OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Undantagets omfattning

Från skatteplikt undantas leveranser av program och kataloger för en egen verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt för ingående skatt (10 kap. 25 § ML). Mervärdesskatt ska alltså inte redovisas på försäljning av program och kataloger när dessa säljs av museer och andra som bedriver en verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt för ingående skatt.

Från skatteplikt undantas även tillhandahållande av tjänster som avser införande av annonser i sådana program och kataloger som avses i 10 kap. 25 § ML (10 kap. 26 § andra stycket ML).

Undantaget gäller när den som bedriver verksamheten där transaktionerna inte medför avdragsrätt levererar program och kataloger. Ett tryckeri ska alltid ta ut mervärdesskatt vid leverans av en tryckt upplaga av ett program eller en katalog som avses i 10 kap. 25 § ML.

Skatteplikt föreligger för import och unionsinterna förvärv av program eller kataloger som avses i 10 kap. 25 § ML.

Även tillhandahållanden av tjänster som avser ackvisition (d.v.s. anskaffning eller förmedling) av annonserna är skattepliktig.

Förhandsbesked: matchtidning var ett programblad

Matchtidning som ges ut av en idrottsförening har av Skatterättsnämnden ansetts utgöra programblad och inte en periodisk publikation (SRN 1992-07-16).

Ingen avdragsrätt

Undantagen i 10 kap. 25 § ML och 10 kap. 26 § andra stycket ML är s.k. okvalificerade undantag och ger därför inte rätt till avdrag enligt 13 kap. 10 § ML.