OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Utbetalaren ska göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK om det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet. I vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig för skatten.

Vilka inkomster som är skattepliktiga och skattefria enligt SINK kan du läsa om på sidorna Lön och annan ersättning för arbete, Styrelsearvode, Pension och socialförsäkringsersättning och Andra tjänsteinkomster.

Nytt: 2024-02-01

I årsutgåva 2024 har nedanstående ändringar gjorts. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak.

Vem ska betala särskild inkomstskatt enligt SINK?

Begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas enligt SINK för tjänsteinkomster. Möjlighet finns att i stället välja beskattning enligt IL.

För att en utbetalare ska få göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK (se nedan) krävs att det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och att utbetalaren känner till beslutet.

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

Skatteverket beslutar om särskild inkomstskatt ska tas ut enligt SINK, s.k. beslut om särskild inkomstskatteredovisning (13 kap. 1 § SFL).

Skatteverket anser att en ansökan om beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska avslås när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EES eller Schweiz.

När ska beslutet fattas?

Eftersom beslutet ska ligga till grund för redovisning och betalning av skatten förlorar det sitt syfte om det meddelas först efter det att inkomsten har betalats ut. Beslutet ska därför fattas före eller under löpande beskattningsår. Om inkomsten redan har betalats ut och ordinarie redovisnings- och betalningstider har passerats ska Skatteverket i stället fatta ett beslut om särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 751).

Vad ska beslutet innehålla?

I beslutet ska Skatteverket ange om (13 kap. 1 § SFL)

  • utbetalaren ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt
  • mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt.

Ett beslut enligt 13 kap. 1 § SFL är ett beslut både om att en viss inkomst ska beskattas enligt SINK och hur den särskilda inkomstskatten ska betalas. Eftersom beslutet är ett beslut om beskattning av en viss inkomst ska det av beslutet framgå vem som är utbetalare och vilken typ av inkomst beslutet gäller.

Den som är utbetalare är intresserad av att få veta hur stort skatteavdrag som ska göras. För mottagaren av ersättningen handlar det om att få besked om skatten ska redovisas och betalas av utbetalaren genom skatteavdrag eller om mottagaren själv ska redovisa och betala in den (prop. 2010/11:165 s. 751).

Den som får en ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från ska själv redovisa och betala skatten (se nedan) (13 kap. 6 § SFL).

Vilka inkomster är undantagna från skatteplikt?

Med inkomster som är undantagna från skatteplikt (skattefria) avses inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 6 § SINK (prop. 2010/11:165 s. 752). Vilka inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 6 § SINK kan du läsa mer om på respektive sida Lön och annan ersättning för arbete, Styrelsearvode, Pension och socialförsäkringsersättning samt Andra tjänsteinkomster.

När inkomsten är undantagen från skatteplikt på grund av 183-dagarsregeln i 6 a § SINK krävs inget beslut från Skatteverket för att utbetalaren ska få låta bli att göra skatteavdrag. Läs mer under Undantag: om 183-dagarsregeln i SINK är tillämplig ska skatteavdrag inte göras (se nedan).

Exempel: beslut för en person som är bosatt i Frankrike

Alain bor i Frankrike och kommer till Stockholm för att arbeta fyra månader för AB X. AB X kommer att stå för resekostnaden till och från Sverige vid anställningens början och slut. Under fyra dagar kommer Alain att vara på tjänsteresa i Luleå och kommer då att få traktamentsersättning. AB X skickar in en ansökan om särskild inkomstskatteredovisning till Skatteverket.

Skatteverket ska i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning ange att

Skatteavtal med remittanceregler

En del stater beskattar vissa inkomster endast i den mån de överförs till eller tas emot i den staten. Sveriges skatteavtal med sådana stater innehåller därför s.k. remittanceregler. Sådana regler finns i exempelvis skatteavtalet med Malta (SFS 1995:1504) och skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland (SFS 2015:666). Remittanceregeln i artikel 22 punkt 3 i skatteavtalet med Malta ger Sverige beskattningsrätt till vissa inkomster som härrör från Sverige och som inte överförs till eller tas emot i Malta. Remittanceregeln i artikel 28 i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland ger Sverige beskattningsrätt till vissa inkomster om de inte beskattas i Storbritannien eller Nordirland.

