OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett äktenskap blir upplöst när någon av makarna avlider. Skatteverket registrerar den efterlevande maken med civilståndet änka eller änkling.

Ett äktenskap kan också upplösas genom äktenskapsskillnad, läs mer på sidan Skild.

Äktenskapet blir upplöst genom den ena makens död

När någon av makarna avlider blir äktenskapet upplöst från och med tidpunkten för dödsfallet (1 kap. 5 § ÄktB). Ett partnerskap som har registrerats enligt PskL blir på samma sätt upplöst när en av partnerna avlider (2 kap. 1 § PskL och 2 § lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

Bestämmelserna om att äktenskap och partnerskap blir upplösta vid dödsfall gäller oavsett om dödsfallet ifråga sker i Sverige eller utomlands.

Skatteverket kan besluta att dödförklara en person som är försvunnen och som befaras vara död. Ett beslut om dödförklaring gäller från den dag beslutet fick laga kraft. Personen anses som död från och med den dödsdag som anges i Skatteverkets beslut. Om den dödförklarade personen var gift anses äktenskapet upplöst från och med dödsdagen (8 § DFL). Läs mer på sidan Dödförklaring av försvunna personer.

Skatteverkets åtgärder när ett äktenskap har upplösts genom dödsfall

När ett äktenskap har upplösts genom den ena makens död och den efterlevande maken är folkbokförd registrerar Skatteverket hen med civilståndet änka eller änkling, beroende på personens könstillhörighet. Skatteverket registrerar även att äktenskapet upplöstes det datum som dödsfallet inträffade (1 § första stycket FOL, 2 kap. 3 § första stycket 9–10 FdbL och prop. 1990/91:53 s. 40).

När ett registrerat partnerskap enligt PskL har upplösts genom den ena partnerns död och den efterlevande partnern är folkbokförd registrerar Skatteverket hen med civilståndet efterlevande partner (1 § första stycket FOL och 2 kap. 3 § första stycket 9–10 FdbL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap [1] [2]
  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2]
  • Lag (2005:130) om dödförklaring [1]
  • Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m [1]