OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Arbetskooperativa föreningar kan betala tillbaka en medlemsinsats med högre belopp än insatsens nominella värde. Det överskjutande beloppet ska som huvudregel behandlas som lön och tas upp till beskattning i tjänst.

Vad beskattas i inkomstslaget tjänst?

En utbetalning från en arbetskooperativ förening till en fysisk person som har gått ur föreningen ska i vissa fall tas upp som lön i inkomstslaget tjänst (10 kap. 3 § punkt 7 IL). Det gäller till den del beloppet överstiger den inbetalda, eller genom insatsemission tillgodoförda, insatsen (11 kap. 16 § IL, prop. 2017/18:253).

Beskattningen av andra utbetalningar från en arbetskooperativ ekonomisk förening till en före detta medlem, som till exempel återbetalning av ett lån, omfattas inte av reglerna i 11 kap. 16 § IL (prop. 2017/18:253 s. 38).

Undantag från beskattning i inkomstslaget tjänst

Det finns två fall när beskattning inte ska göras i inkomstslaget tjänst utan i kapital. Undantagen gäller om

  • andelen i den ekonomiska föreningen räknas som tillgång i näringsverksamheten enligt 13 kap. 7 § IL för den fysiska personen, eller
  • den fysiska personen är en investerande medlem.

I dessa fall ska beloppet beskattas som utdelning.

Arbetskooperativ förening

Med en arbetskooperativ förening menas en ekonomisk förening som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av föreningen, eller på något liknande sätt deltar med egen arbetsinsats i föreningens verksamhet. En sådan förening får i stadgarna bestämma att en medlem som har gått ur föreningen har rätt att tillsammans med sina medlemsinsatser få ut ett belopp som överstiger medlemsinsatserna (10 kap. 11 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar).

Ur beskattningssynpunkt saknar det betydelse på vilket sätt en medlem, som har fått en utbetalning av en medlemsinsats till ett högre belopp än den inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatsen, har varit delaktig i föreningen. Beloppet räknas alltid till inkomstslaget tjänst om inte något av ovanstående undantag från beskattning i tjänst är tillämpligt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ [1] [2]