OBS: Detta är utgåva 2023.15. Sidan är avslutad 2023.

Inom massmedieområdet finns det flera undantag från skatteplikt för mervärdesskatt. Tabellerna nedan innehåller en sammanställning av dessa med länkar till närmare beskrivning av undantagen.

Periodiska publikationer: medlemsblad och personaltidningar

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Avdragsrätt 13 kap. 10 § ML, kvalificerat undantag

Leverans av periodiska publikationer

  • utan ersättning
  • mot ersättning till utgivaren
  • mot ersättning till en medlem eller anställd.

Även införsel av en sådan publikation är undantagen från skatteplikt, om publikationen förs in till landet för att distribueras på något av dessa sätt.

Undantaget gäller oavsett vem som är utgivare.

10 kap. 20 §

10 kap. 24 §

Nej

Införande eller ackvisition av annonser i publikationerna

10 kap. 26 § första stycket 1

Nej

Tillhandahållande av tjänster som avser

  • framställning av publikationerna
  • distribution av upplagan
  • kringtjänster.

Tjänsterna måste tillhandahållas direkt till utgivaren.

10 kap. 26 § första stycket 2

Ja

Läs mer om undantagen för medlemsblad och personaltidningar.

Periodiska publikationer: organisationstidskrifter

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Avdragsrätt 13 kap. 10 § ML, kvalificerat undantag

Leverans och införsel

10 kap. 21 §

10 kap. 24 §

Nej

Införande eller ackvisition av annonser i publikationerna

10 kap. 26 § första stycket 1

Nej

Tillhandahållande av tjänster som avser

  • framställning av publikationerna
  • distribution av upplagan
  • kringtjänster.

Tjänsterna måste tillhandahållas direkt till utgivaren.

10 kap. 26 § första stycket 2

Ja

Läs mer om undantagen för organisationstidskrifter.

Program och kataloger

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Avdragsrätt 13 kap. 10 § ML, kvalificerat undantag

Leveranser för en egen verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt för ingående skatt

10 kap. 25 §

Nej

Införande av annonser

10 kap. 26 § andra stycket

Nej

Läs mer om undantagen för program och kataloger.

Radio och tv

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Avdragsrätt 13 kap. 10 § ML, kvalificerat undantag

Tillhandahållande av tjänster i en verksamhet för produktion och sändning av radio- och tv-program

Verksamheten måste finansieras huvudsakligen genom statsanslag.

10 kap. 27 §

Nej

Läs mer om undantagen för radio och tv.