OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Inkomster av tillfällig varuförsäljning ska redovisas under inkomst av tjänst när försäljningen inte är näringsverksamhet eller kapital.

Beskattning av tillfällig varuförsäljning

När det gäller inkomst vid mindre och tillfällig varuförsäljning som inte är yrkesmässigt bedriven näringsverksamhet, är frågan om inkomsten ska redovisas som kapital eller tjänst. Det kan som exempel handla om att någon har köpt in ett begränsat antal kepsar eller mobilskal och under en begränsad tid sålt dem med vinst. Därefter har verksamheten upphört.

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Med tjänst menas förutom anställning och uppdrag även annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § första och andra styckena IL).

Till inkomst av kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgång och skulder, och i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § IL).

Skatteverket anser att inkomster vid mindre och tillfällig försäljning av varor bör anses som inkomst av tjänst.

Resultatet av den tillfälliga varuförsäljningen ska redovisas i blankett T1, och om vinsten uppgått till minst 1 000 kr under beskattningsåret ska egenavgifter betalas. Inkomsten är då pensionsgrundande. Avdrag för övriga utgifter under tjänst får enbart dras av till den del de sammanlagt - i huvudblanketten och i T1-blanketten - överstiger 5 000 kr. Om en förlust uppkommer anses utgifterna vara personliga levnadskostnader som inte är avdragsgilla (9 kap. 2 § IL).

Beskattning under kapital kan som jämförelse bli aktuell om det i stället hade varit fråga om försäljning av andra personliga tillgångar som innehavts för personligt bruk, t.ex. begagnade kläder, husgeråd eller möbler (52 kap. IL). Likaså kan inköp som gjorts i spekulationssyfte bli föremål för kapitalbeskattning vid försäljningen, t.ex. konst, antikviteter eller andra samlarföremål.

Exempel: försäljning av mobilskal

Ann har köpt in 100 mobilskal för 5 000 kr. Under en månad sålde hon dessa i originalskick både under en marknadsdag och på internet, och fick inkomster på totalt 8 000 kr. Hon hade utgifter på 500 kr för marknadsplatsen, annonsering och porto, och verksamheten upphörde efter försäljningen. Hennes totala utgifter uppgår då till 5 500 kr. Eftersom det bara är de utgifter som överstiger 5 000 kr som är avdragsgilla så blir hennes vinst 7 500 kr (8 000 – 500). Ska vinsten redovisas som inkomst av kapital eller inkomst av tjänst?

Detta handlar om en tillfällig affärsverksamhet där vinsten genererats av det arbete som Ann utfört i samband med inköp, marknadsföring, försäljning och distribution. Vinsten ska tas upp som inkomst av tjänst. Ann ska redovisa vinsten i T1-blanketten. Eftersom vinsten överstiger 999 kr ska hon betala egenavgifter och inkomsten är pensionsgrundande.

Exempel: försäljning av bearbetade produkter

Om Ann hade målat egna motiv på mobilskalen innan de sålts i exemplet ovan, hade inkomsterna i stället beskattats som hobby under inkomst av tjänst (blankett T2). Det hade då handlat om produkter som hon själv bearbetat innan försäljning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av tillfällig varuförsäljning [1]