OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Det finns undantag från skatteplikt för viss försäljning till väpnade styrkor som deltar i EU:s försvarsinsatser, väpnade styrkor som tillhör part i NATO och vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern.

Styrkor som tillhör ett annat EU-land

Från och med den 1 juli 2022 finns bestämmelser om undantag från skatteplikt för viss försäljning av varor och tjänster till väpnade styrkor som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Även import som görs av sådana väpnade styrkor omfattas av undantaget (jämför prop. 2021/22:61 s. 291 f.).

Försäljning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland undantas från skatteplikt om försäljningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande något annat land än destinationslandet. Varorna eller tjänsterna ska vara avsedda för att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Styrkorna måste samtidigt delta i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Med marketenteri avses ett försäljnings- och serveringsställe vid en militärförläggning (prop. 2021/22:61 s. 291 f.).

Undantaget från skatteplikt gäller bara i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande försäljning (10 kap. 92 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 151.1 bb i mervärdesskattedirektivet.

Vid leverans av varor ska 10 kap. 92 § ML tolkas mot bakgrund av destinationsprincipen vilket innebär att någon konsumtion (nyttjande) av varan inte får ha ägt rum i Sverige innan transporten ut ur landet påbörjas.

Säljaren måste styrka skattefriheten genom att i sina räkenskaper ha ett intyg utfärdat av en behörig myndighet i det EU-land där förvärvaren är stationerad (9 § MF).

Om det är en varuförsäljning där köparen utför varutransporten ska säljaren i sina räkenskaper även ha ett intyg utfärdat av köparen som visar att köparen i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna till ett annat EU-land (10 § MF).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha avdragsrätt för ingående skatt som är hänförlig till försäljningen.

När det gäller varor och tjänster som förvärvas inom Sverige av denna typen av styrkor eller dess civilpersonal tillhörande andra EU-länder kan köparen i stället ha rätt till återbetalning.

Styrkor som tillhör Nato

Försäljning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland undantas från skatteplikt om leveransen eller tillhandahållandet är till för väpnade styrkor tillhörande någon annan stat som är part i Nato än destinationslandet. Varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Dessutom krävs att styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.

Undantaget från skatteplikt gäller bara i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande försäljning (10 kap. 93 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 151.1 första stycket d och andra stycket i mervärdes­skatte­direktivet.

Vid leverans av varor ska 10 kap. 93 § ML tolkas mot bakgrund av destinationsprincipen vilket innebär att någon konsumtion (nyttjande) av varan inte får ha ägt rum i Sverige innan transporten ut ur landet påbörjas.

Säljaren måste styrka skattefriheten genom att i sina räkenskaper ha ett intyg utfärdat av en behörig myndighet i det EU-land där förvärvaren är stationerad (9 § MF).

Om det är en varuförsäljning där köparen utför varutransporten ska säljaren i sina räkenskaper även ha ett intyg utfärdat av köparen som visar att köparen i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna till ett annat EU-land (10 § MF).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha avdragsrätt för ingående skatt som är hänförlig till försäljningen.

Styrkor stationerade på Cypern

Försäljning av varor och tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade styrkor stationerade på Cypern undantas från mervärdesskatt. Skattefriheten gäller bara om varorna eller tjänsterna är till för och ska användas av dessa väpnade styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem eller om de ska användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Undantaget från skatteplikt gäller vidare bara i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i Cypern för motsvarande transaktioner (10 kap. 94 § ML). Bestämmelsen motsvaras av mervärdesskattedirektivets artikel 151.1 första stycket e.

Vid leverans av varor ska 10 kap. 94 § ML tolkas mot bakgrund av destinationsprincipen vilket innebär att någon konsumtion (nyttjande) av varan inte får ha ägt rum i Sverige innan transporten ut ur landet påbörjas.

Säljaren måste styrka skattefriheten genom att i sina räkenskaper ha ett intyg utfärdat av en behörig myndighet på Cypern (9 § MF).

Om det är en varuförsäljning där köparen utför varutransporten ska säljaren i sina räkenskaper även ha ett intyg utfärdat av köparen som visar att köparen i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna till ett annat EU-land (10 § MF).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha avdragsrätt för ingående skatt som är hänförlig till försäljningen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2]