OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner eller transaktioner gjorda utanför EU är under vissa förutsättningar undantagna från skatteplikt.

Förmedling av varor eller tjänster

Tillhandahållande av förmedlingstjänster undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 95 § ML om förmedlaren handlar för någon annans räkning i dennes namn och förmedlingstjänsten avser

  • Leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som utgör export som är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 64–68 §§ ML
  • Leverans av varor till exportbutiker som är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 96 § ML
  • Leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som anses gjorda utanför EU.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 153 i mervärdesskattedirektivet.

För att undantaget ska bli tillämpligt behöver förmedlingstjänsten vara tillhandahållen inom landet. Om förmedlingstjänsten är tillhandahållen utomlands blir den inte föremål för mervärdesskatt på den grunden. Om förvärvaren är en beskattningsbar person i Sverige så är förmedlingstjänsten tillhandahållen inom landet enligt huvudregeln i 6 kap. 33 § ML. Om förvärvaren däremot är någon som inte är en beskattningsbar person är tjänsten tillhandahållen inom landet om förmedlingstjänsten avser en leverans av en vara eller ett tillhandhållande av en tjänst som är gjord inom landet (6 kap. 37 § ML). Om leveransen eller tillhandahållandet av den förmedlade varan eller tjänsten är gjord utomlands är även förmedlingstjänsten tillhandahållen utomlands enligt 6 kap. 3 § ML.

Reglerna om vinstmarginalbeskattning för resetjänster hänvisar till 10 kap. 95 § ML (19 kap. 7 § ML), läs mer under Beskattningsland och skatteplikt för resetjänster och förmedling av resetjänster.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]