OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Leverans av flygbensin och flygfotogen är undantagen från skatteplikt.

Flygbränsle

Leverans av flygbensin och flygfotogen är undantagen från skatteplikt (10 kap. 76 § ML).

Leverans av bränsle till luftfartyg omfattas dock av artikel 148 e i mervärdesskattedirektivet, som avser undantag från skatteplikt för leverans av varor för bunkring, tankning och proviantering av luftfartyg när luftfartyget används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning, jfr vad som gäller vid leverans av vara för bruk ombord.

Detta är ett s.k. kvalificerat undantag i ML vilket innebär rätt till avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. 10 § ML trots att leveransen är undantagen från skatteplikt. Se även avdragsrättens omfattning Vid vissa undantagna transaktioner.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]