OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

För kapitalvinster och kapitalförluster på icke näringsbetingade andelar i utländska juridiska personer gäller i princip skatteplikt och avdragsrätt. Kapitalförluster får bara dras av mot kapitalvinster på delägarrätter i den s.k. aktiefållan (48 kap. 26 § IL), se sidan Kapitalplaceringsandelar.

Även utdelningar är i princip skattepliktiga, om inget av undantagen på sidorna ovan gäller.

Vissa avdragsbegränsningar gäller när en andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person inte är näringsbetingad. De beskrivs på sidan om andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person i avsnitten Särskilt avdragsförbud för kapitalförlust på andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma utanför EES och Särskilt avdragsförbud för kapitalförluster om ägaren hör hemma utanför EES.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]