Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2015-06-05 KRNS – Anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl
2016-09-26 HFD, mål nr 5818-14, statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord
2016-03-31 Svea HovR, mål nr Ö 11639-14, Konkursförhandling – skäligt rådrum inför förhandlingen
2011-12-23 Vid tillämpning av bestämmelserna i HBL om solidariskt ansvar för bolagsman är en skattetilläggsfordran att anse som uppkommen när en oriktig uppgift lämnats eller när tiden för att lämna deklaration löpt ut utan att någon deklaration kommit in
2005-03-21 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2014-06-29 Att makes eller sambos framtida inkomst är oklar innebär inte att det är oskäligt att bevilja gäldenär skuldsanering
2009-01-14 För sen bevakning i konkurs
2022-10-13 NJA 2021 s. 10 (II); Skälighetsprövning och F-skuldsanering
2019-12-04 HFD, mål nr 17-19, 18-19, Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked om strike off
2003-08-19 Konkursansökan – åberopande av ny skuld
2003-05-30 Insolvensförordningen – finskt bolag med COMI i Sverige
2012-01-17 Utmätning av personbil värd 5 000 kr har inte ansetts som en försvarlig åtgärd enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken.
1996-04-02 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2010-03-31 Försenad anmärkning mot bevakad fordran
2013-01-02 Offentligt ackord och lönegarantiregress
2017-03-08 HFD, 1736-16, Företrädaransvar - styrelseledamots kontrollansvar
2010-05-24 Upphävt konkursbeslut
2011-07-06 Skattetillägg får tas ut när begäran om omprövning återkallats
2016-07-05 HFD, mål nr 6273-14 – Ränta på återbetald kupongskatt
2015-10-01 HD, mål nr Ö 2481-13, Ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål
2014-04-07 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp
2014-12-03 Fråga om förmånsrätt för regressfordran avseende lönegarantiersättning
2004-10-18 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2002-10-31 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2014-05-16 Skuldsanering en andra gång
2002-11-01 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan av utredningsrapport
2015-11-10 HFD – företrädaransvar och företagsrekonstruktion
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2004-10-13 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2005-02-03 EU:s insolvensförordning – fråga om ett utländskt bolag haft sina huvudsakliga intressen (COMI) i Sverige
2016-06-23 EUD, mål nr C-546/14 – ackord för mervärdesskatteskulder
2022-10-03 NJA 2020 s 832; prövning av skattefordran i en jävsprocess
2014-08-11 En rekonstruktör som inte har borgenärernas förtroende ska entledigas från uppdraget som rekonstruktör
2012-12-17 Ett aktiebolag som upplösts efter konkurs har ansetts ha partshabilitet då det legat i statens intresse att få skattefrågan överprövad p.g.a. pågående mål om företrädaransvar
2009-11-16 Insolvensförordningen har ansetts tillämplig på ett danskt bolag som bedrivit verksamhet genom filial i Sverige, eftersom bolaget ansetts ha sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2016-03-10 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2873-14, Utmätning av bankmedel – bevisbördan för att redovisningsmedel hållits avskilda
2013-11-05 Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige
2018-01-25 HFD, mål nr 3544-16 och 3547-16 - Företrädaransvar
2021-07-05 NJA 2020 s. 908, Förtydligande av statens ansvar för rättegångskostnader i utmätningsmål
2014-12-03 Rättegångskostnader och rätten till rättvis rättegång
2018-10-26 Göta HovR, mål nr Ö 2220-18; domstolens behörighetsprövning i konkursmål
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2011-06-21 EU:s insolvensförordning - fråga om en i Sverige folkbokförd person haft sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2011-06-01 Bestämmelsen i 2 kap 8 § KonkL har tillämpats på en konkursfordran som vid tiden för prövning av konkursansökan minskat till drygt 60 % av den fordran som legat till grund för ett misslyckat utmätningsförsök
2017-10-10 EUD, mål nr C-493/15 – avskrivning av mervärdeskatteskulder efter avslutad konkurs
2012-03-28 Konkursborgenär som fått förskottsbetalning och som - sedan bevakningsförfarande inletts - underlåtit att bevaka sin fordran har tillåtits att efterbevaka fordringen även efter det att utdelningsförslag lämnats
2012-02-28 Andelar i en värdepappersfond ska vid tillämpning av beneficiereglerna i utsökningsbalken anses vara likställda med ett banktillgodohavande
2011-10-20 EU:s insolvensförordning. Fråga dels om motbevisning av presumtionsregeln i artikel 3.1 andra meningen, dels om tolkning av begreppet ”driftställe” i artikel 3.2
2010-04-19 Internprissättning - ändrade avtalsvillkor
2008-10-22 Tvist om bättre rätt till utmätt lös egendom
2009-09-09 Konkursansökan får inte användas som hjälpmedel för att driva in en fordran
2010-12-21 När kvittning är tillåten i en konkurs kan en kvittning som gjorts innan konkursen aldrig vara till nackdel för övriga borgenärer
2014-12-03 Omprövning av skuldsanering
2005-03-08 Insolvensförordningen - en skattemyndighet har ansökt om konkurs i annan stat
2012-05-24 Beslut om inledande av företagsrekonstruktion har meddelats trots att det funnits anledning ifrågasätta förutsättningarna för en framgångsrik rekonstruktion
2006-02-14 EU:s insolvensförordning - För att starta ett territoriellt förfarande i Sverige för ett utländskt bolag har krävts att gäldenären vid tidpunkten för ansökan varit ekonomiskt verksam vid ett driftställe här.
