OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Byggnad som används för undervisning eller forskning

En skolbyggnad är en byggnad som används för undervisning eller forskning vid en

 • skola som anordnas av staten
 • skola som anordnas med statsbidrag
 • skola vars undervisning står under statlig tillsyn.

Även en byggnad som används som elev- eller skolhem för elever vid sådana skolor som anges ovan ska indelas som skolbyggnad (2 kap. 2 § FTL).

En byggnad som inrymmer en skola som anordnas av någon annan än staten måste ha en föreskriven anknytning till staten för att byggnaden ska klassificeras som specialbyggnad. Ett exempel på detta är en skola som anordnas med statsbidrag eller där undervisningen står under statlig tillsyn. Detsamma gäller byggnader som används för skolundervisning som inte är statlig och som inte får statsbidrag, men som står under överinseende av en statlig myndighet.

Elev- och skolhem med organisatorisk och fysisk närhet till skolan

För att en bostadsbyggnad ska räknas som ett sådant elev- eller skolhem för elever vid sådana skolor som anges i 2 kap. 2 § FTL bör det krävas att det finns en organisatorisk och fysisk närhet till denna skola. Det är främst sådana elev- och skolhem vid en grund- eller gymnasieskola som bör indelas som skolbyggnad. Även byggnader för boende i form av internat vid en folkhögskola (med organisatorisk och fysisk närhet till skolan) bör indelas som skolbyggnad eftersom boendet härigenom påtagligt skiljer sig åt jämfört med boendet i vanliga hyresbostäder (HFD 2019-06-19, mål nr 1351-18).

Ett elevhem bör utgöra en oskiljaktig del av skolan

Regeringsrätten har i en dom prövat i vilket fall ett elevhem kan indelas som en skolbyggnad (RRK 1975 1:57). Av domen framgår att en byggnad som inte anses utgöra en ”oskiljaktig del” av den förevarande skolbyggnaden inte bör indelas som skolbyggnad. Med ”oskiljaktig del” menas, förutom avståndet, även att elevhemmet ska utgöra en del av skolan, stå under samma ägande och förvaltning samt endast vara tillgänglig för eleverna vid skolan.

Studentbostäder vid ett universitet eller en högskola

Kammarrätten i Stockholm har i en dom funnit att byggnader som är avsedda att användas som bostäder åt studenter vid ett universitet eller en högskola inte kan betraktas som ett sådant elevhem eller skolhem som ska indelas som skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § FTL.

Kammarrätten angav i sina domskäl att de som studerar vid universitet och högskolor vanligen inte kallas elever. Begreppen elevhem och skolhem kan därför inte anses innefatta byggnader som i första hand är avsedda att användas som bostäder åt studenter vid universitet och högskola (KRNS 2007-05-23 mål nr 7157-06 m.fl.).

Studentbostäder ska indelas som hyreshus

Regeringsrätten har även under senare tid konstaterat att bostäder för studerande vid universitet och högskola, studentbostäder, ska indelas som hyreshus.

Med stöd av förarbetena i SOU 1979:32 s. 278 bedömde Regeringsrätten att begreppen ”elevhem” och ”skolhem” främst avser särskilda bostäder som utgör en nödvändig förutsättning för att elever i grund- och gymnasieskolan som är bosatta utanför skolorten ska kunna genomföra sin utbildning. Däremot har studentbostäder för studerande vid universitet och högskolor en annan karaktär och avviker oftast inte särskilt från vanliga hyresbostäder (RR mål nr 5210-07 respektive 3675-3678-07, RÅ 2008 ref. 77).

Byggnader i anslutning till halkbanor

Byggnader som ligger i anslutning till halkbanor ska hänföras till byggnadstypen specialbyggnad, skolbyggnad. En förutsättning är att byggnaderna används vid körkortsutbildningen.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2019-06-19, mål nr 1351-18 [1]
 • KRNS 2007-05-23, mål nr 7157-06 [1]
 • RR 2007-12-18 mål nr 5210-07 [1]
 • RRK 1975 1:57 [1]
 • RÅ 2008 ref. 77 [1]

Lagar & förordningar

 • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2] [3]

Riksdag & regering

 • SOU 1979:32 s.278 [1]

Ställningstaganden

 • Byggnader i anslutning till halkbanor [1]
 • Hyra för studentbostäder [1]