OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Om förvärvaren begär det ska överlåtaren av en fastighet utfärda en handling som bl.a. ska innehålla uppgifter om den ingående skatten för ny-, till- eller ombyggnad som överlåtaren inte har dragit av.

Överlåtaren ska utfärda en handling om förvärvaren begär det

Den som överlåter en byggnad, en anläggning eller en lokal som innehas med hyres- eller bostadsrätt kan bli skyldig att utfärda en särskild handling till förvärvaren. Överlåtaren är skyldig att utfärda en sådan handling om förvärvaren begär det (12 kap. 26 § tredje stycket ML). Förvärvaren behöver handlingen för att kunna styrka sin rätt till retroaktivt avdrag för överlåtarens ingående skatt om förvärvaren väljer att börja tillämpa bestämmelserna om frivillig beskattning (12 kap. 26 § första stycket ML).

Handlingens innehåll

Enligt 12 kap. 26 § andra stycket ML ska handlingen innehålla uppgifter om

  • den ingående skatten för en ny-, till- eller ombyggnad och som överlåtaren inte har dragit av
  • överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan uppgift som gör att de kan identifieras
  • överlåtarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller, om överlåtaren inte är registrerad, person- eller organisationsnummer eller en likvärdig uppgift
  • transaktionens art
  • övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av beskattningen och förvärvarens avdragsrätt.

I ML anges inte direkt att uppgifterna ska vara specificerade på lokalnivå. Det ligger dock i förvärvarens intresse att se till att få tillgång till sådana uppgifter. Annars blir det svårt för förvärvaren att beräkna sitt retroaktiva avdrag korrekt. Förvärvaren kan begära att handlingen bör vara specificerad på lokalnivå med hänvisning till kravet i ML på att handlingen ska innehålla övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av avdragsrätten.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar