare att lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang (33 b kap. SFL).

Tillämpningsområdet för skatteförfarandeförordningen

Skatteförfarandeförordningen gäller vid tillämpning av SFL (1 kap. 1 § SFF). I förordningen finns flera bestämmelser som utgör en närmare reglering av t.ex. lämnade av kontrolluppgifter (5 kap. SFF) eller innehållet i en deklaration (6 kap. SFF). Förordningen reglerar även bland annat hur lång tid den som föreläggs enligt SFL minst ska få för att följa föreläggandet (8 kap. 1 § SFF) samt hur lång tid man är skyldig att bevara underlag för att uppfylla den generella dokumentationsskyldigheten (9 kap. 1 § SFF).

SFL:s förhållande till förvaltningslagen

Förvaltningsmyndigheternas, d.v.s. däribland Skatteverkets, handläggning av ärenden regleras primärt i förvaltningslagen. Lagen behandlar bl.a. myndigheternas serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter och allmänna krav på handläggning av ärenden.

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen gäller den bestämmelsen. I de fall reglerna enligt SFL avviker från förvaltningslagen gäller alltså bestämmelsen i SFL. Ett exempel på detta är att SFL har generösare tidsfrister för överklagande av beslut.

Att märka är att flertalet förfarandefrågor som regleras i förvaltningslagen inte alls behandlas i SFL, t.ex. bestämmelser om muntlig handläggning. I de fallen är förvaltningslagens regler tillämpliga vid ärendehandläggning hos Skatteverket.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster [1]
 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]