OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare tar emot varor som flyttats under förfarandet för beskattade varor är skattskyldig.

I egenskap av tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare

Den som, i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare, tar emot varor som flyttats under förfarandet för beskattade varor är skattskyldig (9 kap. 11 § första stycket LAS).

Skattskyldig är även den som efter avregistrering tar emot varor för vilka denne var certifierad mottagare vid tidpunkten då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades (9 kap. 11 § andra stycket LAS). Av förarbetena framgår att bestämmelsen är tillämplig när varor faktiskt flyttas under förfarandet för beskattade varor, d.v.s. där flyttningen har anmälts i EMCS och omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument (jfr prop. 2021/22:61 s. 248). Det framgår vidare att om flyttningen omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat dokument bör utgångspunkten vara att flyttningen i sig kan fortgå under förfarandet för beskattade varor utan att det påverkas av avregistreringen (prop. 2021/22:61 s. 249).

Om flyttningen däremot inte omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument är den inte att anse som en flyttning under förfarandet för beskattade varor och beskattningen får ske enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning (prop. 2021/22:61 s. 248).

Varorna ska tas emot på den plats som angetts i EMCS

Om varorna inte tas emot på den plats som anges i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet som upprättats i EMCS (eller i ersättningsdokumentet om EMCS inte var tillgängligt) avslutas inte flyttningen korrekt och en oegentlighet får anses uppkomma (jfr prop. 2021/22:61 s. 375). I sådana fall avslutas alltså inte flyttningen under förfarandet för beskattade varor. Mottagaren tar då inte emot varorna i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare. Varorna ska då i stället beskattas enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning.

Olovlig införsel

Skattskyldigheten för den som är tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare påverkas inte av om införseln av varorna sker i strid med 4 kap. 4 § alkohollagen och därför är en olovlig införsel enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Deklarationer

En tillfälligt certifierad mottagare och en certifierad mottagare ska redovisa alkoholskatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, jfr prop. 2021/22:61 s. 494 (26 kap 8 § p. 1 SFL). Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medfört skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Alkohollag (2010:1622) [1]
  • Lag (2022:156) om alkoholskatt [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4] [5]