Enligt svensk lag kan två personer ingå äktenskap genom vigsel. Om vigseln är giltig kan Skatteverket registrera uppgifter om äktenskapet i folkbokföringsdatabasen.

Äktenskap ingås genom vigsel

Äktenskap ingås genom vigsel (4 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapet är enligt svensk lag en monogam förbindelse där makarna kan ha samma eller olika könstillhörighet (bet. 2008/09:CU19 s. 26).

Före äktenskapets ingående ska personerna gemensamt ansöka om hindersprövning. Skatteverket prövar då om de som ansöker har laglig rätt att ingå äktenskap med varandra eller om det finns något äktenskapshinder.

Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad eller den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). Läs mer på sidorna Skild och Änka och änkling.

Formkrav för en giltig vigsel

För att vigseln ska vara giltig krävs enligt 4 kap. 2 § ÄktB

 • att vigseln har förrättas av en behörig vigselförrättare
 • att personerna har närvarat samtidigt
 • att personerna var för sig har samtyckt till äktenskapet
 • att vigselförrättaren har förklarat personerna som makar.

Om det har brustit i något av de ovanstående formkraven är vigseln ogiltig, och personerna anses då inte ha ingått något äktenskap (4 kap. 2 § tredje stycket ÄktB). Regeringen har dock möjlighet att, om vissa förutsättningar är uppfyllda, godkänna en ogiltig vigsel i efterhand (4 kap. 2 § fjärde stycket ÄktB).

Vigselförrättarens behörighet och uppdrag

Vigselförrättaren kan vara en präst eller en annan befattningshavare i ett trossamfund som har behörighet att förrätta vigslar (4 kap. 3 § första stycket 1 ÄktB). Det är Kammarkollegiet som beslutar om behörighet för en vigselförrättare som tillhör ett trossamfund (1–2 §§ lagen [1993:305] om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund). En vigselförrättare kan också få behörighet från länsstyrelsen. En sådan befattningshavare brukar kallas för en borgerlig vigselförrättare (4 kap. 3 § första stycket 2 ÄktB).

Innan vigseln ska vigselförrättaren kontrollera att en hindersprövning har skett inom fyra månader före den planerade vigseln och att det inte har framkommit något äktenskapshinder (4 kap. 5 § ÄktB). Efter vigseln ska vigselförrättaren ge makarna ett vigselbevis (4 kap. 7 § första stycket ÄktB). Vigselförrättaren ska underrätta Skatteverket om vigseln (4 kap. 8 § första stycket ÄktB).

Äktenskap enligt svensk lag utomlands

Regeringen kan bestämma att en vigselförrättare ska ha behörighet att förrätta vigsel enligt svensk lag utomlands. Vigselförrättaren kan vara en diplomatisk eller konsulär tjänsteperson eller en präst. Det kan också vara någon annan lämplig person (1 kap. 5 § första stycket IÄL).

En vigsel som skett utomlands är giltig även om vigselförrättaren saknade regeringens tillstånd att förrätta vigsel utomlands. Detta under förutsättning att vigselförrättaren var behörig och vigseln i övrigt uppfyllde kraven i 4 kap. 2 § ÄktB (prop. 1973:158 s. 100).

Omvandling av registrerade partnerskap till äktenskap

Före den 1 maj 2009 kunde två personer med samma könstillhörighet registrera ett partnerskap enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap (PskL). Det är inte längre möjligt att registrera partnerskap enligt svensk lagstiftning, men tidigare partnerskap fortsätter att gälla (2 § lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

Ett registrerat partnerskap kan omvandlas till ett äktenskap. En sådan omvandling är frivillig och den kan ske genom

 • att personerna gör en gemensam anmälan om omvandlingen till Skatteverket, eller
 • att personerna ingår äktenskap genom vigsel.

Personer som har ingått ett registrerat partnerskap enligt utländsk lag saknar möjlighet att omvandla detta till ett äktenskap enligt svensk lagstiftning (bet. 2008/09:CU19 s. 36). Ett utländskt partnerskap kan dock i många fall erkännas som ett äktenskap i Sverige. Läs mer under rubriken Rättsverkningarna ska motsvara ett svenskt äktenskap.

Omvandling genom anmälan till Skatteverket

Personerna kan omvandla sitt registrerade partnerskap till ett äktenskap genom en gemensam anmälan till Skatteverket. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med dagen som anmälan kom in till Skatteverket (3 § första stycket lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

Omvandling genom vigsel

Personerna kan omvandla sitt registrerade partnerskap till ett äktenskap genom att en vigsel förrättas mellan dem. Vigseln ska uppfylla formkraven i 4 kap. 2 § ÄktB. Vigseln ska däremot inte föregås av en hindersprövning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från tidpunkten för vigseln (3 § andra stycket lagen [2009:260] om upphävande PskL).

Skatteverkets åtgärder när personerna ingått äktenskap enligt svensk lag

Skatteverket registrerar uppgifter om samtliga vigslar som förrättas i Sverige enligt svensk lag. Om en make är eller har varit folkbokförd registrerar Skatteverket personen med civilståndet gift. Skatteverket registrerar även uppgift om vilket datum som personen ingick äktenskapet och med vem (1 § FOL och 2 kap. 3 § första stycket 9–10 FdbL).

Kontroll mot Kammarkollegiets vigselregister

När Skatteverket får en underrättelse om att en vigsel har skett inom ett trossamfund ska verket, om det inte är obehövligt, kontrollera mot Kammarkollegiets vigselregister att vigselförrättaren var behörig och att trossamfundet hade vigseltillstånd (6 § första stycket förordningen [2014:885] om register över vigselförrättare inom trossamfund).

Det finns inget motsvarande register eller bestämmelser om att Skatteverket ska kontrollera behörigheten för borgerliga vigselförrättare. Vanligtvis finns det dock en förteckning över borgerliga vigselförrättare för respektive län på länsstyrelsens webbplats.

Skatteverkets underrättelseskyldighet

Skatteverket har i vissa situationer en underrättelseskyldighet mot andra myndigheter utifrån de uppgifter som verket får om en vigsel. Det kan till exempel vara uppgifter om bristande efterlevnad av formkraven för vigsel, avsaknad av hindersprövning eller att någon sannolikt har tvingats ingå äktenskapet. Situationerna beskrivs närmare under rubrikerna nedan.

Vigselförrättare som tillhör ett trossamfund

Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet om verket får kännedom om att en befattningshavare i ett trossamfund har genomfört en vigsel i strid mot bestämmelserna i äktenskapsbalken. Samma sak gäller om befattningshavaren genomfört en vigselliknande ceremoni som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kap. 4 c § andra stycket BrB, ett så kallat informellt äktenskap. Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet om verket i annat fall beslutar att inte registrera uppgifter om en vigsel som har förrättats inom ett trossamfund (7 § förordningen [2014:885] om register över vigselförrättare inom trossamfund).

När hindersprövning inte har skett

Skatteverket ska kontrollera att vigseln har föregåtts av en hindersprövning och att det vid prövningen inte framkom något hinder mot äktenskapet. Om en sådan prövning inte har gjorts eller om vigseln har förrättats trots att det fanns ett äktenskapshinder, ska Skatteverket underrätta den myndighet som utövar tillsyn över vigselförrättaren, det vill säga Kammarkollegiet eller länsstyrelsen (4 kap. 8 § andra stycket ÄktB).

Avsaknad av en giltig hindersprövning innebär dock inte att äktenskapet anses ogiltigt (jfr 4 kap. 2 § tredje stycket ÄktB).

När Skatteverket ska underrätta en allmän åklagare

Skatteverket ska enligt 4 kap. 8 § andra stycket ÄktB underrätta en allmän åklagare i de fall som avses i 5 kap. 5 § ÄktB. Det är när

 • någon av personerna sannolikt har tvingats att ingå äktenskap
 • någon av personerna har ingått äktenskapet före 18 års ålder
 • personerna har ingått äktenskapet trots att de var släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller helsyskon
 • personerna har ingått äktenskapet trots att någon av dem var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte redan har upplösts.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Brottsbalk (1962:700) [1]
 • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
 • Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund [1] [2]
 • Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap [1]
 • Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund [1]
 • Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
 • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
 • Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap [1] [2] [3]
 • Äktenskapsbalk (1987:230) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Propositioner

 • Proposition 1973:158 [1]

Övrigt

 • Civilutskottets betänkande 2008/09:CU19 [1] [2]