OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Förvaltningsbeslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och förvaltningsrätten är första instans vid överklagande av Skatteverkets beslut.

Det finns särskilda regler om behörig domstol för ärenden enligt SFL

Förvaltningsbeslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol

Skatteverkets beslut enligt FL, förvaltningsbeslut, överklagas till en allmän förvaltningsdomstol (40 § första stycket FL) och förvaltningsrätten är första instans (14 § första stycket LAFD). Med förvaltningsbeslut menas beslut i enskilda fall (prop. 2016/17:180 s. 257 f.).

Beslut ska överklagas till rätt förvaltningsrätt

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först har prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning (14 § andra stycket LAFD).

Bestämmelsen har tolkats så att det är den beslutande ”arbetsenhetens” placering som blir avgörande när det gäller att bestämma vilken förvaltningsrätt som ska pröva ett överklagande (prop. 2002/03:99 s. 257 f.).

Vilka förvaltningsrätter som finns, deras domkretsar och på vilka orter kanslierna ska vara belägna framgår av 5 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdom­stolars behörighet m.m.

Avvikande bestämmelser om behörig domstol

Det finns avvikande bestämmelser om behörig domstol i andra författningar som innebär att vissa beslut överklagas till annan domstol eller till en förvaltningsmyndighet (jfr 4 § FL).

För beslut som fattas med stöd av skatteförfarandelagen finns särskilda regler om behörig domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

För att få överklaga ett förvaltningsbeslut till kammarrätten krävs prövningstillstånd (40 § andra stycket FL). Kravet på prövningstillstånd gäller för beslut som har överklagats till allmän förvaltningsdomstol med stöd av forumbestämmelsen i 40 § första stycket FL (prop. 2016/17:180 s. 331).

Prövningstillstånd innebär att kammarrätten bedömer att vissa kriterier har uppfyllts innan sakfrågan kan bedömas.

Domstolen kan ge prövningstillstånd av följande skäl (34 a § FPL):

  • Kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten har dömt rätt.
  • Det går inte att bedöma om förvaltningsrättens avgörande är riktigt utan att prövningstillstånd ges (granskningsfall). Det kan till exempel handla om att det av domskälen inte i tillräcklig utsträckning framgår hur förvaltningsrätten har resonerat. Det kan också vara om målet är så omfattande eller på annat sätt komplicerat att en bedömning av riktigheten av det skälet svårligen låter sig göras.
  • Målet är av sådan art att det behövs en dom i högre instans som kan bli vägledande för hur andra domstolar ska döma i liknande mål i framtiden (prejudikat).
  • Det finns synnerliga skäl att ge prövningstillstånd för att pröva överklagandet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2] [3] [4]
  • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
  • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket, del 1 [1]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1] [2]