OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Även om en inkomst rubriceras som utdelning, ska den beskattas i tjänst om utdelningen är ersättning för en arbetsprestation.

Utdelning beskattas i vissa fall i tjänst

Normalt beskattas utdelning i inkomstslaget kapital om utdelningen är formenligt beslutad.

En utdelning som betalas ut till aktieägarna enligt beslut på bolagsstämma bör normalt behandlas som utdelning även skatterättsligt. Undantag har i praxis gjorts i en situation där aktier av samma slag gav olika utdelning beroende på vem som ägde dem (RÅ 2000 ref. 56).

Högsta förvaltningsdomstolen har även i ett senare avgörande bedömt att löpande utdelning på preferensaktier var ersättning för en arbetsprestation. I det fallet var utdelningen på preferensaktierna beroende av resultatet av flera personers gemensamma arbete i en verksamhetsgren. Domstolen kom fram till att det utifrån samtliga omständigheter fanns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier. Även om det fanns vissa olikheter så var situationen jämförbar med den som bedömdes i RÅ 2000 ref. 56 (HFD 2019 ref. 52).

I ett annat avgörande som gällde utdelning som lämnades till endast en av delägarna blev utgången den motsatta. Skillnaden i utdelningen ansågs i detta fall inte ha sin grund i delägarnas olika arbetsinsatser. Ersättningen beskattades därmed som utdelning i inkomstslaget kapital (HFD 2020 ref. 1).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2019 ref. 52 [1]
  • HFD 2020 ref. 1 [1]
  • RÅ 2000 ref. 56 [1]