OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett unionsinternt förvärv är gjort inom landet om varan befinner sig i Sverige när transporten till förvärvaren avslutas. Även om varan inte finns i Sverige när transporten avslutas så är det unionsinterna förvärvet under vissa förutsättningar gjort inom landet om förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt i Sverige och uppgett sitt VAT-nummer vid förvärvet.

Vad som utgör ett unionsinternt förvärv behandlas under avsnittet om beskattningsbara transaktioner på sidan Unionsinternt förvärv av varor. I vilka fall ett unionsinternt förvärv blir föremål för beskattning behandlas på sidan Omfattning och undantag under rubriken Unionsinterna förvärv.

Transporten avslutas i Sverige

Ett unionsinternt förvärv är gjort inom landet om varan befinner sig i Sverige när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas (6 kap. 29 § ML). Bestämmelserna motsvaras av artikel 40 i mervärdesskattedirektivet.

Vad som utgör ett unionsinternt förvärv behandlas under avsnittet om beskattningsbara transaktioner på sidan Unionsinternt förvärv av varor. I vilka fall ett unionsinternt förvärv blir föremål för beskattning behandlas på sidan Omfattning och undantag under rubriken Unionsinterna förvärv.

Genom reservregeln är ett förvärv gjort inom landet trots att transporten inte avslutas i Sverige

Ett unionsinternt förvärv är i vissa fall gjort inom landet även om varan inte finns i Sverige när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas. Det gäller vid tillämpning av den s.k. reservregeln (6 kap. 30 § ML). Bestämmelserna om reservregeln motsvaras av artikel 41 i mervärdesskattedirektivet.

Vid unionsinterna förvärv gäller som huvudregel att beskattning ska ske i det land där varan befinner sig då transporten avslutas. Skatteverket anser att det av ML:s förarbeten framgår att den s.k. reservregeln ska säkerställa beskattning i samband med unionsintern varuhandel när varan inte beskattas i destinationslandet. Om köparen har åberopat sitt registreringsnummer i ett annat EU-land än destinationslandet och inte kan visa att beskattning av förvärvet skett i destinationslandet ska beskattning ske i det land där köparen är registrerad (Skatteverkets ställningstagande Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln).

Reservregeln innebär inte någon valfrihet mellan beskattning av ett unionsinternt förvärv i det land där köparen är registrerad respektive beskattning i varans destinationsland. Det land där transporten avslutas har alltid beskattningsrätten för ett unionsinternt förvärv oberoende av att reservregeln tillämpats i ett annat medlemsland.

Förutsättningar för reservregeln

För att en transaktion ska omfattas av reservregeln ska det vara fråga om ett unionsinternt förvärv som är föremål för mervärdesskatt enligt 3 kap. 1 § 2 ML (6 kap. 30 § ML).

Följande förutsättningar ska också vara uppfyllda (6 kap. 30 § ML):

 • förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt i Sverige
 • förvärvaren har angett sitt svenska registreringsnummer vid förvärvet
 • förvärvaren har inte visat att förvärvet varit föremål för mervärdesskatt i det EU-land där försändningen eller transporten till förvärvaren avslutats.

Undantag vid trepartshandel

Det unionsinterna förvärvet är inte gjort i Sverige enligt reservregeln om en köpare åberopar sitt svenska registreringsnummer till mervärdesskatt i egenskap av mellanman i en trepartshandel.

Det gäller under förutsättning att samtliga tre förutsättningar är uppfyllda (6 kap. 31 § ML):

 • förvärvaren visar att förvärvet gjorts för en efterföljande leverans i det EU-land där försändningen eller transporten av varan avslutas
 • mottagaren av den efterföljande leveransen är betalningsskyldig i det EU-landet för leveransen i enlighet med tillämpningen av artikel 197 mervärdesskattedirektivet (jfr 16 kap. 10 § ML)
 • Förvärvaren har lämnat uppgift om leveransen i en periodisk sammanställning.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 42 i mervärdesskattedirektivet.

Begreppet ”efterföljande leverans”

Skatteverket anser att begreppet ”efterföljande leverans” ska tolkas med hänsyn till bestämmelsens syfte och avse just den efterföljande leverans som sker i samband med en trepartshandel och inga andra leveranser (Skatteverkets ställningstagande Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln).

Exempel: inte efterföljande leverans

SE AB köper varor i Österrike och åberopar sitt svenska VAT-nummer. Varorna transporteras till Ungern där de ska säljas vidare, men SE AB har vid förvärvet ingen köpare till varorna.

Reservregeln är tillämplig. SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige. SE AB kan inte visa att bolaget påförts mervärdesskatt i Ungern för förvärvet. Bolaget har inte heller förvärvat varan för en efterföljande leverans i Ungern i enlighet med vad som gäller för trepartshandel.

Undantag när beskattning av förvärvet har skett i destinationslandet

Skatteverket anser att den som förvärvar varan måste visa att han eller hon har beskattats för förvärvet i destinationslandet för att undgå förvärvsbeskattning enligt reservregeln när det inte är fråga om trepartshandel.

Reservregeln blir tillämplig bl.a. i följande fall

Skatteverket anser att förvärvsbeskattning enligt reservregeln blir tillämplig även om

 • det sker en leverans av varan i destinationslandet för vilken köparen i det landet är betalningsskyldig
 • varan används i samband med ett tillhandahållande av en tjänst för vilken köparen av tjänsten är betalningsskyldig
 • destinationslandet har infört ett tröskelvärde för bestämmande av beskattningsland
 • destinationslandet har infört särskilda regler för små företag.

Korrigering av utgående skatt

Om beskattning har skett i enlighet med reservregeln och förvärvaren senare visar att denne har påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land på grund av förvärvet har denne rätt att göra en korrigering av sin redovisning (6 kap. 30 § andra stycket ML och 7 kap. 47 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 41 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Exempel: registrering i destinationslandet

SE AB köper varor i Frankrike och åberopar sitt svenska VAT-nummer. Varorna transporteras till Spanien där SE AB tänker sälja dem. SE AB blir skyldig att betala mervärdesskatt i Spanien för försäljningarna men är inte registrerad där vid tiden för förvärvet. Reservregeln blir tillämplig och SE AB ska förvärvsbeskatta sitt inköp i Sverige.

Om SE AB visar att förvärvet beskattas i Spanien när registreringen är klar får korrigering ske i Sverige.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln [1] [2] [3] [4]