OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Ansökan och beslut krävs för frivillig beskattning under uppförandeskede. Vid uppförandeskede måste fastighets­ägaren också anmäla till Skatteverket om det sker en ändrad användning eller överlåtelse. Det finns även ytterligare administrativa bestämmelser.

Registrering för mervärdesskatt

Den som ska tillämpa bestämmelserna om frivillig beskattning ska också vara registrerad för mervärdesskatt (7 kap. 1 § SFL). Detta innebär att följande beskattningsbara personer ska vara registrerade för mervärdesskatt:

  • den som har blivit betalningsskyldig genom att fakturera för uthyrning eller upplåtelse av fastighet med mervärdesskatt
  • den som har övertagit en fastighet eller lokal som omfattas av frivillig beskattning
  • den som har ansökt om och beviljats frivillig beskattning under uppförandeskede.

Den som inte redan är registrerad ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket (7 kap. 2 § SFL). Anmälan för registrering kan göras på blankett SKV 4620, Företagsregistrering, eller i Skatteverkets e-tjänst på Verksamt.se. En anmälan ska lämnas för varje särskild verksamhet (7 kap. 2 § andra stycket SFL). Om en fastighetsägare eller annan hyresvärd ska tillämpa frivillig beskattning för flera fastigheter räcker det dock med en gemensam anmälan för samtliga fastigheter.

Avregistrering

Uthyraren eller upplåtaren ska anmäla sig för avregistrering från mervärdesskatt om den frivilliga beskattningen har upphört på grund av en överlåtelse av fastighet eller en ändrad användning. Det gäller under förutsättning att uthyrningen eller upplåtelsen var den enda bedrivna verksamheten som medförde skyldighet att betala mervärdesskatt eller rätt till avdrag för eller återbetalning av mervärdesskatt (7 kap. 4 § SFL). Anmälan om avregistrering lämnas på blankett SKV 4639 eller i Skatteverkets e-tjänst på Verksamt.se.

Registreringen till mervärdesskatt ska dock kvarstå om det fortfarande kan finnas en skyldighet att justera tidigare avdragen ingående skatt (7 kap. 1 § första stycket 7 SFL jämförd med 7 kap. 6 § SFL).

Ansökan om frivillig beskattning

Det krävs en ansökan om frivillig beskattning om det gäller ett uppförandeskede.

Ansökan och beslut krävs för frivillig beskattning under uppförandeskede

Den som vill tillämpa bestämmelserna om frivillig beskattning under uppförandeskede ska ansöka om detta hos Skatteverket. Skatteverket har tagit fram blankett SKV 5704 för en sådan ansökan.

Om förutsättningarna för frivillig beskattning är uppfyllda fattar Skatteverket ett särskilt beslut om frivillig beskattning för varje sådan ansökan. Av beslutet ska bl.a. framgå hur stor yta den frivilliga beskattningen omfattar.

Skatteverket meddelar ett avslagsbeslut om omständigheterna är sådana att frivillig beskattning inte bör medges. Sökanden kan överklaga ett sådant avslagsbeslut till förvaltningsrätten. Om Skatteverket bifaller ansökan vid den obligatoriska omprövningen, t.ex. på grund av att nya omständigheter har kommit fram, bör den frivilliga beskattningen gälla från och med den dagen då ansökan ursprungligen kom in till Skatteverket eller den senare dag som sökanden ansökt om att den frivilliga beskattningen ska börja gälla. Den frivilliga beskattningen kan dock tidigast inträda den dagen som alla förutsättningarna för frivillig beskattning är uppfyllda. För att bestämmelserna ska kunna tillämpas från och med den dagen ansökan ursprungligen kom in till Skatteverket behöver därför de nya omständigheterna visa att förutsättningarna var uppfyllda redan vid ansökningstillfället. Om sökanden exempelvis inte var fastighetsägare vid ansökningstillfället, kan Skatteverket inte medge frivillig beskattning förrän sökanden blivit fastighetsägare, se vidare om personer som kan ansöka om frivillig beskattning under uppförandeskede.

Om en lokal som ska byggas om redan omfattas av frivillig beskattning behöver fastighetsägaren inte ansöka om frivillig beskattning under uppförandeskede för denna ombyggnation.

Frivillig beskattning medges bara för uthyrningsbar yta

Skatteverket kan endast medge frivillig beskattning för uthyrningsbara ytor. På ansökningsblanketten ska sökanden därför bl.a. lämna uppgift om totalt uthyrningsbar yta.

Exempel: uthyrningsbar yta

En fastighetsägare avser att göra en tillbyggnad av fastigheten, bestående av följande ytor:

Verksamhetslokaler 400 kvm

Tandvårdslokaler 100 kvm

Bostäder 200 kvm

Trapphus 40 kvm

Pannrum 10 kvm

Trapphuset ska vara gemensamt för samtliga lokaler i fastigheten. Pannrummet ska användas för uppvärmning av hela fastigheten. Trapphus och pannrum kommer därmed vara sådana gemensamhetsytor som inte ska ingå i den uthyrningsbara ytan. Den totalt uthyrningsbara ytan kommer därför omfatta verksamhetslokalerna, tandvårdslokalerna och bostäderna. I rutan för total uthyrningsbar yta ska fastighetsägaren därmed ange 700 kvm (400 + 100 + 200).

