OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Med beskattningsbara transaktioner avses leverans av varor, unionsinternt förvärv av varor, tillhandahållande av tjänster samt import. En beskattningsbar transaktion är en transaktion som kan beskattas. För att en beskattningsbar transaktion ska bli föremål för mervärdesskatt krävs att transaktionen görs mot ersättning. Även uttag av varor och uttag av tjänster kan bli föremål för mervärdesskatt eftersom dessa likställs med leverans av vara och tillhandahållande av tjänst mot ersättning. Även överföringar av varor till andra EU-länder likställs med leverans av varor mot ersättning. Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör viss försäljning så ska den beskattningsbara personen själv anses ha förvärvat och levererat varorna.

Det finns vissa transaktioner som undantas från tillämpningsområdet, dessa beskrivs på sidan Omfattning och undantag under Undantagen från tillämpningsområdet.

Uppdaterat