OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Nätkoncessioninnehavaren ska lämna kontrolluppgift om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Nätkoncessionsinhavares skyldighet att lämna kontrolluppgift

Den som är nätkoncessionshavare är skyldig att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (22 kap. 25 § SFL). Vilka som kan få skattereduktionen framgår av 67 kap. 27 § IL.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer (22 kap. 25 § andra stycket SFL). Med juridisk person avses också dödsbon, svenska handelsbolag och juridiska personer som är delägarbeskattade i utlandet (3 kap. 11 § SFL). Kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 och 3 §§ SFL). Uppgiften lämnas på blankett KU66 både för fysiska och juridiska personer.

De kontrolluppgifter som lämnats kommer att förifyllas i fysiska personers deklarationer men inte i juridiska personers.

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla följande uppgifter

  • hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året
  • hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, och
  • anslutningspunktens identifikationsuppgifter.

Bestämmelser om anläggningsidentiteten finns i Energimarknads­inspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2016:2).

På kontrolluppgiften ska anslutningspunktens anläggningsidentitet anges. Det kan dock finnas två anläggningsidentiteter om kunden i samma anslutningspunkt har

  • ett uttagsabonnemang, för den el som konsumeras
  • ett inmatningsabonnemang, för den el som matas in på elnätet.

I dessa fall är det konsumtionsanläggningens identifikationsuppgift (första punkten ovan) som ska anges på kontrolluppgiften.

Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutnings­punkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen (22 kap. 25 § fjärde stycket SFL).

Exempel: beräkna den procentuella andelen

Underlaget för skattereduktionen fördelas jämnt mellan flera personer som framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt. Om två personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om att andelen av underlaget är 50 procent. Om i stället fem personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om att andelen av underlaget är 20 procent.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2016:2) [1]