OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Både enskilda näringsidkare samt fysiska personer och svenska dödsbon som är delägare i handelsbolag gör räntefördelning.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Reglerna om räntefördelning tillämpas enligt 33 kap. 1 § IL av enskilda näringsidkare och av svenska dödsbon som driver näringsverksamhet.

Reglerna tillämpas också av fysiska personer samt av svenska dödsbon som är delägare i handelsbolag och som därmed redovisar resultat av näringsverksamhet. Räntefördelningen görs för varje delägare för sig och inte för handelsbolaget som helhet.

Reglerna om räntefördelning tillämpas i både aktiv och passiv näringsverksamhet.

Delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller i EEIG

Räntefördelning ska inte göras av personer som är delägare i utländska juridiska personer eller i europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) (33 kap. 1 § andra stycket IL).

Obegränsat skattskyldiga fysiska personer som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har enligt IL därför inte samma möjlighet att göra räntefördelning som en delägare i ett svenskt handelsbolag. Skatteverket anser att det strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget och EES-avtalet. Om den i utlandet delägarbeskattade juridiska personen hör hemma i en stat inom EES kan en delägare som är en obegränsat skattskyldig fysisk person få göra räntefördelning enligt samma principer som gäller för delägare i svenska handelsbolag (Skatteverkets ställningstagande Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och dess delägare, avsnitt 4.13.1).

Resultatet av näringsverksamheten ska redovisas i Sverige

En förutsättning för räntefördelning är att resultatet av näringsverksamheten redovisas i Sverige. Det innebär att begränsat skattskyldiga fysiska personer kan göra räntefördelning om de har ett fast driftställe, en näringsfastighet eller bedriver artistisk eller idrottslig verksamhet här i Sverige.

Undantag: exemptmetoden

Däremot tillämpas inte reglerna om räntefördelning i verksamhet som en obegränsat skattskyldig fysisk person bedriver genom ett fast driftställe i ett land med vilket Sverige ingått skatteavtal och där exemptmetoden används för att undvika dubbelbeskattning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare [1]