Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2014-02-21 Anstånd med betalning av ränta
2020-10-07 Skatteförfarandelagens bestämmelser ska tillämpas på handläggning av ärenden om befrielse från betalningsskyldig­het enligt 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2023-11-07 Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2017-05-30 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2023-06-12 Ställningstagandet ”Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar” ska inte längre tillämpas
2021-02-05 Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2017-11-06 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2016-09-29 Återbetalning av SINK-skatt
2015-06-03 Är det möjligt att bevilja betalningsanstånd på grund av synnerliga skäl när den betalningsskyldige har beviljats skuldsanering?
2014-10-23 Lönegarantiregress och offentligt ackord vid företagsrekonstruktion – återgång till tidigare ställningstagande
2020-08-12 När preskriberas en fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala?
2021-02-05 Tillfälliga anstånd och företrädaransvar
2022-12-14 Relevant ansvarstidpunkt för företrädaransvar enligt 59 kap. 12 § skatteförfarandelagen vid samlingsbeslut
2023-12-13 Riktlinje för skattebetalning
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2023-12-19 Beloppsgräns för debitering av preliminär skatt
2014-11-27 Hur påverkar en betalningsinställelse bedömningen av om företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (det subjektiva rekvisitet)?
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2018-04-06 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto
2010-06-24 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2015-10-20 Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning av medel har fått laga kraft
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2019-12-20 Kan ett bolag som blivit upplöst efter en s.k. strike off vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL?
2022-12-13 Prövning av begäran om handräckning med betalningssäkring enligt indrivningsdirektivet
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2017-04-11 Ränta vid återbetalning av kupongskatt
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2012-09-24 Ställande av säkerhet i samband med konkurs
2022-12-20 Beaktansvärda skäl att vid skuldsanering bestämma en kortare betalningsplan än fem år
2015-03-16 Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2021-03-22 Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person
2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti
2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran
2017-12-18 Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit?
2015-05-22 Sammanläggning av statens fordringar vid offentligt ackord i en företagsrekonstruktion
2019-05-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019
2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2019-02-15 Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas
2023-06-12 Ställningstagandet ”Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare” ska inte längre tillämpas
2023-04-20 När finns grund för befrielse från betalningsskyldighet?
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2012-03-28 Befrielse från kostnadsränta då skatten betalats i fel land men i rätt tid
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2016-10-26 Riktlinjer för skattebetalning
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2012-12-20 Återvinning enligt 4 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) av förtida inbetalning på skattekontot
2014-03-07 Överskjutande ingående mervärdesskatt och ränteberäknings-dag vid registrering av mervärdesskattedeklaration i skattekontot
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2013-06-26 Beräkning av utdelning i konkurs när lönegaranti utgått och arbetstagaren har oprioriterade lönefordringar som inte ersatts av lönegarantin
2021-03-30 När uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord?
2011-05-11 Företagsrekonstruktion - är en fordran gammal eller ny när den uppkommit samma dag som ansökan om
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2012-11-26 Kvittning av utbetalning för husarbete till konkursbo mot konkursgäldenärens skulder
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2018-12-13 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2017-03-07 Preskription av skattefordringar vid konkurs
2015-05-29 Befrielse från dröjsmålsavgift på vägtrafikskatt eller vägavgift
2021-06-29 Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
2019-02-15 Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2018-12-17 Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt
2022-12-13 När uppkommer statens fordran på återkrav avseende utbetalningar för hushållsarbete respektive skattereduktion för installation av grön teknik?
2023-04-12 Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från dröjsmålsavgift för fordonsskatt
2015-07-10 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2015-05-22 Bevakning i konkurs när en arbetsgivare har innehållit lön som inte har redovisats till Kronofogden
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2017-09-11 Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare
2023-04-12 När uppkommer en fordran på fordonsskatt och dröjsmålsavgift för fordonsskatt i en insolvenssituation?
2022-12-13 Rätt tidpunkt för ansökan om ersättning för säkerhet som inte behöver tas i anspråk
2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt
2014-01-14 Anstånd med betalning av skatt eller avgift enligt 63 kap. 4 § SFL vid ansökan om resning eller återställande av försutten tid.
2009-03-04 Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2015-07-24 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen
2020-10-05 Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2021-02-05 Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod
2017-10-25 Vilka fordringar kan omfattas av en överenskommelse om företrädaransvar?
2017-10-31 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare