OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Utländska beskickningar, konsulat, diplomatisk personal, EU, EU-organ, internationella organisationer m.fl. kan under vissa förutsättningar köpa motorfordon utan mervärdesskatt. Det gäller även när fordonet levereras från en säljare i Sverige till en köpare i Sverige.

Direkt skattebefrielse

Motorfordon som säljs till utländska beskickningar m.fl. undantas från skatteplikt i vissa fall. Det innebär att skattefriheten tillgodoses på detta sätt och inte genom återbetalning.

Säljarens leverans

En leverans inom landet av motorfordon undantas från skatteplikt om köparen är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt bestämmelserna i 14 kap. 60–64 §§ ML (10 kap. 78 § ML). Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha avdragsrätt för ingående skatt som är hänförlig till försäljningen.

Vid försäljning till den diplomatiska personalen, d.v.s. de som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. 61 eller 63 §§ ML, gäller undantaget bara om fordonet är för personligt bruk. Detta innebär en begränsning av det antal fordon som kan förvärvas skattefritt. När det gäller beskickningar, konsulat, internationella organisationer och EU, d.v.s. subjekt som har rätt till återbetalning enligt 14 kap. 60 eller 64 § ML, bör inte heller dessa ha rätt att förvärva fler fordon än det antal som är nödvändigt för den verksamhet som bedrivs (prop. 1995/96:232, s. 33 f.).

För att leveransen ska vara undantagen från skatteplikt måste köparen lämna över ett intyg till säljaren som visar att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda (10 kap. 78 § andra stycket ML).

Köp av motorfordon från ett annat EU-land

Skattefriheten omfattar inte bara leveranser av motorfordon till utländska beskickningar m.fl. från säljare i Sverige, utan även från säljare i ett annat EU-land. Skattebefrielsen uppnås då genom att det unionsinterna förvärvet undantas från skatteplikt (10 kap. 49 § ML). Detta på grund av att en motsvarande leverans inom Sverige skulle vara undantagen enligt 10 kap. 78 § ML.

Precis som vid leveranser inom landet krävs det ett intyg som visar att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda för att den utländska beskickningen m.fl. ska kunna köpa fordonet utan att betala mervärdesskatt.

Betalning vid köparens vidareförsäljning

I vissa fall ska mervärdesskatten korrigeras när ett motorfordon som levererats skattefritt enligt 10 kap. 78 § ML säljs vidare. Det kan bli aktuellt om den som har köpt fordonet utan mervärdesskatt säljer fordonet vidare tidigare än två år efter inköpet (10 kap. 79 § ML). Mervärdesskatten korrigeras genom att säljaren blir skyldig att betala ett belopp till staten. Det finns dock undantag från denna betalnings­skyldighet, se nedan om när betalning inte ska göras vid en vidareförsäljning.

Det belopp som ska betalas till staten vid en korrigering är beloppet som motsvarar den mervärdesskatt som skulle ha betalats för försäljningen om säljaren varit betalningsskyldig för mervärdesskatt för sin försäljning. Beloppet som ska betalas ska dock inte överstiga den mervärdesskatt som skulle ha betalats vid säljarens inköp av fordonet om 10 kap. 78 § ML inte hade tillämpats. Detta innebär att värdeökningen inte beskattas om fordonet har ökat i värde under innehavstiden.

Om fordonet överlåts utan ersättning eller till underpris ska beloppet att betala beräknas utifrån marknadsvärdet vid överlåtelsen (10 kap. 80 § ML). Vad som avses med marknadsvärde framgår av 2 kap. 14–15 §§ ML.

Reglerna om betalning gäller också om motorfordonet förvärvats genom ett unionsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt eller inte varit föremål för mervärdesskatt (10 kap. 81 § ML).

Vid beräkning av beloppet som ska betalas gäller 8 kap. ML om beskattningsunderlag och 9 kap. ML om skattesats (10 kap. 83 § ML). Hänvisningen till 8 kap. ML innebär att det inte är möjligt att tillämpa de särskilda reglerna om vinstmarginal­beskattning av begagnade varor i 20 kap. ML.

Det belopp som säljaren ska betala är inte mervärdesskatt. Hur och när betalningen ska göras regleras därför särskilt. Betalningen ska göras till ett särskilt konto senast 35 dagar efter det att fordonet överlåtits (10 kap. 83 § ML). Det är Punktskatteenheten hos Skatteverket som hanterar dessa ärenden.

När betalning inte ska göras vid en vidareförsäljning

Mervärdesskatten ska inte korrigeras genom en betalning till staten om fordonet säljs på grund av att ägaren har avlidit (10 kap. 82 § första stycket 1 ML).

Betalning ska inte heller göras om den nya ägaren av fordonet kan förvärva motorfordon genom en försäljning som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 78 § ML (10 kap. 82 § första stycket 2 ML). En sådan försäljning innebär dock att den nya ägaren kan bli skyldig att tillämpa reglerna om betalning till staten vid en vidareförsäljning inom två år (10 kap. 82 § tredje stycket ML).

Om ett fordon överlåts på grund av att ägaren fått förflyttning till ett annat land ska någon betalning till staten inte göras om ägaren innehaft fordonet minst sex månader (10 kap. 82 § andra stycket ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:232 Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. [1]