OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vid omstruktureringar inom EU och EES kan det i vissa fall finnas rätt till avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt.

I årsutgåva 2024 har uttrycken det säljande och det köpande företaget ersatts med det överlåtande respektive det övertagande företaget med anledning av att motsvarande ändringar gjorts i 38 kap. IL.

Det övertagande företaget finns inom EES

Om tillgångar samt skulder och förpliktelser förs över från ett företag som hör hemma i Sverige till ett företag som hör hemma i en annan stat inom EES, och det övertagande företaget inte är skattskyldigt i Sverige för sådan verksamhet som det överlåtande företaget beskattades för i Sverige, uppfylls inte villkoret om skattskyldighet för det övertagande företaget (38 kap. 7 § IL). Det innebär att omstruktureringen inte är en sådan verksamhetsavyttring som kan bli undantagen från omedelbar beskattning.

Överlåtande företag kan i sådana fall ha rätt till avdrag och fiktiv avräkning för beräknad utländsk skatt om omstruktureringen i övrigt uppfyller förutsättningarna att vara en verksamhetsavyttring (38 kap. 19 § IL och 37 kap. 30 § IL). Läs mer på sidan Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission.

Det överlåtande företaget är inte en utländsk juridisk person enligt inkomstskattelagen

Den som är delägare i en utländsk association och som beskattas på grund av en omstrukturering som hade varit en verksamhetsavyttring om det överlåtande företaget hade varit en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL, kan medges avdrag och fiktiv avräkning för sådan skatt som associationen hade betalat i den stat där associationen hör hemma om inte denna stat tillämpat regler om uppskjuten beskattning enligt fusionsdirektivet (38 kap. 20 § IL). Det gäller under förutsättning att det överlåtande företaget är en association som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU. Det överlåtande företaget ska även, utan valmöjlighet eller rätt till undantag, bedriva verksamhet i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL samt vara skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL.

Motsvarande regler om avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt när överlåtaren är en utländsk association inom EU som inte är en utländsk juridisk person finns även vid fusioner, fissioner och partiella fissioner.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar