OBS: Detta är utgåva 2023.15. Sidan är avslutad 2023.

Inrikes persontransporter beskattas med svensk moms oavsett vem som är köpare eller säljare av tjänsten.

Om resan sker enbart inom landet

Persontransporttjänster är omsatta inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land (5 kap. 9 § första stycket ML).

Denna bestämmelse gäller oavsett om köparen är en beskattningsbar person eller inte.

Bestämmelser om beskattningsland för persontransporter i mervärdesskattedirektivet finns i artikel 48. Det finns vissa skillnader mellan artikeln och 5 kap. 9 § ML. EU har dock i anslutningsfördraget medgett att Sverige tills vidare får tillämpa skattebefrielser för bl.a. tillhandahållande av persontransporter (artikel 380 i kombination med bilaga X del B 10 i mervärdesskattedirektivet, prop. 2009/10:15 s. 103).

Nya bestämmelser från och med 1 juli 2021 för redovisning av tjänster genom de särskilda ordningarna

Från och med den 1 juli 2021 omfattar de särskilda ordningarna försäljningar av alla tjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer i stället för endast elektroniska tjänster. Det innebär att en säljare som tillhandahåller persontransporttjänster och som inte är etablerad i det land där omsättningen sker i vissa fall kan redovisa mervärdesskatt på försäljningen genom unionsordningen eller tredjelandsordningen.

Om resan sker till någon del i ett annat land

Det avgörande kriteriet för bedömning av beskattningsland är om persontransporten till någon del genomförs i ett annat land. Om persontransporten går direkt till eller från utlandet har inte någon betydelse.

Nytt: 2023-03-22

När en persontransport till någon del genomförs på internationellt vatten men inte på ett annat lands territorium är tjänsten omsatt inom landet.

Tidigare:

Skatteverket anser att när en persontransport till någon del genomförs på internationellt vatten men inte på ett annat lands territorium är tjänsten omsatt inom landet.

Om däremot persontransporttjänsten till någon del sker på ett annat lands territorium är tjänsten i sin helhet omsatt utomlands (5 kap. 1 § första stycket ML). Det ska inte göras en uppdelning av persontransporten när den genomförs både i Sverige och i ett annat land. Det gäller även om den del av transporten som genomförs utanför Sveriges gränser är liten eller görs av transporttekniska skäl.

Exempel: Tågresa från Sverige

En persontransport med tåg från Sverige till Danmark är inte omsatt inom landet eftersom den till viss del även genomförs i ett annat land. Den är i stället omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML. Persontransporten ska inte beskattas i Sverige.

Exempel: Flygresa till Sverige

En persontransport med flyg från Italien till Sverige är omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML eftersom förutsättningarna i 5 kap. 9 § första stycket ML inte är uppfyllda. Persontransporten ska inte beskattas i Sverige.

Verksamhet med turfiskebåt

Utmärkande för den verksamhet som bedrivs med turfiskebåtar är att fiskare transporteras ut till platser på havet eller på en insjö där det finns möjlighet till bra fiske. Efter avslutat fiske återvänder båten till den svenska avgångshamnen utan besök i annan hamn. Skatteverket anser att betalningen för att få följa med på en turfiskebåt är ersättning för en persontransport.

En tjänst avseende transport av personer som fiskar är omsatt inom landet när fisketuren inte till någon del genomförs i något annat land. Det har ingen betydelse om båten delvis går över internationellt vatten. Genomförs fisketuren till någon del i ett annat land är tjänsten i sin helhet omsatt utomlands.

Resetjänster omfattas inte

Resetjänster som är föremål för vinstmarginalbeskattning enligt bestämmelserna i 9 b kap. ML omfattas inte av 5 kap. 9 § första stycket ML. Information om vad som räknas som resetjänster och beskattningsland hittar du under Vinstmarginalbeskattning – resetjänster.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

  • Omsättningsland – persontransporttjänster [1]
  • Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt [1]