OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån får bara dra av vinstandelsräntan under vissa förutsättningar.

Vinstandelsränta på vinstandelslån

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 24 kap. 11–15 §§ IL (24 kap. 10 § IL).

Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst (24 kap. 10 § andra stycket IL).

Med vinstandelslån avses ett lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta (24 kap. 10 § andra stycket IL).

För annan ränta på vinstandelslån, d.v.s. den fasta delen, gäller allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamhet (24 kap. 10 § tredje stycket IL).

Vinstandelslån som bjudits ut på allmänna marknaden

Vinstandelsränta på lån som bjudits ut till teckning på den allmänna marknaden ska dras av (24 kap. 11 § IL).

För låntagande företag som är fåmansföretag får vinstandelsräntan inte dras av till den del den betalas till någon som (24 kap. 11 § andra stycket IL)

 • är andelsägare i företaget
 • är företagsledare i företaget
 • är närstående till en andelsägare eller företagsledare
 • på annan grund har intressegemenskap med företaget i enlighet med 14 kap. 20 § IL.

Riktade emissioner

Vinstandelsränta på lån som har tecknats med ensamrätt eller företrädesrätt ska dras av till den del den inte lämnas till någon som (24 kap. 12 § IL)

 • är andelsägare i det låntagande företaget
 • har sådan intressegemenskap med företaget som anges i 14 kap. 20 § IL
 • är företagsledare i företaget om det är ett fåmansföretag
 • är närstående till en företagsledare eller andelsägare i företaget om det är ett fåmansföretag.

Utvidgad avdragsrätt då andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad

Då andelarna i det låntagande företaget är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska företaget dra av vinstandelsränta även om de som äger andelar i företaget har fått företrädesrätt att teckna lånet i förhållande till deras innehav av andelar. Det låntagande företaget ska dock ta upp det sammanlagda värde som kan anses ha tillförts andelsägarna genom företrädesrätterna som intäkt det beskattningsår då teckningen av lånet avslutats (24 kap. 13 § IL). Detta värde ska enligt förarbetena bestämmas med ledning av kursen på företrädesrätterna (prop. 1976/77:93 s. 28).

Skatteverket kan medge undantag i vissa fall då andelsägare fått rätt att teckna lånet

Skatteverket kan, om vissa villkor är uppfyllda, medge att ett företag får göra avdrag för vinstandelsränta även om en eller flera ägare av andelar i företaget har fått rätt att teckna lånet. Lånevillkoren måste i ett sådant fall ha bestämts på affärsmässig grund med hänsyn till omständigheterna när lånet togs upp (24 kap. 14 § IL).

Ett låntagande fåmansföretag har en inskränkt avdragsrätt

Ett låntagande företag som är ett fåmansföretag får inte dra av vinstandelsränta även om förutsättningarna i 12 – 14 §§ IL är uppfyllda, till den del företaget betalar den till någon som (24 kap. 15 §§ IL)

 • är andelsägare i företaget
 • är företagsledare i företaget
 • är närstående till en andelsägare eller företagsledare
 • på annan grund har intressegemenskap med företaget i enlighet med 14 kap. 20 § IL.

Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en utgift på grund av ett vinstandelslån måste vara en ersättning för kredit för att vara avdragsgill som vinstandelsränta (HFD 2012 ref. 13).

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked kommit fram till att avdrag för ränta på vinstandelslån i ett visst fall skulle vägras med tillämpning av skatteflyktslagen (RÅ 1998 not. 195).

I vilken turordning prövas avdragsrätten för ränteutgifter?

De olika avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsreglerna för ränteutgifter i 24 kap. och 24 b kap. IL ska tillämpas i viss en turordning. Begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter på ett vinstandelslån tillämpas först efter att ränteutgiften prövats mot avdragsförbudet för ränteutgifter på efterställda skulder.

Läs mer om turordningen under begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2012 ref. 13 [1]
 • RÅ 1998 not. 195 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1976/77:93 om beskattning av ränta på vinstandelslån, m.m [1]