Den som betalar ut en ersättning till en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare eller till ett utländskt artistföretag ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt A-SINK från ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK. En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten.

Läs om vem som är skattskyldig enligt A-SINK och vilka inkomster som är skattepliktiga.

Nytt: 2024-02-01

I årsutgåva 2024 har nedanstående ändringar gjorts. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak.

Skatteavdrag för skatt enligt A-SINK

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 4 § SFL). Något beslut från Skatteverket krävs inte för att få göra ett sådant skatteavdrag. Det är här fråga om skatteavdrag på ersättning till en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare eller till ett utländskt artistföretag. En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten på sina inkomster (se nedan).

Om det finns ett beslut om skattskyldighet enligt IL och utbetalaren känner till beslutet ska denna i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL, se vidare under Beslut om skattskyldighet enligt IL (se nedan).

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

Vid skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när skatteavdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Utbetalaren ska göra skatteavdrag med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?

Samma skyldighet att lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag för särskild inkomstskatt på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Beslut om skattskyldighet enligt IL

Om en artist, en idrottsutövare eller ett artistföretag har begärt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK ska Skatteverket meddela ett beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § tredje stycket A-SINK). Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag för preliminär skatt göras (10 kap. 8 § andra stycket SFL).

Läs mer om hur avdraget för preliminär skatt beräknas på sidorna Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person och Skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person.

Mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt

En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten på sina inkomster (se nedan).

När det gäller ersättning till en utländsk artist eller idrottsutövare eller till ett utländskt artistföretag är utgångspunkten att den som betalar ut en ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag, se ovan. Mottagaren har dock i egenskap av skattskyldig alltid ett ansvar för att skatten betalas. Detta innebär att mottagaren blir ansvarig för att betala särskild inkomstskatt när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller inte har gjort ett tillräckligt skatteavdrag. Nedan följer exempel på olika situationer där mottagaren blir ansvarig för att betala skatten.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag med rätt belopp

När utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag trots att skatteavdrag skulle ha gjort, eller har gjort skatteavdrag med ett för lågt belopp, kan Skatteverket besluta om att göra mottagaren betalningsansvarig för särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att utbetalaren skulle ha gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt men aktuella ersättningar redan har betalats ut utan skatteavdrag.

Även utbetalaren har ett ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp. Om utbetalaren betalar skatten har denna regressrätt mot mottagaren. Om det konstateras att utbetalaren har betalat skatten men inte har krävt mottagaren är utbetalarens betalning av skatten en skattepliktig inkomst för mottagaren som ska beskattas hos denna.

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om mottagaren får både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att utbetalaren ska kunna göra ett skatteavdrag som täcker hela skatten på den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden. Beslut om mottagaren betalningsansvar för den särskilda inkomstskatten fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om mottagaren bara får en förmån kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. Mottagaren blir betalningsansvarig för hela skatten. Beslut om mottagaren betalningsansvar för den särskilda inkomstskatten fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt

Om utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt när beskattning ska ske enligt A-SINK ska ett beslut om att särskild inkomstskatt ska betalas på ersättningen fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Så kan exempelvis vara fallet om personen hade tänkt stanna i Sverige mer än sex månader men lämnar Sverige innan vistelsen blir att betrakta som stadigvarande.

Om skatteavdraget för preliminär skatt inte räcker för att betala den särskilda inkomstskatten på ersättningen krävs mottagaren på mellanskillnaden. Om skatteavdraget för preliminär skatt är större än den särskilda inkomstskatten som ska betalas kan mottagaren begära återbetalning av det överskjutande beloppet.

En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten på sina inkomster

Den som är skattskyldig arrangör enligt A-SINK (utländsk arrangör) ska själv redovisa och betala skatten för sina inkomster (13 kap. 7  § SFL). Redovisning ska ske i en särskild skattedeklaration (26 kap. 2 § 6 och 9 § SFL). Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen. Beslutet fattas med stöd av 54 kap. 1 § SFL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1]