OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

En förutsättning för skattefriheten är att säljaren tillhandahåller tjänsterna till ett kontor eller en anläggning i ett annat EU-land.

Försäljning till kontor och anläggningar i andra EU-länder undantas från skatteplikt

EU-institutioner, EU-organ och vissa internationella organisationer m.fl. stationerade i andra EU-länder har rätt att köpa tjänster från Sverige utan att betala mervärdesskatt. Sådan skattefrihet uppnås genom att säljarens tillhandahållande av tjänster till kontor eller anläggningar i andra EU-länder och till viss personal där undantas från skatteplikt enligt bestämmelserna i 10 kap. 89–90 §§ ML.

Undantaget från skatteplikt gäller bara i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges för ett motsvarande tillhandahållande av tjänster i det EU-land som köparen finns i (10 kap. 91 § ML).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha avdragsrätt för ingående skatt som är hänförlig till de skattefria försäljningarna.

Säljaren ska styrka skattefriheten genom att i sina räkenskaper ha ett av köparen lämnat intyg som visar att frihet från skatt gäller i motsvarande situation i det EU-land där köparen är stationerad, d.v.s. där kontoret eller anläggningen finns. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i det EU-land där köparen är stationerad (9 § MF).

Försäljning till EU-institutioner och EU-organ

För att försäljningen till EU och EU-organ ska undantas från skatteplikt krävs det enligt 10 kap. 89 § första stycket 1 ML att tjänsterna tillhandahålls till ett kontor eller en anläggning som tillhör någon av följande:

En uppräkning av vilka EU-institutioner, EU-organ och byråer som omfattas av denna skattefrihet finns på sidan skattefrihetens omfattning.

Undantaget från skatteplikt gäller bara i den omfattning det inte leder till att konkurrensen snedvrids (10 kap. 89 § andra stycket ML). Denna konkurrensregel blir i huvudsak tillämplig för de så kallade gemensamma företagen som räknas som EU:s organ. Även om dessa företag i princip inte har någon affärsverksamhet kan det undantagsvis förekomma kommersiell forsknings­verksamhet. En sådan verksamhet kan då leda till att konkurrensen snedvrids (jfr prop. 2010/11:28 s. 37).

Dessa bestämmelser om undantag från skatteplikt i ML motsvaras av artikel 151.1 första stycket aa i mervärdesskatte­direktivet vad gäller tillhandahållande av tjänster.

Försäljning till andra internationella organisationer

Försäljning till andra internationella organisationer än EU-institutioner och EU-organ undantas också från skatteplikt. Det gäller under förutsättning att tjänsterna tillhandahålls ett kontor eller en anläggning som finns i ett annat EU-land och som tillhör organisationen (10 kap. 89 § första stycket 2 ML).

Även försäljning till vissa personer vid en sådan internationell organisation undantas från skatteplikt (10 kap. 90 § ML).

Bestämmelserna innebär att tillhandahållandet av tjänster undantas från skatteplikt om köparen är någon av följande:

  • ett kontor eller en anläggning i ett annat EU-land som tillhör en annan internationell organisation än de EU-institutioner och EU-organ som anges ovan
  • en medlemsstats ombud vid en sådan organisation
  • en person med tjänst hos en sådan organisation
  • en person med uppdrag hos en sådan organisation.

Dessa bestämmelser i ML motsvaras av artikel 151.1 första stycket b i mervärdesskatte­direktivet vad gäller tillhandahållande av tjänster.

Försäljning av tjänster till beskickningar, konsulat, diplomater m.fl. är skattepliktig

Försäljning av tjänster till en beskickning eller ett konsulat eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat undantas inte från skatteplikt. Det innebär att svensk mervärdesskatt ska tas ut om tjänsterna är tillhandahållna inom landet enligt 6 kap. ML. Däremot kan en beskickning eller ett konsulat eller en medlem av den diplomatiska personalen få skattebefrielse genom en rätt till återbetalning av ingående skatt i vissa fall, se vidare på sidan Hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor [1]

Övrigt

  • Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier [1]