När Skatteverket fattar beslut om särskild inkomstskatteredovisning är det normalt inte känt i vad mån inkomsten kommer att överföras till eller tas emot, alternativ beskattas, i hemviststaten på det sätt som anges i en remittanceregel. Först när hemvist i den andra staten är styrkt med hemvistintyg ska avtalet inklusive remittanceregel tillämpas och inkomsten undantas från beskattning eller beskattas med nedsatt skattesats. Skatteverket informerar i en separat handling som bifogas beslutet om att svensk skattefrihet förutsätter att inkomsten förs över till eller tas emot, alternativt beskattas, i hemviststaten samt att Skatteverket kan komma att göra kontroll i efterhand.

Vem kan ta initiativ till beslutet?

Både mottagaren och utbetalaren kan ansöka om beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Skatteverket kan också på eget initiativ bestämma att skatt ska tas ut enligt SINK (prop. 2010/11:165 s. 751).

Exempelvis kan Skatteverket fatta beslut om särskild inkomstskatteredovisning på eget initiativ när en ansökan om godkännande för F-skatt avslås på grund av att det inte är fråga om inkomst av näringsverksamhet utan inkomst av tjänst.

Även en pensionsförmedlare kan ansöka om SINK om denna har fått det i uppdrag av utbetalaren eller mottagaren.

Vem ska beslutet skickas till?

Om det är mottagaren av ersättningen som ansöker om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket skicka beslutet till mottagaren. Det finns inget krav på att Skatteverket ska underrätta utbetalaren. Av serviceskäl kan dock en kopia skickas till utbetalaren.

Om det är utbetalaren som ansöker om särskild inkomstskatteredovisning ska beslutet skickas till både utbetalaren och mottagaren.

Vid val av beskattning enligt IL ska beslut inte fattas

Om mottagaren väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK ska Skatteverket inte fatta något beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Beslutet ska visas upp för utbetalaren

Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren (13 kap. 2 § SFL).

Skatteavdrag för skatt enligt SINK

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt om följande två förutsättningar är uppfyllda (13 kap. 3 § SFL):

  • Skatteverket har i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning angett att skatteavdrag ska göras.
  • Utbetalaren känner till beslutet.

Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till beslutet ska denna i stället göra skatteavdrag enligt reglerna i 10 kap. SFL (d.v.s. enligt reglerna för preliminär skatt), se vidare under Om beslut om särskild inkomstskatteredovisning saknas ska avdrag för preliminär skatt göras (se nedan).

När en person som beskattas enligt SINK avlider kan det inträffa att pension eller annan skattepliktig ersättning, som avser tid före dödsfallet, betalas till personens dödsbo. Läs om vad som gäller i fråga om beskattning och skatteavdrag under Betalningar till dödsbon.

Även utländska utbetalare ska göra skatteavdrag

Alla utbetalare omfattas av skyldigheten att göra skatteavdrag vilket innebär att även utländska utbetalare ska göra skatteavdrag.

Undantag: om 183-dagarsregeln i SINK är tillämplig ska skatteavdrag inte göras

En utländsk utbetalare ska inte göra skatteavdrag när ersättningen är undantagen från skatteplikt enligt 183-dagarsregeln i 6 a § SINK (10 kap. 5 § 5 SFL). När regeln är tillämplig krävs det således inget beslut från Skatteverket för att utbetalaren ska få låta bli att göra skatteavdrag. En ansökan om SINK behöver därför inte lämnas i dessa fall.

Undantag: skatteavdrag ska inte göras på pension och annan ersättning som anges i 10 kap. 3 § andra stycket 1-7 SFL

En utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska inte göra skatteavdrag på pension och annan ersättning som anges i 10 kap. 3 § andra stycket 1-7 SFL (10 kap. 5 § 4 SFL).