De kommande hyresgästerna ska bedriva verksamhet som medför skyldighet att betala mervärdesskatt eller rätt till avdrag för eller återbetalning av mervärdesskatt i verksamhets­lokalerna. Tandvårdslokalerna ska hyras ut till ett vårdbolag för användning i undantagen verksamhet.

Om övriga villkor för frivillig beskattning är uppfyllda kan Skatteverket i detta fall medge frivillig beskattning under uppförandeskede för verksamhetslokalerna. I beslutet anges i sådant fall att den frivilliga beskattningen omfattar 400 kvm av en total yta om 700 kvm.

Grupphuvudmannen ansöker för en mervärdesskattegrupp

Om fastigheten ägs av en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskatte­grupp är det grupp­huvud­mannen som ska ansöka om frivillig beskattning. Grupp­huvud­mannen ska göra ansökan med samtycke av fastighets­ägaren (12 kap. 12 § andra stycket ML).

Anmälningsskyldighet under uppförandeskede

Den som tillämpar bestämmelserna om frivillig beskattning under uppförandeskede, d.v.s. innan en skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse har påbörjats, är skyldig att anmäla en fastighetsöverlåtelse och vissa förändringar i den frivilliga beskattningen till Skatteverket.

Både den tidigare ägaren och den nya ägaren ska anmäla en överlåtelse

Den som är tillämpar bestämmelserna om frivillig beskattning under uppförandeskede ska anmäla en fastighetsöverlåtelse (12 kap. 20 § ML). Anmälan ska lämnas skriftligt, lämpligen på blankett SKV 5722.

Även den nya ägaren är skyldig att anmäla en sådan överlåtelse som sker innan någon skattepliktig uthyrning har påbörjats (12 kap. 20 § ML). Anmälan ska lämnas skriftligt, lämpligen på blankett SKV 5721.

Var och en av dem lämnar en anmälan till Skatteverket. Skatteverket skickar sedan meddelanden till den tidigare och den nya ägaren om att den frivilliga beskattningen har övergått. Skatteverket fattar alltså inte något formellt beslut med anledning av anmälningarna.

Anmälan om ändrad användning m.m.

Den som tillämpar bestämmelserna om frivillig beskattning under uppförandeskede ska anmäla sådana förhållanden som innebär att den frivilliga beskattningen upphör helt eller minskar i omfattning. Detta gäller i följande fall (12 kap. 21 § ML):

En sådan anmälan lämnas till Skatteverket på blankett SKV 5723.

Ansökan om upphörande vid överlåtelse

Vid en överlåtelse kan den tidigare och den nya ägaren gemensamt ansöka om att den frivilliga beskattningen ska upphöra. Detta gäller om byggnaden eller anläggningen omfattas av frivillig beskattning under uppförandeskede och någon skattepliktig uthyrning inte påbörjats ännu. En sådan ansökan lämnas på blankett SKV 5724 och ska ha kommit in till Skatteverket innan den nya ägaren tillträder fastigheten. Om ansökan har kommit in i tid och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, fattar Skatteverket beslut om att den frivilliga beskattningen ska upphöra när den nya ägaren tillträder fastigheten (12 kap. 18 § ML).

Skatteverket får besluta om upphörande

Innan uthyrningen påbörjas får Skatteverket besluta att frivillig beskattning under uppförandeskede ska upphöra om det inte längre finns förutsättningar för sådan beskattning (12 kap. 17 § ML).

Representantredovisning

Vid en samägd fastighet i ett enkelt bolag är huvudregeln att var och en av delägarna ska tillämpa bestämmelserna om frivillig beskattning för sin del av verksamheten. Varje delägare ska därför redovisa mervärdesskatt för sin andel av fastigheten (4 kap. 16 § ML).

Skatteverket får dock efter ansökan av samtliga delägare besluta att den av delägarna som dessa föreslår tills vidare ska svara för redovisningen och betalningen av mervärdesskatten för hela verksamheten, så kallad representantredovisning (5 kap. 2 § SFL). En representantansökan ska vara undertecknad av samtliga delägare och lämnas på blankett SKV 5711. Läs mer om registrering av företrädare för enkla bolag på sidorna Anmälan för registrering och Beslut om registrering.

Ett beslut om representantredovisning innebär dock ingen ändring vad gäller den frivilliga beskattningen för uthyrningen eller upplåtelsen. Det är fortfarande delägarna i det enkla bolaget som är betalnings­skyldiga för mervärdesskatten i förhållande till sin andel i det enkla bolaget. Fastighetens samtliga delägare ska därför lämna in var sin ansökan om frivillig beskattning om det gäller frivillig beskattning under uppförandeskede (SKV 5704). Skatteverket fattar också beslut om frivillig beskattning för respektive delägare om det finns förutsättningar för en sådan beskattning.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar