OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust på andelar som ägs av en i utlandet delägarbeskattad juridisk person behandlas på samma sätt som om andelarna i stället hade ägts direkt av det delägande företaget, förutsatt att delägaren är ett företag som kan äga näringsbetingade andelar.

När delägaren är ett företag som kan äga näringsbetingade andelar

En i utlandet delägarbeskattad juridisk person kan, på samma sätt som ett svenskt handelsbolag, inte själv äga näringsbetingade andelar. Utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust på andelar och delägarrätter som innehas av sådana subjekt behandlas dock på samma sätt som om andelarna i stället hade ägts direkt av det delägande företaget, förutsatt att delägaren är ett företag som kan äga näringsbetingade andelar.

Vid tillämpning av reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster samt i fråga om skalbolagsbeskattning ska andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person inom EES och svenska handelsbolag behandlas som delägarrätter (25 a kap. 4 a § IL).

Utdelning som tas emot av en i utlandet delägarbeskattad juridisk person

Utdelning som en i utlandet delägarbeskattad juridisk person får är skattefri för delägaren om delägaren uppfyller ägarvillkoren i 24 kap. 32 § IL. Det gäller vid direkt såväl som vid indirekt ägande genom ett eller flera delägarbeskattade subjekt. En förutsättning är att utdelningen hade varit skattefri om delägaren själv hade tagit emot den. I utlandet delägarbeskattade juridiska personer likställs i det här avseendet med svenska handelsbolag (24 kap. 37 § IL).

Hur prövningen hos respektive delägare ska göras behandlas i avsnittet Aktier och andelar som innehas av handelsbolag. Vid bedömningen av om utdelning ska tas upp ska andelsinnehavet bestämmas utifrån storleken på de indirekta innehavet (24 kap. 37 § IL).

Beskattningen av kapitalvinster och kapitalförluster är beroende av delägarens situation

Kapitalvinst på andelar och aktiebaserade delägarrätter som ägs av en i utlandet delägarbeskattad juridisk person är skattefri, till den del kapitalvinsten inte skulle ha tagits upp om delägaren själv hade avyttrat andelen (25 a kap. 23 § IL). En motsvarande kapitalförlust får inte heller dras av (25 a kap. 23 a § IL). Det gäller vid direkt såväl som vid indirekt ägande genom ett eller flera delägarbeskattade subjekt. I utlandet delägarbeskattade juridiska personer likställs i det här avseendet med svenska handelsbolag (25 a kap. 23 § andra stycket IL).

Du kan läsa om hur prövningen hos respektive delägare ska göras i avsnittet Skattefria kapitalvinster och ej avdragsgilla kapitalförluster

Referenser på sidan

Lagar & förordningar