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

Vid skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när skatteavdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Utbetalaren ska göra skatteavdrag med 25 procent av den skattepliktiga inkomsten. Men för sjöinkomst ska skatteavdrag göras med 15 procent (7 § SINK). Skatteavdrag ska inte göras om det i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning anges att inkomsten är undantagen från skatteplikt.

Mottagare som har en inkomst på vilken omvänd credit (omvänd avräkning) ska tillämpas får begära återbetalning av det belopp som den särskilda inkomstskatten ska sättas ned med.

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?

Befrielse från skatteavdrag när skatteavdrag görs i ett annat nordiskt land

Mellan de nordiska länderna finns det en överenskommelse om att undvika att preliminär skatt på en och samma inkomst tas ut i mer än ett av länderna, det s.k. trekkavtalet.

Skatteverket får besluta att avdrag för särskild inkomstskatt inte ska göras från en ersättning för arbete till en mottagare som är bosatt i ett annat nordiskt land men utför arbete i Sverige. Detta gäller bara om avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i det andra landet (13 kap. 5 § första stycket 1 SFL).

Samma skyldighet att lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut en ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag för särskild inkomstskatt på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Om beslut om särskild inkomstskatteredovisning saknas ska avdrag för preliminär skatt göras

Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till beslutet ska denna i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL (10 kap. 7 § SFL).

Om ersättningen är mottagarens huvudinkomst och det inte finns ett beslut om preliminär A-skatt ska en svensk utbetalare göra ett obligatoriskt förhöjt skatteavdrag.

En utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska (som huvudregel) göra skatteavdrag för preliminär skatt med 30 procent på ersättning för arbete utfört i Sverige. Men skatteavdrag ska inte göras om ersättningen är undantagen från skatteplikt enligt 183-dagarsregeln i 6 a § SINK (se ovan).

Läs mer om hur avdraget för preliminär skatt beräknas på sidan Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person.

När beskattning ska ske enligt SINK och utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (se nedan) ska Skatteverket fatta beslut om den särskilda inkomstskatten som ska betalas på ersättningen med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Om mottagaren väljer beskattning enligt IL ska avdrag för preliminär skatt göras

Avdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL ska göras om mottagaren har valt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK.

Läs mer om hur avdraget för preliminär skatt beräknas på sidan Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person.

Exempel: vilket skatteavdrag ska utbetalaren göra?

AB Y har anställt Sofia som bor i Bulgarien för att arbeta för dem under perioden 14 februari till 30 juni. Hon ska arbeta i Göteborg.

AB Y betalar ut den första lönen till Sofia den 25 mars. Vid denna tidpunkt finns det inget beslut om särskild inkomstskatteredovisning. AB Y ska därför göra ett förhöjt skatteavdrag för preliminär skatt på den lön som betalas ut den 25 mars. I den arbetsgivardeklaration som AB Y lämnar för redovisningsperioden mars redovisar AB Y att de gjort skatteavdrag för preliminär skatt på ersättningen till Sofia.

När AB Y betalar ut nästa lön den 25 april finns det ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och detta känner AB Y till. AB Y ska därför göra skatteavdrag för skatt enligt SINK med 25 procent av den lön som betalas ut den 25 april. I den arbetsgivardeklaration som AB Y lämnar för redovisningsperioden april redovisar AB Y att de gjort skatteavdrag för skatt enligt SINK på ersättningen till Sofia.

Även den lön som betalades ut den 25 mars ska beskattas enligt SINK. Eftersom beskattning av marsersättningen ska ske enligt SINK och utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (se nedan) ska Skatteverket fatta beslut om den särskilda inkomstskatten som ska betalas på ersättningen med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt

Utgångspunkten är att den som betalar ut en ersättning som är skattepliktig enligt SINK ska göra skatteavdrag, se ovan. Mottagaren har dock i egenskap av skattskyldig alltid ett ansvar för att skatten betalas. Detta innebär att mottagaren blir ansvarig för att betala särskild inkomstskatt när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller inte har gjort ett tillräckligt skatteavdrag. Nedan följer exempel på olika situationer där mottagaren blir ansvarig för att betala skatten.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag med rätt belopp

När utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag trots att skatteavdrag skulle ha gjorts, eller har gjort skatteavdrag med ett för lågt belopp, kan Skatteverket besluta om att göra mottagaren betalningsansvarig för särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att utbetalaren skulle ha gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt men de aktuella ersättningarna redan har betalats ut utan skatteavdrag. I denna situation är det för sent att fatta ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Även utbetalaren har ett ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp. Om utbetalaren betalar skatten har denna regressrätt mot mottagaren. Om det konstateras att utbetalaren har betalat skatten men inte har krävt mottagaren är utbetalarens betalning av skatten en skattepliktig inkomst för mottagaren som ska beskattas hos denna.

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om mottagaren får både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att utbetalaren ska kunna göra ett skatteavdrag som täcker hela skatten på den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden. Beslut om mottagarens betalningsansvar för den särskilda inkomstskatten fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Om det är fråga om ersättning från en utbetalare som är hemmahörande i utlandet gäller dock det som sägs under Den som får ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från ska själv redovisa och betala skatten (se nedan).

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om mottagaren bara får en förmån, eller när den skattepliktiga ersättningen enligt SINK t.ex. är återfört avdrag för egenavgifter, kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. Mottagaren blir betalningsansvarig för hela skatten. Beslut om mottagarens betalningsansvar för den särskilda inkomstskatten fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Om det är fråga om ersättning från en utbetalare som är hemmahörande i utlandet gäller dock det som sägs under Den som får ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från ska själv redovisa och betala skatten (se nedan).

Utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt

Om utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt när beskattning ska ske enligt SINK ska ett beslut om att särskild inkomstskatt ska betalas på ersättningen fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Så kan exempelvis vara fallet när det saknas ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning vid utbetalningstillfället, se Exempel: vilket skatteavdrag ska utbetalaren göra? (ovan).

Om skatteavdraget för preliminär skatt inte räcker för att betala den särskilda inkomstskatten på ersättningen krävs mottagaren på mellanskillnaden. Om skatteavdraget för preliminär skatt är större än den särskilda inkomstskatten som ska betalas kan mottagaren begära återbetalning av det överskjutande beloppet.

Den som får ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från ska själv redovisa och betala skatten

Som framgår ovan ska även utländska utbetalare göra skatteavdrag. Detta innebär att en utländsk utbetalare i de flesta fall ska göra skatteavdrag när beskattning ska ske enligt SINK.

Men om en utbetalare som är hemmahörande i utlandet inte ska göra skatteavdrag från en ersättning som ska beskattas enligt SINK ska mottagaren själv redovisa och betala skatten på ersättningen (13 kap. 6 § SFL). Detta kan t.ex. bli fallet när mottagaren får både kontant lön och förmåner men den kontanta lönen inte räcker för att utbetalaren ska kunna göra ett skatteavdrag som täcker hela skatten på den skattepliktiga ersättningen eller när bara förmåner betalas ut och det inte finns någon kontant ersättning att göra skatteavdrag från.

Mottagaren ska i dessa fall redovisa ersättningen och skatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 2 § 6 och 9 § SFL). Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen. Beslutet fattas med stöd av 54 kap. 1  § SFL.

Vad avses med hemmahörande i utlandet?

Att utbetalaren är hemmahörande i utlandet innebär för en fysisk person att denna är begränsat skattskyldig och för en juridisk person att denna inte är registrerad i Sverige och inte heller har ett fast driftställe här (2 § SINK).

Ett svenskt bolag och dess utländska filial är en och samma juridiska person. Skatteverket anser att då ett svenskt bolags utländska filial inte är något eget rättssubjekt kan filialen inte anses vara en utbetalare som är hemmahörande i utlandet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

  • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]
  • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1]
  • Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige [1]