2011-12-08 Eftersom länsstyrelsens beslut att återkräva utbetalda lönegarantimedel utgör ett överklagbart förvaltningsbeslut har det funnits ytterligt begränsad möjlighet att i verkställighetshänseende underkänna exekutionstiteln. Något utrymme för att underkänna beslutet på den grunden att återkravsfordringen skulle omfattas av ett offentligt ackord har inte förelegat
2010-02-22 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2011-03-16 Utmätning av kontanter och anspråk av tredje man
2014-08-18 Svea HovR – Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2010-09-15 Utmätning av dator
2014-11-18 Konkursansökan och verkan av ett kreditlöfte
2006-05-02 Insolvensförordningen - fråga om COMI i koncernförhållande
2007-11-23 Omprövning av skuldsanering
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2017-10-11 KRSU, mål nr 1005-17, företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret
2011-03-28 Vägrad fastställelse av offentligt ackord
2003-10-22 Konkursansökan och fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2010-04-08 Befrielse från betalningsskyldighet avseende skattetillägg vid företrädaransvar
2021-03-26 NJA 2019 s 119 – insolvensbedömning när det bl.a. finns egendom i utlandet och aktier i onoterade bolag
2012-06-13 Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet.
2009-11-17 Medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL. Fråga om faktisk kapitalbrist förelegat
2013-12-10 HD - Om ett myndighetsbeslut som inte innefattar en betalningsförpliktelse i den mening som avses i 1 kap. 1 § UB överklagas till förvaltningsdomstol så utgör inte domstolens dom någon verkställbar exekutionstitel
1975-12-30 Fordonsskatt är massafordran
2012-10-29 Det är inte möjligt att med en analog tillämpning av 32 kap. 3 § rättegångsbalken sätta ut en ny bevakningsfrist vid ett bevakningsförfarande i en konkurs
2021-02-09 HFD 2020 ref. 64, Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i mål om företrädaransvar
2008-06-10 Tvist om bättre rätt till utmätta fastighetsandelar
2011-03-28 Offentligt ackord fastställt trots brottsmisstanke
2012-02-27 Skadeståndsanspråk med hänvisning till en överträdelse av Europakonventionen när en tingsrätt har avslagit ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader i ett utmätningsärende har ogillats av Justitiekanslern
2007-06-19 Rättegångskostnader i utsökningsmål
2014-08-18 Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2005-11-02 Konkursansökan och bevisning om obestånd
2009-06-09 Utmätning av banktillgodohavande
2016-10-14 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2544-15, bevisbörda vid utmätning av andel i fastighet
2018-02-01 EUD, mål nr C-557/13 – återvinning över landgränser
2011-09-21 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär.
2018-08-28 HFD, mål nr 109-17; ränta på återbetald kupongskatt
2016-06-30 HFD, mål nr 2680-15 - Företrädaransvar
2011-11-07 Fordran på grund av misstagsbetalning
2022-02-07 HFD, mål nr 3809-3811-21; Ändringsanstånd vid återkrav av tidigare tillgodoräknad överskjutande ingående mervärdesskatt
2010-10-26 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden
2018-05-04 HD, mål nr Ö 731-17, omprövning av skuldsanering och ersättning för rättegångskostnad
2012-11-08 Gäldenären har överlåtit en fordran på ersättning för rättegångskostnad till sitt rättegångsombud. På grund av bristande denuntiation har överlåtelsen inte medfört skydd mot utmätningsborgenärerna. Ombudet har heller inte ansetts ha någon egen s.k. direktkravsrätt.
2013-04-05 Medansvar för styrelseledamot enligt 25 kap. 18 § ABL. Vid fastställandet av ”kritiska tidpunkten” har skälig tid för färdigställande av kontrollbalansräkning i visst fall bedömts vara längre än en månad men kortare än två månader
2015-04-02 HFD - företrädaransvar och offentligt ackord
2011-10-13 Staten har rätt att i konkurs kvitta ett skattekontoöverskott mot lönegarantiregress
2008-06-19 Företagsrekonstruktion; avräkning/kvittning under rekonstruktionen
2017-01-09 HD, T 309-16, misstagsinbetalning till skattekontot
2022-10-13 NJA 2021 s. 10 (I); Företrädaransvar och F-skuldsanering
2016-09-08 HD, mål nr Ö 4027-15, sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran på visst EU-stöd
2021-12-17 HFD 2021 ref. 59, Ett s.k. strike off-förfarande i Caymanöarna har inte ansetts motsvara ett likvidationsförfarande vid inkomstbeskattningen.
2009-04-28 Rättegångskostnader i konkursansökningsmål
2006-10-05 Konkurs - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2011-05-31 Kronofogdemyndigheten (KFM) har inte ansetts ha rätt att överklaga ett tingsrättsavgörande rörande förrättningskostnader hos KFM
1988-09-14 Utredningsrapportens betydelse då den endast hänvisar till en tidigare tillgångsundersökning
2008-03-13 Återvinning i konkurs av betalning av skuld
2015-09-08 KRNG - valutakurs vid överföring av skatt
2013-11-05 Hovr ÖN - Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige